Som ett tack till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788–90 lät kung Gustav III uppföra en obelisk i granit på Slottsbacken vid Stockholms slott. Men konstruktionen var ifrågasatt från början och skador tros ha uppstått tidigt. I juni 2017 monterades obelisken ned för att åtgärdas, och under våren 2020 kom en ny stadig postamentssten på plats. Efter det monterades obelisken upp på nytt, sten för sten. 

Den gamla obelisken på slottsbacken var nästan 30 meter hög inklusive bas och fundament. Överst fanns den så kallade pyramidianen, den översta delen på en obelisk eller pyramid som inte sällan var klädd i dyrbara material. Obelisken var uppbyggd av granittrummor som är monterade med järn. Konstruktionen ansågs riskabel redan när den uppfördes och skador uppstod troligen tidigt. Under 1900-talet gjordes flera säkringsförsök. Materialet var granit (så kallad Stockholmsgranit), troligen från Ulfsunda.

Visste du att:

Obelisken består av 17 granittrummor och väger sammanlagt cirka 150 ton. Postamentstenen med sina 40 ton är det tyngsta blocket.

Obelisken monterades ned 2017

SFV har inventerat obelisken ett flertal gånger under de senaste åren. Skadorna bedömdes vara pågående, vilket betyder att situationen kontinuerligt försämrades. De öppna sprickorna och spruckna fogarna gjorde att fukt trängde in i konstruktionen. Fukten urlakade materialen, förvärrade rostangreppen och ökade spänningarna i stenmaterialet. På grund av den ökande risken för nedfallande sten spärrade Statens fastighetsverk under våren 2012 av ett område runt obelisken. Obeliskens samtliga delar demonterades eftersom man behövde se över grundläggningen och konstruktionen. Nedmonteringen gjordes i juni 2017.

Visa bildspel

En nymonterad obelisk åter på plats i Slottsbacken utanför Stockhoms slott. Foto: Anna Rut Fredholm

Tung obelisk i granit

Obelisken som monterades ned var utförd av 17 granittrummor och vägde sammanlagt cirka 150 ton. Det största blocket (plinten) vägde 40 ton. Det fanns flera utmaningar i att hantera stenblock av denna storlek och tyngd vid demontering, sågning, passning och montering.

En ny obelisk restes 2020

Våren 2020 återvände obelisken till Slottsbacken. Eftersom den tidigare obelisken var i så dåligt skick är det helt nyhuggen sten i den obelisk som då restes. Valet stod mellan svensk och italiensk sten men till slut hittade Statens fastighetsverk rätt sort på ett stenhuggeri i bohuslänska Tossene, beläget nära Hunnebostrand. Stenen är bohuslänsk granit med liknande tekniska och estetiska egenskaper som den ursprungliga granitsorten. Obelisken består av cirka 13 delar. Först på plats var ett enormt tungt bottenstycke, en jättesten som väger 42 ton. Det tog stenhuggeriet fem försök innan ett tillräckligt stort block i rätt sten hade hittats.

Transporten och leveransen av bottenstycket var ett äventyr i sig. Bland annat fick det underjordiska garage som finns under slottsbacken stämpas upp för att klara obeliskens fulla tyngd (300 ton). Efter att bottenstycket var på plats kom ett par stentrappor och sedan själva obelisken. För att obelisken ska stå stabilt finns det i mitten ett stag, en centrumpåle i rostfritt stål.

Efter ett tidskrävande arbete med att lyckas få fram sten av rätt kvalitet och storlek har vi sedan, under våren 2020, bit för bit återmonterat obelisken med ny sten.

Magnus Roos, projektledare vid Statens fastighetsverk
Visa bildspel

Inskriptionen på Obelisken är åter och förgylld. Foto: Anna Rut Fredholm

Historia och ägandeförhållanden

Obelisken på slottsbacken grundlades 1788 och avtäcktes i oktober år 1800. Ritningarna är signerade Louis Jean Desprez. Kung Gustav III ville visa sin tacksamhet till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788-90 genom att uppföra en obelisk. Efter kungens död fullföljde kung Gustav IV Adolf faderns löfte. Den 30 oktober 1800 avtäckte han obelisken och överlämnade den till borgerskapet. Den har inskription på latin och svenska.

Baserat på arkivstudier har SFV gjort tolkningen att obelisken ägs av Stockholms stad och förvaltas av Statens fastighetsverk. Utdrag ur arkiven:

  • Själva obelisken synes tillhöra Stockholms kommun. Den underhålls av byggnadsstyrelsen.
  • Den utfördes af statens medel och öfverlämnades till staden, men underhålls av öfverintendentsämbetet enligt kungliga brefvet 30/5 1826. Om grunden för monumentet har intet stadgats i fråga om äganderätten därtill.

Projektinformation

Byggherre: Statens fastighetsverk

Projektägare: Åsa Welander (fastighetsdirektör, slutat på SFV)

Projektledare: Magnus Roos

Entreprenadkostnad: 10–11 miljoner

Bilder från projektet

Visa bildspel

Här ser man tydligt sprickorna i den gamla Obelisken. Foto: Lorenzo Lazzarini

Visa bildspel

Sprickorna i den gamla Obelisken undersöks noga. Foto: SFV

Obelisken på slottsbacken under restaurerings-arbete. Personer i arbetskläder sätter ett av stensegmenten på plats.

Toppbiten på plats. Foto: Mikael Gustavsen

Obelisken på slottsbacken under restaurerings-arbete.

Här lyfts toppbiten på plats av en kran. Foto: Mikael Gustavsen