Skogar och marker

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar 6,5 miljoner hektar mark runt om i Sverige. I Jämtland och Härjedalen förvaltar vi renbetesfjällen, i Norrbottens och Västerbottens län rennäringens åretruntmarker och i södra Sverige skogar som utgör en del av kulturhistoriska helhetsmiljöer som exempelvis kungsgårdar. Vårt uppdrag är att ta tillvara skogens resurser, både när det gäller produktion och miljö. Vi ska vara aktsamma om skogens kultur- och naturvärden och bevara den biologiska mångfalden.

Denna sida finns också teckentolkad.

Certifierat skogsbruk

Att bruka skogen är en balansgång mellan många olika intressen. Skogsbruket ska genom virkesproduktion ge god avkastning samtidigt som vi ska bibehålla en god miljö. För att säkra en god hänsyn till olika intressen har vi certifierat vårt skogsbruk enligt FSC ®, Forest Stewardship Council ®. Statens fastighetsverks licenskod är FSC®C023815.

Skogsbruk – ett långsiktigt arbete

Den del av skogsbruket som påverkar störst areal är skogsvårdsåtgärder som markberedning, plantering och röjning. Dessa åtgärder säkerställer uppkomsten av och kvaliteten hos framtida skogar. Att bruka skogen är att genomföra åtgärder som ger avkastning på lång sikt och att skapa intäkter av tidigare generationers arbete.

Arbetstillfällen och rekreationsmöjligheter

SFV avverkar omkring 100 000 kubikmeter virke per år, vilket motsvarar ungefär 20% av den årliga tillväxten.

I norra Sverige levereras sågtimret i stor utsträckning till sågverk i inlandet. Övrigt virke säljs antingen som energived till inlandskommunerna eller som massaved. Genom detta, liksom genom åtgärder som röjning och plantering, skapar vi arbetstillfällen i de bygder där vi verkar.

I södra Sverige är arealerna uppdelat i mindre enheter och har därför mindre inverkan på lokalsamhället. SFV arbetar med ett skogsbruk som är anpassat till hur egendomen brukas och används – och var den ligger. Många besöker SFV:s marker på fritiden och det är därför viktigt att bedriva ett skogsbruk med hänsyn till det rörliga friluftslivet.

Samråd och hänsyn

Eftersom våra marker i norra Sverige räknas till rennäringens åretruntmarker är sambruket med rennäringen en viktig del av vår förvaltning. Inför varje föryngringsavverkning samråder vi därför med berörd sameby. Vid all avverkning tas också en omfattande hänsyn till naturvärden. T ex lämnas naturskogsmiljöer, kantzoner mot myrar och vattendrag, torrträd och naturvärdesträd.

Vår skog- och markförvaltning

Trädtoppar som sträcker sig mot en blå himmel

Läs mer om hur Statens fastighetsverk förvaltar skog och mark

Statens fastighetsverk förvaltar 6,8 miljoner hektar mark motsvarande en sjundedel av Sveriges yta. Det är vidsträckta fjäll, myrar, växtliga ungskogar, ekskogar, älvsträckor och vattendrag, 1 700 kronoholmar längs med kusten och historiska jordbruksmarker.