Organisation

Statens fastighetsverk (SFV) är en central förvaltningsmyndighet under regeringen som reglerar myndighetens verksamhet. SFV leds av en styrelse och generaldirektören är myndighetens chef med ansvar för verksamheten. Överdirektören är myndighetschefens ställföreträdare.

Statens fastighetsverks (SFV) uppdrag, verksamhet och mål fastställs av regeringen och framgår bland annat av myndighetens instruktion och regleringsbrev. SFV lyder under finansdepartementet.

Styrelse och generaldirektör

Statens fastighetsverk leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetens chef som leder och ansvarar för verksamheten i myndigheten. Vi har också en överdirektör som är myndighetschefens ställföreträdare. Det finns en oberoende internrevisionschef som kontinuerligt granskar myndighetens verksamhet och kommer med förslag på utveckling. 

Ledningsgrupp

Generaldirektören, överdirektören, rättschefen och avdelnings- och stabsdirektörerna utgör myndighetens ledningsgrupp

Staber och avdelningar

Statens fastighetsverks organisation består av ett antal staber och avdelningar.

 • Ledningsstödet med enheterna Säkerhetsskydd, Arkiv- och informationsförvaltning samt hållbarhetschefen och säkerhetschefen.
 • Finansstaben med enheterna Ekonomi, GD-stöd och verksamhetsstyrning, Upphandling och Internservice.
 • HR-staben.
 • Kommunikationsstaben.
 • Staben för IT och digital utveckling med enheterna IT-projekt och IT-förvaltning, IT-arkitektur och IT-säkerhet, Säkerhetsklassade IT-miljöer, IT-drift och IT-teknik.
 • Projekt- och specialistavdelningen.
 • Fastighetsavdelning 1, 2, 3 och förvaltningsstab.

Fastighetsområden

Fastighetsavdelning 1, 2 och 3 är uppdelad på 13 olika fastighetsområden.

 • SFV Skog
 • SFV Jord
 • SFV Syd
 • SFV Göteborg
 • SFV Karlsborg
 • SFV Uppsala
 • SFV Centrala Stockholm
 • SFV Djurgården
 • SFV Teatrarna
 • SFV Ulriksdal
 • SFV Utrikes
 • SFV Regeringsbyggnader
 • SFV Stockholms slott

Organisationsschema

Statens fastighetsverks organisationsschema beskriver hur generaldirektör, överdirektör, styrelse, internrevisor, södfunktioner, staber, avdelningar och fastighetsområden är placerade i organisationen. 

Visa bildspel

Statens fastighetsverks organisationsschema.

Statens fastighetsverks organisationsschema 2024-03-01