Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

I SFV:s övergripande verksamhetsledningssystem ingår ledningssystemen för kvalitet (ISO 9001:2015), miljö (ISO 14001:2015) och arbetsmiljö (ISO 45001:2018). Våra avsikter och inriktning avseende dessa områden finns beskrivna i våra policydokument.

Kvalitetspolicyn (ett utdrag) beskriver bland annat att SFV uppnår god kvalitet genom att

 • omvärldsbevaka och ständigt utveckla och förbättra verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med våra intressenter
 • vara lyhörda för intressenters förväntningar och för den erfarenhetsåterföring som genomförs inom den egna verksamheten i arbetet med ständiga förbättringar
 • förankra arbetet i den statliga värdegrunden
 • fatta väl avvägda och faktabaserade beslut
 • arbeta aktivt med riskanalyser, strategier och mål för att säkra måluppfyllelse
 • arbeta i processer som leder till rätt kvalitet på leveranser och skapar värde för myndighetens intressenter
 • se till att chefer och medarbetare är engagerade och har rätt kompetens
 • utvärdera och förbättra verksamhetsledningssystemets effektivitet och ändamålsenlighet.

Miljöpolicyn inkluderas i SFV:s hållbarhetspolicy och uttrycker att vi tar ansvar för miljön genom att

 • gynna biologisk mångfald
 • välja och hantera material utifrån ett livscykelperspektiv,
 • förbättra inomhusmiljön, samt
 • minska energianvändningen, näringsläckaget och mängden föroreningar.

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker bland annat att SFV uppnår god arbetsmiljö genom att

 • gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet betraktas som en nedersta gräns för arbetsmiljöarbetet,
 • myndigheten bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår från en gemensam basnivå,
 • arbetsmiljöarbetet integreras i den dagliga verksamheten,
 • effekterna av arbetsmiljöarbetet metodiskt följs upp för att säkerställa myndighetens strävan efter ständiga förbättringar, och
 • myndigheten skapar struktur och rutiner för hur samverkan ska ske i arbetsmiljöarbetets olika aktiviteter.
 • Statens fastighetsverk kontinuerligt säkerställer att chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap och kompetens för att leda och bidra i arbetsmiljöarbetet,
 • delaktighet och inflytande över den egna arbetssituationen och planeringen av arbetet främjas,
 • krav och förutsättningar anpassas efter den enskilde medarbetarens förmåga, och
 • kontinuerlig kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling främjas.