Vår ekonomi

SFV:s ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas.

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar väsentliga händelser och nyckeltal.

Information till våra leverantörer med anledning av covid19/Corona

Vi har blivit informerade om att vår leverantör som skannar de fakturor som kommer in till Statens fastighetsverk kan påverkas av covid-19-utbrottet. De arbetar aktivt med att förhindra att sjukskrivningar eller nedstängningar ska påverka produktionen, men har ändå meddelat att det kan ske.

Detta kan även påverka hanteringen av leverantörsfakturor inom SFV. Vi gör vad vi kan för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta så opåverkad som möjligt. Det ni som leverantörer kan göra för att säkra flödet av fakturor från er till oss är att skicka dessa elektroniskt. Anvisningar för hur ni skickar fakturor elektroniskt till oss finns längre ner på denna sida.

Årsredovisning 2019

I årsredovisningen kan du läsa om SFV:s verksamhet, resultatet av verksamheten, väsentliga händelser och nyckeltal.

Ladda ner och läs 2019 års redovisning.

Kostnade och intäkter (mnkr) 2019 2018 2017
  1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
Hyror och arrenden 2 560 2 473 2 360
Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter 370 265 385
Intäkter av anslag 250 247 197
Drift- och underhållskostnader -926 -880 -842
Uppdrag och övriga kostnader -767 -640 -703
Driftnetto 1 487 1 467 1 398
Avskrivningar -559 -471 -428
Finansnetto -95 -118 -141
Överskott före fastighetsförsäljningar 833 877 829
Netto fastighetsförsäljningar
424 12 9
Årets överskott 1 257 889 838
Fastigheternas bokförda värde
  16 104 13 340   
Investeringar i fastigheter 1 643 1 061 1 477

Tidigare års finansiella rapporter finns att få från vår utlämningsfunktion på mejladress arkivarie@sfv.se.

Ekonomiuppgifter

  • Organisationsnummer: 202100-4474
  • Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): SE202100447401
  • Bankgiro: OCR 858-0086
  • Bankgiro: 5134-3606

Fakturor

Fakturor ska i första hand skickas elektroniskt i PEPPOL-format till mottagningsadress 0007:2021004474

Information om fakturor till Statens fastighetsverk.

Betalningspåminnelser för leverantörsfakturor skickas till:
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Har du frågor?

Har du frågor om kund- eller leverantörsfakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår inbetalningsfunktion via e-post inbet@sfv.se.

Har du tekniska frågor om elektroniska fakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår systemgrupp via e-post systemgruppen@sfv.se.

Har du frågor om ekonomi på Statens fastighetsverk, kontakta vår redovisningschef Mariette Molin via e-post mariette.molin@sfv.se.