Domstolsbyggnaden och Ämbetsbyggnaden i centrala Jönköping står sedan oktober 2023 tomma efter att Domstolsverket och Göta hovrätt suttit i lokalerna i över 350 år. Nu renoveras och anpassas byggnaderna för nya hyresgäster och verksamheter. Samtidigt passar SFV på att rusta delar av Hovrättsparken. Projektet Arkiv 1 (före detta Göta hovrätts byggnader) delas upp i tre delar och kommer att pågå mellan 2024 och 2026. Först ut är Ämbetsbyggnaden med start i mars 2024.

Renovering av Arkiv 1

I över 350 år har Göta hovrätt haft sin verksamhet i Domstolsbyggnaden och Ämbetsbyggnaden i centrala Jönköping. Sedan förra året har lokalerna stått tomma efter att Domstolsverket och Göta hovrätt lämnat dem. Nu påbörjas en ombyggnation för att anpassa byggnaderna för nya verksamheter. Samtidigt passar vi på att renovera den del av Hovrättsparken som omger Ämbetsbyggnaden.

Projektet Arkiv 1 kommer att pågå mellan 2024 och 2026. Ämbetsbyggnaden är först ut och beräknas stå klar i augusti 2025. Sist ut är Domstolsbyggnaden. Då vi ännu inte vet vem som ska hyra denna byggnad återkommer vi med information kring denna renovering längre fram.

Ämbetsbyggnaden

Ämbetsbyggnaden uppfördes 1868 som arkivbyggnad för hovrätten. Byggnaden i renässansstil har med sin ursprungliga öppna planlösning och sina kraftiga bjälklag, enkelt kunnat anpassas till kontorsverksamhet. Från 1940-talet satt hovrätten här och den nuvarande planlösningen är till stor del från denna tid. Under renoveringen kommer vi att bevara så mycket som möjligt från 1940- och 1950-talet.

Trapphuset i Ämbetsbyggnaden

Trapphus i Ämbetsbyggnaden. Foto: Åsa Carlberg

Genom att renovera Ämbetsbyggnaden tar vi hand om det underhåll som behöver göras för att säkerställa ett långsiktigt skydd av det statliga byggnadsminnet. Samtidigt ställer vi i ordning byggnaden för en ny hyresgäst, JENSEN education, en gymnasieskola som gärna bedriver verksamhet i äldre kulturfastigheter. Då de 200 eleverna bland annat kommer att läsa ekonomi och juridik passar det dessutom byggnadens historia väl.

Utvändigt byter vi ut det uttjänta koppartaket till ett målat plåttak, samma takmaterial som byggnaden hade sedan början av 1900-talet till 1970-talet. Vi installerar ny taksäkerhet, bygger en ny tillgänglig huvudentré och en utrymningstrappa på husets ena gavel.

Invändigt kommer stora delar av den ursprungliga planlösningen att behållas med undantag för ett par väggar som tas ner för att skapa större klassrum. Vi genomför en total ytskiktsrenovering, installerar en ny utrymningstrappa och delvis nya WC/HWC. Vi gör en upprustning av alla tekniska system inklusive ventilation. Värmesystemet bevaras medan vatten och avlopp blir nytt. De tekniska system som byts ut kommer att väljas utifrån bland annat minskad energianvändning och minskat behov av köpt el.

Visa bildspel

Under renoveringen bevaras så mycket som möjligt från 1940- och 1950-talet, däribland den här armaturen. Foto: Åsa Carlberg

Inför renoveringen har vi genomfört en återbruksinventering för att så mycket som möjligt ska tas tillvara. Marmorgolvet i korridorerna behålls liksom parketten i de salar där det är möjligt. I korridorerna låter vi rader av äldre bokhyllor stå kvar för att förstärka karaktären av arkiv samtidigt som de bidrar till en bättre akustik. Radiatorerna, som är i bra skick, återanvänds medan teglet som blir över då väggar rivs, fraktas till Karlsborg för att komma till nytta på SFV:s byggnader där. Även dörrsnickerier tas till vara och används på nytt. 

I samband med renoveringen passar vi även på att renovera den del av Hovrättsparken som omger Ämbetsbyggnaden. Den nuvarande asfalterade parkeringen tas bort och ersätts med nya träd, gräs och grusade ytor likt ursprungsparken. 

Renoveringen av Ämbetsbyggnaden startar i mars 2024 och väntas stå klar lagom till skolstart i augusti 2025. Renoveringen av parkdelen startar i januari 2025.

Göta hovrätt, fasad

Domstolsbyggnaden, ritad av hovarkitekt Simon de la Vallée, har en fasad i natursten vilket var ovanligt vid tiden för uppförandet. Det brukade bara användas på kyrkor och fästningar. Foto: Bert Leandersson.

Domstolsbyggnaden

Domstolsbyggnaden uppfördes under 1600-talets andra del efter ritningar av hovarkitekt Simon de la Vallée i fransk klassicistisk stil. Domstolsbyggnaden var under lång tid, som enda högresta byggnad, ett landmärke i staden. I dag är den Jönköpings äldsta byggnad. 

Just nu genomför vi en förstudie för att se hur Domstolsbyggnaden ska fungera på bästa sätt framöver. Så snart vi är klara med en inriktning kommer vi att söka efter en lämplig hyresgäst. Redan nu vet vi dock att det kommer att finnas en unik möjlighet att få hyra cirka 1 100 kvadratmeter lokaler i centrala Jönköping och att det är en byggnad som erbjuder stora möjligheter.

Så snart vi vet mer om Domstolsbyggnaden och dess renovering återkommer vi med mer information.

Camilla Jarlhed, fastighetschef på SFV Karlsborg, berättar i filmen om renoveringen av Ämbetsbyggnaden i Jönköping

Bilder

Visa bildspel

Ämbetsbyggnaden mot gatan. Här kommer vi att ta bort asfalten och istället skapa en parkmiljö bestående av gräs och grus. Foto: Åsa Carlberg.