Vad staten ska äga

Det är inte självklart vilka kulturfastigheter som långsiktigt ska ägas av staten. Att bedöma detta har analyserats i olika utredningar på uppdrag av regeringen.

Regeringens fastslagna kulturarvspolitik

Regeringens fastslagna proposition ”Kulturarvspolitik prop 2016/17:116” innehåller en strategi för statlig fastighetsförvaltning och har samlat alla utredningar och komprimerat dessa. 

I Kulturarvspolitik 2016/17:116 proposition lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950) m.m.

Kulturfastighetsutredningen 2009

I februari 2009 lämnade Statens fastighetsverk (SFV) rapporten "Kulturfastighetsutredningen" till regeringen. I rapporten presenterar SFV, på uppdrag av regeringen, förslag på vilka kulturfastigheter som långsiktigt bör förvaltas av staten. Rapporten har fungerat som underlag till regeringens utredning om en översyn av statens fastighetsinnehav som i april 2011 lämnade sitt betänkande till regeringen.

Statens fastighetsverks uppdrag från regeringen omfattade tre delar; att bedöma vilka kulturfastigheter som bör förvaltas av staten, att lämna förslag på en modell för en framtida förvaltning samt att redovisa kostnader och intäkter för att förvalta och levandegöra SFV:s så kallade bidragsfastigheter.

Uppdraget genomfördes i samråd med Fortifikationsverket, Riksantikvarieämbetet och Sjöfartsverket. Yttrande från respektive myndighet finns som bilaga i rapporten.

Rapporten Kulturfastighetsutredningen

Kulturfastighetsutredningen, del 1 (PDF-dokument, 2,1 MB)

Kulturfastighetsutredningen, del 2 (PDF-dokument, 2,0 MB)

Bilagor till Kulturfastighetsutredningen (PDF-dokument, 19,1 MB) OBS! Stort dokument, kan ta tid att ladda ner.

Komplettering till kulturfastighetsutredningen

I juni 2010 lämnade SFV enligt uppdrag en komplettering till Kulturfatighetsutredningen 2009.

Komplettering, del 1. Kostnader och intäkter för den statliga kulturhistoriska fastighetsportföljen (PDF-dokument, 3,0 MB)

Komplettering, del 2 - Berättelsen Ekonomiskt liv och handelns förutsättningar. (PDF-dokument, 829 kB)

Komplettering, bilagor (PDF-dokument, 3,5 MB)

Utredning om statens kulturhistoriska fastigheter 2013

Den 9 september 2013 överlämnade regeringens utredare Inger Lilieqvist, tidigare riksantikvarie och generaldirektör, betänkandet Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden (SOU 2013:55) till regeringen. Samma vecka lämnade också utredare landshövding Ingemar Skogö sitt förslag om hur statens försvarsfastigheter bör förvaltas.

Utredningen har haft regeringens uppdrag att klarlägga vilka fastigheter och byggnader som ägs av statliga myndigheter och är så kulturhistoriskt värdefulla att de även i fortsättningen bör ägas av staten. Uppdraget omfattar också att identifiera de kulturfastigheter som av olika skäl inte behöver ägas av staten och kan avyttras. För de senare ska oberoende marknadsvärden uppskattas.

Särskild utredare har varit Inger Lilieqvist, tidigare generaldirektör för Riksantikvarieämbetet. Sekreterare är Folke K Larsson, tidigare direktör vid Statskontoret.

Betänkande Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för framtiden SOU 2013:55

Utredningens uppdrag - omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter

Förslag för statens försvarsfastigheter 2013

Den 3 september 2013 lämnade utredare landshövding Ingemar Skogö sitt förslag om hur statens försvarsfastigheter bör förvaltas till regeringen.

Försvarsfastigheter i framtiden, SOU 2013:61 - betänkande av Försvarsfastighetsutredningen

Relaterade utredningar

Staten som fastighetsägare och hyresgäst

SOU 2011:31, Statens som fastighetsägare och hyresgäst, betänkande från utredningen om en översyn av statens fastighetsförvaltning.

Svar från SFV

Statens fastighetsverk har svarat på betänkandet "Statens som fastighetsägare och hyresgäst", SOU 2011:31. (PDF-dokument, 1,2 MB)