Vårt hållbarhetsarbete

Statens fastighetsverks (SFV) arbete med hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten, från planering, projektering och byggnation till förvaltning. Fokus ligger på de områden där SFV har störst påverkan och möjlighet att bidra i rätt riktning, och där det finns tydliga krav och förväntningar från intressenter.

SFV har identifierat myndighetens väsentliga hållbarhetsfrågor och hur dessa bidrar till de globala målen. SFV:s arbete stödjer Agenda 2030 och flertalet av de globala målen har i olika grad relevans för myndighetens arbete. Utifrån SFV:s uppdrag och påverkan har några av målen större betydelse vilket tydliggörs i verksamhetsstrategin.

På sidan 6 och 8 i SFV:s verksamhetsstrategi 2023-2026 listas samtliga globala mål med särskild relevans för SFV. Där presenteras även väsentliga hållbarhetsfrågor kopplade till dessa mål. 

Visa bildspel

De globala målen i Agenda 2030 ligger till grund för SFV:s hållbarhetsarbete.

Hållbarhetspolicy och Ansvarskod sätter ramarna

Hållbarhetspolicy

SFV:s policy för hållbarhet tydliggör att SFV ska bedriva en miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull fastighetsförvaltning. Den anger också att SFV ska bidra till att uppfylla av myndigheten prioriterade mål i Agenda 2030, klimatavtalet samt nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde.

Etiskt förhållningssätt

SFV ska vara ett föredöme i etiska frågor och verkar för transparens och öppen dialog. Genom att vara tydliga med vad som är tillåtet respektive otillåtet arbetar SFV aktivt för att motverka oegentligheter, all form av korruption samt jäv och intressekonflikter. Det är viktigt att myndighetens leverantörer har kännedom om och delar dessa värderingar. SFV omhändertar anonyma påtalanden från intressenter och medarbetare via en visselblåsarfunktion.

Ansvarskod för leverantörer

SFV:s ansvarskod gäller för leverantörer, inklusive konsulter och entreprenörer som arbetar på uppdrag av SFV. Ansvarskoden ingår från 1 januari 2019 som avtalsvillkor i alla annonserade upphandlingar. Den ska också användas som underlag för dialog vid startmöten i till exempel ramavtalstilldelning och byggprojekt. Övriga leverantörer förväntas också respektera koden och föra en dialog med Statens fastighetsverk om utmaningar och möjligheter.

Ansvarskoden definierar krav och förväntningar på den samverkan som SFV vill ha med seriösa och ansvarstagande leverantörer. Viktiga delar rör affärsetik, miljöansvar och arbetsvillkor. Koden bygger på den statliga värdegrunden samt på konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruption och miljö.

Den är en del i arbetet med att bidra till de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och att konkretisera Statens fastighetsverks hållbarhetspolicy.

SFV vill vara tydliga med myndighetens krav och värderingar inom viktiga områden som bidrar till en hållbar utveckling. En del i det handlar om att motverka oegentligheter, all form av korruption samt jäv och intressekonflikter. Sedan 2019 pågår arbetet med att kommunicera och förankra ansvarskoden hos Statens fastighetsverks leverantörer.

Arbete i linje med de globala målen

Centrala utgångspunkter i arbetet för hållbar utveckling är Agenda 2030 och för myndigheten prioriterade globala mål, klimatavtalet samt nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde, såsom de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken, miljökvalitet, kulturmiljö och skogspolitiska målen för produktion och miljö.

SFV fokuserar på de hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för SFV utifrån uppdrag, verksamhetens påverkan på människor, miljö och samhälle, och omvärldens förväntningar. Så här bidrar SFV:s uppdrag och prioriteringar till mål och delmål i Agenda 2030.

Väsentlighetsanalys

SFV:s väsentlighetsanalys identifierar vilka hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för SFV att fokusera på utifrån uppdraget, omvärldens förväntningar och verksamhetens påverkan på människor, miljö och samhälle. Väsentlighetsanalysen baserades på SFV:s löpande omvärldsbevakning, befintlig dokumentation och en mer djupgående intressentdialog med utvalda intressentgrupper.

De globala mål som SFV fokuserar på i Agenda 2030

Visa bildspel

SFV:s huvuduppdrag är att bidra till ett hållbart byggande och förvaltning och att bevara, utveckla och tillgängliggöra kulturmiljö- och naturmiljövärden. .

Visa bildspel

Som förvaltare av en sjundedel av Sveriges mark påverkar och bidrar SFV till ett långsiktigt hållbart skogs- och jordbruk. .

Visa bildspel

SFV ska vara en föredömlig och modern myndighet. SFV ansvarar också för fysisk säkerhet i och kring fastigheterna, och ansvar för säker och korrekt informationshantering. .

Visa bildspel

Genom att fortsätta tillgängliggöra de besöksmål, skogar och parker som SFV förvaltar, samt säkerställa ändamålsenliga lokaler för hyresgäster och god arbetsmiljö, bidrar SFV till hälsa och välbefinnande för flera målgrupper. .

Visa bildspel

Genom att fortsätta tillgängliggöra de besöksmål, skogar och parker som SFV förvaltar, samt säkerställa ändamålsenliga lokaler för hyresgäster och god arbetsmiljö, bidrar SFV till hälsa och välbefinnande för flera målgrupper. .

Visa bildspel

SFV spelar en viktig roll i bygg- och fastighetsbranschen och påverkar utvecklingen via myndighetens upphandlingsmetoder. Några viktiga delar är effektiv resursanvändning, cirkularitet och återvinning, hantering av kemikalier och avfall.

Visa bildspel

SFV arbetar på många sätt med klimatfrågan, både genom att minska verksamhetens egen energianvändning, välja förnybar energi, bedriva skogsbruk som skapar klimatnytta, och genom klimatsäkring och klimatanpassning av fastigheterna.

Visa bildspel

SFV arbetar på många sätt med klimatfrågan, både genom att minska verksamhetens egen energianvändning, välja förnybar energi, bedriva skogsbruk som skapar klimatnytta, och genom klimatsäkring och klimatanpassning av fastigheterna.

Visa bildspel

SFV:s verksamhet bygger på god samverkan med ett stort antal konsulter och entreprenörer som deltar i myndighetens uppdrag att hållbart förvalta fastigheter. Det är också genom dialog och partnerskap med hyresgäster, arrendatorer, besökare och andra intressenter som SFV kan bidra på bästa sätt till hållbar utveckling.

Se alla bilder

SFV fokuserar på de hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för SFV utifrån uppdrag, verksamhetens påverkan på människor, miljö och samhälle, och omvärldens förväntningar. Så här bidrar SFVs uppdrag och prioriteringar till mål och delmål i Agenda 2030.

Hur vi jobbar med hållbarhet i vår vardag

Statens fastighetsverk som arbetsplats

Skulle du vilja ha Sveriges ambassad i Kairo, Rosenbad, Dramaten, Jokkmokks skogar eller Läckö slott som arbetsplats? I så fall skulle du nog trivas hos oss på Statens fastighetsverk. Det finns många spännande platser att välja mellan bland de över 3 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark som alla i Sverige äger gemensamt. Det är vi som tar hand om det, och du kan vara med.

Vårt arbete med biologisk mångfald

För att skapa en rik biologisk mångfald i våra skogar och marker, genomför Statens fastighetsverk naturvårdande skötselåtgärder, kallat NS-skötsel. Genom aktiva åtgärder vill vi snabbare nå kvalitéer och strukturer som vi anser är önskvärda i respektive bestånd. SFV arbetar också för att skapa trevliga miljöer för vandring och rekreation.