Vår förvaltning av fastigheter utomlands

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar svenska ambassader och residens i ett 60-tal länder och i sex världsdelar. Utrikesdepartementet (UD) är vår största hyresgäst utrikes.

SFV:s utrikesförvaltning ansvarar för de statsägda utlandsfastigheterna, såsom svenska ambassader, chefsbostäder, institut och ett antal andra statliga byggnader runt om i världen. Vårt uppdrag handlar om att förvalta och utveckla befintliga byggnader såväl som att bygga nytt. Med dessa svenskägda fastigheter och med dess verksamhet vill vi marknadsföra samtida svensk arkitektur, formgivning och design likaväl som vår ambition att göra bra miljöval. Vi ska vara en god förebild inom områden som hållbarhet, tillgänglighet, öppenhet och vi arbetar också med att motverka korruption. Vår största hyresgäst är Utrikesdepartementet.

Vi är fyra förvaltningsteam där varje team består av en förvaltare, en teknisk förvaltare samt en förvaltningsekonom. Därtill har vi en utsänd driftingenjör på två orter. Förvaltare och tekniska förvaltare genomför regelbundna platsbesök på orterna. Till vår hjälp för att sköta den dagliga driften har vi lokalanställd personal och upphandlade lokala driftentreprenörer.

Många av våra fastigheter utrikes har ett kulturhistoriskt värde och dessa har vi ett ansvar att långsiktigt bevara, vårda och utveckla. Här tar vi hjälp av SFV:s egna kulturarvsspecialister och vårdprogram finns upprättade för flera av dessa fastigheter.

En av våra stora utmaningar är klimatet, vilket på många ställen skiljer sig mycket från Sverige. Många orter kräver andra tekniska lösningar. Installationer som dels behöver kunna ha stor kapacitet och samtidigt måste de vara energieffektiva eftersom kraftförsörjningen inte sällan är otillförlitlig. Vårt mål är att vi ska kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för våra hyresgäster så att de på bästa sätt kan bedriva sin verksamhet.

En annan aspekt som gör vår verksamhet extra spännande och stimulerande är att vi verkar i andra kulturer.

 

Mer information