Byggnaderna som berättar Sveriges historia

Statens fastighetsverk förvaltar många byggnader som på olika sätt spelat en framträdande roll i den svenska historien. Det är på ditt uppdrag vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet av det alla i Sverige äger gemensamt finns kvar till kommande generationer. Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia.

Historien om Sverige kan berättas på på många sätt. Vi har valt att återge den i sex parallella berättelser. De är följande:

Att styra, beskatta och döma

- om rikets enande och den moderna statens framväxt, där tonvikt lagts på det som närmast kan betraktas som statens berättelse om sig själv, nämligen hur de maktstrukturer och institutioner som kännetecknar en stat i modern mening uppstått.

Ornässtugan. En röd-målad träbyggnad i två våningar. Vinter och snö.

Om vetenskap, utbildning och intellektuell kultur

- handlar om hur kunskap, bildning och kultur tagits i statsadministrationens tjänst och bidragit till samhällsmedborgarnas fostran.

Ekonomiskt liv och handelns förutsättningar

- är en mångfacetterad berättelse om såväl de naturgivna förutsättningarna i form av råvaror som den framväxande ekonomiska sfär som utnyttjat dessa resurser.

Anlagd väg genom lövskogen på Visingsö.

Tro och religion genom tiderna

- behandlar den sakrala och andliga aspekten av samhället och i viss mån hur kyrkans sfär samverkat med den världsliga makten.

Interiör, Riddarholmskyrkan. Ett stort kyrkrum med höga, spetsiga valv och stengolv. På en rad av pelare sitter vapensköldar.

Maktbalans – integration och expansion

- är en berättelse om hur den militära verksamheten tagit sig fysiska uttryck både i form av aggressiva och försvarsinriktade anläggningar.

Gården i Vaxholms kastell. Fasaderna mot gården är putsade i rött och vitt.

Den socialmedicinska utvecklingen i Sverige

- berör hur samhället tagit vård om sina medborgare men också hur dessa fostrats genom repression.

Umeå cellfängelse. En gulputsad tvåvåningsbyggnad med höga gavlar och gallerfönster. Vinter och snö.