Klimatanpassning

I början av 2024 uppdaterade vi på SFV vår klimat- och sårbarhetsanalys inklusive handlingsplan.

Handlingsplan för klimatanpassning

Sedan 2018 finns en förordning (SFS 2018:1428) som styr vårt arbete med anpassning av vår verksamhet till ett förändrat klimat. Förordningen ger SFV och flera andra myndigheter i uppdrag att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys och handlingsplan för klimatanpassning. Den ska tas fram minst vart 5:e år eller vid stora förändringar av verksamheten. Handlingsplanen ska bidra till att stödja det nationella klimatanpassningsmålet. Det ska i sin tur säkerställa att Sverige i enlighet med Agenda 2030 utvecklas till ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar. Detta genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter.

Den uppdaterade versionen av klimat- och sårbarhetsanalysen är något förkortad i jämförelse med versionen från 2020. Till viss del har informationen utökats gällande klimatförändringarnas påverkan på markförvaltningen, jord och skog. Huvudaktiviteten förstärkt beredskap har lagts till i handlingsplanen. Förstärkt beredskap handlar om SFV:s beredskap för att kunna hantera framtida extrema klimathändelser.

Handlingsplanen beskriver SFV:s arbete inom klimatanpassning och innehåller även en övergripande klimat- och sårbarhetsanalys.​

Det röda Ornäsloftet ligger uppe på en höjd mot en blå himmel och snötäckt mark.

Om klimathotet på Ornässtugan

Ornässtugan som förvaltas av Statens fastighetsverk och har stått på en udde i Ösjön, nära Dalälven sedan början av 1500-talet. Fastigheten är i centrum i en universitetsuppsats: Ornässtugan – en undersökning av dess nedbrytningsprocesser och framtida hot, som belyser fastigheten ur ett klimatanpassningsperspektiv med hjälp av det metodstöd SFV varit med att ta fram.