Manillaskolans huvudbyggnad på södra Djurgården i Stockholm är ett framträdande blickfång från Saltsjön. Byggnaden har sedan uppförandet 1864 använts för skolverksamhet och förmedlar därför en kontinuitet i den byggda miljön. Nu renoveras skolans fasader och tak för att säkerställa fortsatt utbildning för kommande generationer.

Manillaskolan var Sveriges första institut för undervisning av döva. Idag driver Campus Manilla grundskola och gymnasium i byggnaderna.

Manillaskolan, som är ett statligt byggnadsminne sedan 2015, består av flera byggnader, bland annat huvudbyggnad och en gymnastikbyggnad som är en av Sveriges få välbevarade gymnastikbyggnader från 1800-talets andra hälft.

Vid statusbesiktning av byggnadens fasader år 2016 konstaterades skador på huvudbyggnaden. Underhållsarbeten som genomfördes under början av 1990-talet har genererat accelererande skador på putsskiktet som följd. Vid nya statusinventeringar har det även konstaterats att plåttaket på huvudbyggnaden behöver bytas ut och att fönster är i behov av underhåll.

Ombyggnadsarbete 2024-2027

I april 2024 påbörjades fasad och takarbeten. Fasaden kommer att putsas med ny kalkputs och befintlig skadad dekor ska återställas. Plåttaket på huvudbyggnaden kommer att bytas ut i sin helhet.

Syftet med projektet är att garantera ett långsiktigt bevarande av byggnadsminnet så att människor nu och i framtiden ska kunna få ta del av historiska kunskaper och upplevelser.

Aktuella arbeten

Under perioden från mitten av april till slutet av maj utförs blästring och nedknackning av fasaden, vilket innebär buller. Dessa arbeten kommer utföres utom skoltid under sena eftermiddagar och kvällar till ca kl. 20.00 och på helger mellan kl. 07.00 och 17.00.

Kontakt