Carolina Rediviva är Sveriges äldsta och största universitetsbibliotek. Byggnaden, som är ett statligt byggnadsminne och är känd för sina värdefulla samlingar har stora utmaningar med att klara dagvattenhantering.

SFV har påbörjat ett projekt för att minimera riskerna för översvämning, följdskador i lokalerna och för att säkerställa byggnadens långsiktiga hållbarhet. Flertalet incidenter har skett vid kraftig nederbörd och dagvatten har tryckts tillbaka in i systemet och byggnaden. Orsaken är att dagvattenstammens servisledning är underdimensionerad och inte kan ta emot de regnmängder som behöver hanteras från byggnadens tak och universitetets samlingar riskerar att bli skadade eller förstörda.

Visa bildspel

Modell, Carolina Rediviva. Foto: Urban Jörén