Drottningholms entréområde har haft samma funktion sedan slottsområdet anlades. Sedan 1500-talet har hov- och arbetsfolk från Malmen, besökare till slottet och förbipasserande från och till Mälaröarna rört sig här, precis som i dag. Nu när Trafikverket bygger om Ekerövägen som går förbi Drottningholm passar Statens fastighetsverk samtidigt på att rusta upp entréområdet mot slottet. Arbetet påbörjas i mars 2024 och pågår till oktober 2024. 

Sammanfattning av projektet

Ombyggnationen av Ekerövägen som går förbi Drottningholm färdigställs just nu av Trafikverket. Bygget med Ekerövägen påverkar Drottningholms entréområde främst genom att angöringsgatan framför den tidigare Pressbyråkiosken tas bort. Det anläggs också en ny gång- och cykelväg mellan Ekerövägen och slottsområdet. Samtidigt höjs marknivån i anslutning till Ekerövägen mot den nya gång- och cykelbanan. Samtidigt gör Statens fastighetsverk en del förändringar i slottets entréområde. 

På den så kallade Kortegevägen som förbinder Ekerövägen med slottet byts asfalten ut mot grus. Närmast anslutningen mot Ekerövägen beläggs vägen med storgatsten. Trädraden på vägens södra sida kompletteras med nya lindar så att raden blir komplett.

Framför restaurang Karamellan dras en ny huvudgångväg in mot slottsområdet. Den nya gångvägen blir kantad av lindar. Karamellans uteservering blir också något större med planteringar av avenbok runt sig.

Infarten till Teaterparkeringen kompletteras med nya lindar.

Arbetet påbörjas i mars 2024 och pågår till oktober 2024. 

Visa bildspel

Den här ritningen visar hur entréområdet är tänkt att se ut efter förändringarna.

Planerade förändringar

Kortegevägen

Kortegevägen som i dag är belagd med asfalt kommer istället att beläggas med grus för en ökad historisk autenticitet. Närmast Ekerövägen får vägen storgatsten. Kortegevägen höjs något vid anslutningen till den nya gång- och cykelbanan och får en trafiksäkrare anslutning till Ekerövägen. De befintliga gångbanorna på båda sidor om Kortegevägen tas bort. I den södra trädraden utmed Kortegevägen togs sju lindar bort i samband med en omgestaltning av kajområdet på 1950-talet. Avsikten är att återplantera dessa träd så att allén blir komplett. Härutöver planeras några mindre justeringar av gränsen mellan grus och gräs vid ångbåtsbryggan.

Restaurang och besökscentrum Karamellan

Framför restaurang Karamellan dras en ny huvudgångväg in mot slottsområdet. Gångvägen är i första hand avsedd för de besökare som kommer till Drottningholm med linjebussarna. Den nya gångvägen blir kantad av lindar. Karamellans uteservering blir också något större med planteringar av avenbok runt sig.

Infart till Teaterplan och parkeringen

Infarten till Teaterplan och parkeringen från Ekerövägen breddas för att ge plats åt fler körfält. Breddningen kommer få en konisk form för att smälta in bättre. Trädraderna på båda sidor om infarten kompletteras så att allékaraktären bevaras hela vägen fram till Ekerövägen. Befintliga kantstöd av betong byts mot kantstöd av granit.

Dagens parkering finns på den ridbana som Gustav III lät anlägga här. Ridbanan var kantad av parklindar som i öster bildade en halvcirkel, se flygfoto nedan. Långt senare anlades gräsytor inom denna halvcirkel liksom två raka gångvägar som ansluter till infarten till teaterparkeringen. Nu kommer dessa gångvägar läggas om så att de följer trädradernas rundade form.

Ny huvudgångväg

I anslutning till den nya gång- och cykelbanan anläggs en ny grusad huvudgångväg från busshållplatsen och det nya övergångsstället över Ekerövägen. Huvudgångvägen går förbi Karamellan i riktning mot slottet. I ungefär samma läge som den nya huvudgångvägen fanns länge en väg som förband slottsområdet med Drottningholmsmalmen. Den nya huvudgångvägen kan ses som ett återtagande av denna gamla vägförbindelse.

Längs med huvudgångvägen planteras tio parklindar som ytterligare markerar vägens betydelse som huvudgångväg för besökare. Lindhäcken som begränsar Karamellans uteservering mot norr förlängs så att den når fram till den nya huvudgångvägen. Belysningsstolpar av samma modell som redan finns i området placeras utmed gångvägen i erforderlig omfattning.

I dag leder en smal gångväg från Karamellans uteservering norrut till teaterparkeringens infart. Denna gångväg tas bort och ersätts med gräs. 

Ny gångväg till busshållplats

För att inte få slitage på gräsytan och planteringarna anläggs en direkt gångvägsförbindelse från Karamellan till den nya hållplatsen för bussar i riktning mot Stockholm. Gångvägen anläggs som en grusväg med som mest 5 % lutning, vilket medger framkomlighet med rullstol.

Det historiska entréområdet

Från nyttoträdgård till turistcentrum

Det som idag är entréområde till Drottningholms slottsanläggning präglades länge av slottets allra första trädgård, som var en renässansträdgård med i första hand nyttoväxter och omgiven av ett plank. Trädgården anslöt till den lilla förstaden på Malmen i norr, med bostäder för tjänstefolk och hantverkare och med verksamheter som försörjde slottet.

Då barockträdgården anlades på 1660-talet omstrukturerades området efter ritningar av Tessin d.y. Bland annat planterades en rad med lindar längs köksträdgårdens norra del, som en gräns mot Malmens småskaliga bebyggelse. De träd som står framför Långa raden idag står på ungefär  samma plats.

Landsvägen från färjeläget vid nuvarande Hertigarnas stall delade sig vid Malmen. En sträckning gick västerut, norr om köksträdgården, och en löpte genom det nuvarande entréområdet utmed stranden och vidare förbi barockträdgården.

Till Drottningholm färdades man ändå främst med båt. I vattnet utanför slottet anlades på 1600-talet en sjögård med avsikt att skapa ett ståtligt mottagande, men projektet gick om intet. I samband med att Gustav III anlade den engelska parken på 1780-talet omgestaltades också entréområdet. Avsikten var att skapa en vacker och imponerande vy från den nya flottbro till Kärsön som invigdes 1787. Köks- och fruktträdgården minskades till ytan och delar ersattes av en monumental entré med en ny ridbana öster om teatern. Landsvägens norra sträckning förbi Malmen lyftes fram för att minska allmänhetens passage förbi barockträdgården väster om slottet.

Efter att orangerigården vid sekelskiftet 1800 flyttats till sin nuvarande plats, mittemot Karusellplan, flyttades även köks- och fruktträdgården dit. Ytorna lades om till landskapspark.

Sveriges första ångbåtslinje och ett schweizeri

År 1818 började Sveriges första ångbåtslinje trafikera sträckan Stockholm-Drottningholm. Då parken öppnades för besökare blev Drottningholm ett nytt populärt besöksmål för allmänheten. Ett schweizeri, ett finare café, uppfördes nära ångbåtsbryggan under andra hälften av 1800-talet. Schweizeriet fick sitt nuvarande utseende år 1903 under ledning av Agi Lindegren och kallas idag Karamellan.

Allén som följer den raka kajlinjen mot slottet anlades omkring sekelskiftet 1900, med inspiration från far och son Tessins förslag till generalplaner för slottsparken. Under 1930-40-talen tillkom den nuvarande kajen med
kant i granit och skulpturerna flyttades hit från engelska parken 1955. Originalen ersattes på 1990-talet av avgjutningar i marmorkross och betong. Ångbåtstrafiken låg nere mellan 1957 och 1972, då den återupptogs sommartid.

Den nuvarande Drottningholmsbron byggdes 1971. Ekerövägen går i dag något längre söderut än när den anlades och den breddades återigen 1954 och 1993. 1993 ändrades den från två till tre filer.

Kontakt