Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

SFV är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det innebär att ledningssystemen för kvalitet (ISO 9001:2015), miljö (ISO 14001:2015) och arbetsmiljö (ISO 45001:2018) ingår i vårt övergripande verksamhetsledningssystem. Våra avsikter och inriktning för dessa områden finns beskrivna i våra policydokument.

Visa bildspel

Miljöpolicyn inkluderas i SFV:s hållbarhetspolicy och uttrycker att vi tar ansvar för miljön genom att bland annat gynna biologisk mångfald. Foto: SFV/Mia Fernlund

Kvalitetspolicyn (ett utdrag) beskriver bland annat att SFV uppnår god kvalitet genom att

 • omvärldsbevaka och ständigt utveckla och förbättra verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med våra intressenter
 • vara lyhörda för intressenters förväntningar och för den erfarenhetsåterföring som genomförs inom den egna verksamheten i arbetet med ständiga förbättringar
 • förankra arbetet i den statliga värdegrunden
 • fatta väl avvägda och faktabaserade beslut
 • arbeta aktivt med riskanalyser, strategier och mål för att säkra måluppfyllelse
 • arbeta i processer som leder till rätt kvalitet på leveranser och skapar värde för myndighetens intressenter
 • se till att chefer och medarbetare är engagerade och har rätt kompetens
 • utvärdera och förbättra verksamhetsledningssystemets effektivitet och ändamålsenlighet.

Miljöpolicyn inkluderas i SFV:s hållbarhetspolicy och uttrycker att vi tar ansvar för miljön genom att

 • gynna biologisk mångfald
 • välja och hantera material utifrån ett livscykelperspektiv,
 • förbättra inomhusmiljön, samt
 • minska energianvändningen, näringsläckaget och mängden föroreningar.
Tre personer sitter vid en dator och tittar gemensamt på skärmen.

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker bland annat att SFV uppnår god arbetsmiljö genom att arbetsmiljöarbetet integreras i den dagliga verksamheten. Foto: Ida Borg

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker bland annat att SFV uppnår god arbetsmiljö genom att

 • gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet betraktas som en nedersta gräns för arbetsmiljöarbetet,
 • myndigheten bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår från en gemensam basnivå,
 • arbetsmiljöarbetet integreras i den dagliga verksamheten,
 • effekterna av arbetsmiljöarbetet metodiskt följs upp för att säkerställa myndighetens strävan efter ständiga förbättringar, och
 • myndigheten skapar struktur och rutiner för hur samverkan ska ske i arbetsmiljöarbetets olika aktiviteter.
 • Statens fastighetsverk kontinuerligt säkerställer att chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap och kompetens för att leda och bidra i arbetsmiljöarbetet,
 • delaktighet och inflytande över den egna arbetssituationen och planeringen av arbetet främjas,
 • krav och förutsättningar anpassas efter den enskilde medarbetarens förmåga, och
 • kontinuerlig kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling främjas.