Brist på foder i den svåra torkan

Ottenby_kungsgard.jpg

Denna torra sommar är det viktigt att allt tillgängligt foder kommer till nytta för att klara den svåra situationen för jordbruket. Statens fastighetsverk (SFV) vill som förvaltare av markområden bidra till att marker där det finns foder utnyttjas på bästa sätt. Totalt förvaltar SFV cirka 25 000 hektar (ha) mark på kulturhistoriskt värdefulla egendomar, varav cirka 10 000 ha är åker- och betesmark. De markerna är till allra största delen redan utarrenderade till jordbrukare. En översiktlig inventering har gjorts över möjligheterna att öka de arealer som kan betas eller producera foder. Bedömningen är att det främst kan handla om att göra det möjligt att öka inslaget av skogsbete i anslutning till olika objekt.

Vill du fråga om markområden? Skriv till registrator@sfv.se och presentera din fråga och var du bedriver din verksamhet, så kommer din fråga att förmedlas till rätt del av organisationen. Du kan också kontakta förvaltarna på våra objekt direkt då de har den bästa kunskapen om möjligheterna. Om du har generella frågor, kontakta Ingrid Ljung, fastighetschef på SFV Jord, 010-478 70 00.