Bevara och utveckla

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar fastigheter som haft en väsentlig roll i Sveriges historia och som därför ägs av staten. Dessa fastigheter representerar ett stort kulturhistoriskt och samhällsekonomiskt värde. De berättar om vår historia och är en källa till kunskap, upplevelser och social sammanhållning.

En hållbar förvaltning

Fastigheter – kultur- och naturmiljöer som bevaras, används och utvecklas spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling och för att bidra till Agenda 2030-målen. Miljöerna bär på berättelser som ger kunskap om vår historia samtidigt som de är viktiga resurser i vår samtid. De skapar förståelse för samhällsutvecklingen i olika tider och ger perspektiv på den tid vi lever i i dag. Kulturmiljöerna som en gemensam källa till kunskap kan bidra till demokrati och sammanhållning.

Genom att SFV bevarar och främjar användandet av befintliga kulturmiljöer bidrar vi till resurshushållning och att ändliga resurser tillvaratas. SFV levandegör och tillgängliggör miljöerna genom berättelser, och de ska så långt det är möjligt vara fysiskt tillgängliga. I detta arbete är SFV:s hyresgäster viktiga samarbetspartners.

Statliga byggnadsminnen

SFV förvaltar cirka 190 statliga byggnadsminnen (SBM), vilket är två tredjedelar av landets totala antal. Ett SBM är en fastighet som omfattas av Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen. Alla SBM ska ha ett vårdprogram, ett kunskapsunderlag, som definierar kulturhistoriska värden och ger vägledning om hur SFV långsiktigt ska bevara, vårda och utveckla värdena hos ett objekt eller en anläggning.

Läs mer om Statliga byggnadsminnen här.

Vägledande strategi för kulturmiljöarbetet

Under 2017–2019 har SFV och nio andra myndigheter (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Tillväxtverket, Sveriges geologiska undersökning och Fortifikationsverket) haft ett regeringsuppdrag att ta fram en vägledande strategi för kulturmiljöarbetet. Uppdraget avrapporterades den 31 oktober 2019.

Målbild för kulturmiljöarbetet

SFV:s kulturmiljöer är en gemensam resurs i en hållbar framtid.

Vägledande strategier

För att verka i riktning av intentionen i målbilden ska SFV:

  • i förvaltningen utgå från en helhetssyn på landskapet och en integrerad syn på kultur- och naturmiljöarbetet. Vidare bevara och utveckla en mångfald av natur- och kulturmiljöer så att de synliggörs och kan tas tillvara som en resurs idag och av kommande generationer, och därmed bidra till en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling och vara en gemensam tillgång i samband med samhälleliga förändringar.
  • bevara och främja användandet av befintliga kulturmiljöer för att bidra till resurshushållning och att ändliga resurser tillvaratas. Genom att sköta och underhålla våra kulturmiljöer med metoder och material som bevarar kulturvärdena och som har så liten miljöpåverkan som möjligt, bidrar SFV till att spara på resurser och främja ekosystemtjänster.
  • levandegöra kulturmiljöerna på ett inkluderande sätt och säkerställa att de utifrån sina förutsättningar är fysiskt tillgängliga, attraktiva, en källa till kunskap och upplevelser, och kan bidra till att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i kulturmiljöarbetet. Information och kunskap om våra kulturmiljöer ska vara tillgänglig och bevaras för framtiden.
  • ha god kunskap och kompetens, arbeta professionellt, resurseffektivt och långsiktigt för hyresgäster, arrendatorer, kunder, ägaren och medborgarna, i samverkan med myndigheter och andra aktörer.

Statens fastighetsverks rapport Vägledande strategi för kulturmiljöarbetet – en hållbar värld där SFV gör skillnad.