Natur och kultur mellan kust och fjäll, slott och koja

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger. Husen och marken bär vår gemensamma historia och framtid. Det är SFV: s uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer. De fastigheter vi ansvarar för har stora natur- och kulturhistoriska värden, eller är sådana för vilka staten har ett särskilt ansvar. Vi förvaltar också stora markområden som under århundraden tillhört staten.

Om Statens fastighetsverk på två minuter

Den här filmen är 2 min lång och visar en del av allt det natur- och kulturarv som Statens fastighetsverk tar hand om. Vi gör det för dig och kommande generationer.

Uppdrag från regeringen

Statens fastighetsverks huvuduppdrag är att ansvara för förvaltningen av en viss del av statens fasta egendom, att på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation för statens räkning samt att förvärva och avyttra fast egendom. SFV ska bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning och verksamheten ska genomföras så att en god resurshållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Myndigheten ska även förvalta ett antal stiftelser och testamentsmedel. Detta framgår bland annat av SFV:s instruktion och regleringsbrev.

Som statligt verk och myndighet styrs vårt uppdrag av en förordning med instruktion (SFS 2007:757). Instruktionen innehåller de formella uppgifter SFV ansvarar för och hur verksamheten ska ledas.

Förordning med instruktion (SFS 2007:757) för Statens fastighetsverk

Regeringen utfärdar varje år ett regleringsbrev, som innehåller regeringens krav på verksamheten och är formulerad i ett antal mål som ska uppfyllas under budgetåret. Regleringsbrevet innehåller också låne- och kreditramar. Statens fastighetsverk lyder under Finansdepartementet. SFV bär sina egna kostnader och ska dessutom betala in ett överskott till statskassan.

Regleringsbrev för budgetåret 2024 hos Ekonomistyrningsverket (ESV)

Visste du att:

SFV förvaltar totalt cirka 2 miljoner kvadratmeter byggnader.

Sök fastighet

Vår verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategin visar hur SFV:s uppdrag tolkas och konkretiseras. SFV:s huvuduppdrag är indelat i tre strategiområden med tillhörande långsiktiga mål. De långsiktiga målen omfattar inte alla delar av uppdraget utan är ett uttryck för det som är strategiskt prioriterat under de år som strategin omfattar.

SFV:s verksamhetsstrategi 2023–2026

Långsiktig fastighetsförvaltning

 • SFV förvaltar och utvecklar fastigheter på ett långsiktigt hållbart sätt för att säkra dess unika värden.
 • Myndigheten genomför byggprojekt på ett affärsmässigt och effektivt sätt.
 • SFV samverkar med hyresgästerna för att uppnå gemensamma mål och utveckla fastigheternas lokaler. 
 • SFV utvecklar och tillhandahåller lokaler för hyresgäster med höga krav på säkerhet och säkerhetsskydd.
 • SFV har hållbara leveranskedjor i alla led.
 • SFV brukar skog och jord med stor hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i enlighet med fastställda strategier. 

Föredömliga kultur- och naturmiljöer

 • Kultur- och naturmiljöer bevaras och utvecklas på ett förebildligt sätt som bidrar till nationella mål, inklusive att bidra till bevarande av biologisk mångfald genom naturvårdande åtgärder i skog och mark.
 • SFV bidrar till genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö genom hållbar gestaltning.
 • SFV skapar möjligheter att besöka fastigheterna med stöd av moderna digitala verktyg som erbjuder närvarokänsla i fastigheternas miljö och utformning samt berättelser om fastigheternas historia och arkitektur.

Minskad klimatpåverkan

 • SFV minskar klimatavtrycket i fastighetsförvaltning, byggprojekt, jord- och skogsbruk genom egna initiativ och i samverkan med hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. 
 • SFV arbetar med cirkulärt byggande och är ledande inom återbruk genom att utveckla befintliga byggnader för moderna verksamheter.
 • Energiförbrukningen har minskat för att möta regeringens mål för 2030. SFV fasar ut fossil energianvändning i en takt som krävs för klimatneutralitet 2040.
 • SFV:s byggnader, mark och vatten används i ökad omfattning för produktion av förnybar energi.
 • SFV återskapar våtmarker för att reducera jord- och skogsbrukets klimat- och miljöpåverkan.

Årsredovisning

Årsredovisningen är det viktigaste dokumentet som myndigheten tar fram varje år. I årsredovisningen kan du läsa om SFV:s verksamhet, resultatet av verksamheten, väsentliga händelser och nyckeltal.

Läs årsredovisningen här.

Tynnelsö slott. En rosaputsad byggnad i fem våningar med en tillbyggnad i trä på taket. Sommar och grönska.

Tynnelsö slott utanför Strängnäs. Foto: Melker Dahlstrand

Mellan kust och fjäll, slott och koja

Totalt rör det sig om cirka två miljoner kvadratmeter byggnader och en sjundedel av Sveriges yta. Det ekonomiska värdet av fastigheterna uppgår till drygt 13 miljarder kronor.

 • De kungliga slotten med tillhörande parker.
 • Fästningar och monument.
 • Jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige.
 • Kronoholmar med fyr- och lotsplatser.
 • Rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län.
 • Residens.
 • Regeringsbyggnader.
 • Riddarholmens hus och mark.
 • Skeppsholmens hus och mark.
 • Statliga musei- och teaterbyggnader.
 • Sveriges ambassader andra statliga byggnader i utlandet.

Statens fastighetsverk i korthet

 • SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med cirka 4 000 byggnader i Sverige.
 • SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta.
 • SFV förvaltar fastigheter till ett värde av 13 miljarder SEK.
 • SFV förvaltar svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder.
 • SFV medverkar i olika grad vid åtta av de 15 svenska världsarven på Unescos lista.
 • SFV delar ansvaret för Sveriges drygt 260 statliga byggnadsminnen (SBM) med Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.
 • SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet.