Om klimathotet på Ornässtugan

Ornässtugan som förvaltas av Statens fastighetsverk och har stått på en udde i Ösjön, nära Dalälven sedan början av 1500-talet. Fastigheten är i centrum i en universitetsuppsats: Ornässtugan – en undersökning av dess nedbrytningsprocesser och framtida hot, som belyser fastigheten ur ett klimatanpassningsperspektiv med hjälp av det metodstöd SFV varit med att ta fram.

Lars-Erik Berglund, fastighetsförvaltare, SFV Uppsala berättar:

– Ornässtugan är ju ett känt besöksmål som genomgår en del renovering. Agnes Tibbling Lingwall, som skrivit uppsatsen, studerar till antikvarie och var med i förra årets arbetslag. Hon använde sin sakkunskap om fastigheten för att skriva uppsatsen. Det är extra roligt eftersom SFV:s klimatanpassningssamordnare brukar säga just det – att kunskapen hos alla de som arbetar med och på en fastighet är det allra viktigaste att ta vara på när vi ska skydda våra fastigheter mot klimatförändringarnas verkningar.

Kristian Skånberg, klimatanpassningssamordnare på SFV:s teknikenhet, tycker att uppsatsen är riktigt bra av flera skäl:

– Den lyfter fram behovet av att ha koll på algpåväxt som kan öka när det blir fuktigare och varmare och att det kan vara läge att underhålla med tätare mellanrum. Den ger också exempel på det som ofta är det allra vanligaste klimatanpassningsbehovet, nämligen dränering och dagvattenhantering för att säkerställa att vatten inte blir stående på ställen där det kan göra skada. Till sist diskuterar den också det som alla kanske fruktar mest – storskalig översvämning.

När det gäller klimatanpassning av kulturmiljöer visar uppsatsen på värdet av dokumentation och att hålla koll på både det mest skyddsvärda och det mest utsatta. En ökad belastning ur miljösynpunkt kan, för många byggnader, innebära att de behöver underhållas oftare vilket kräver både pengar och planering.

– Det är viktigt att säkra att det mest skyddsvärda inte ska vara det mest utsatta, och att ha upprättat en krisberedskapsplan ifall det ändå blir utsatt, säger Helene Hanes, kulturarvsspecialist på SFV:s kulturmiljöenhet.

Det röda Ornäsloftet ligger uppe på en höjd mot en blå himmel och snötäckt mark.

Foto: Åke E:son Lindman