Certifierat skogsbruk

Statens fastighetsverk (SFV) är sedan år 2000 certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - en skogscertifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk som intresseorganisationerna, skogsbolag, skogsmaskinentreprenörerna, skogsarbetarfacket, rennäringen och naturvårdsorganisationer som WWF, gemensamt har utformat.

Anslutningen till FSC innebär att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn både till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi har genom FSC-anslutningen förbundit oss att följa de svenska FSC-kriterierna som de olika intresseorganisationerna gemensamt kommit fram till. De här kriterierna innebär bland annat att vi tar stor naturvårdshänsyn vid alla skogsbruksåtgärder. Dessutom tas hänsyn till andra markanvändningsintressen som till exempel rennäring och turism. De svenska kriterierna bygger i sin tur på tio olika internationella principer som är grunden för all FSC-certifiering.

Statens fastighetsverk (SFV) är sedan år 2000 certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - en skogscertifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk som intresseorganisationerna, skogsbolag, skogsmaskinentreprenörerna, skogsarbetarfacket, rennäringen och naturvårdsorganisationer som WWF, gemensamt har utformat. Följ med SFV Skog på en revision.

Visa bildspel

SFV är certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - ett kvalitetscertifieringssystem som innebär att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn både till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen.

Årliga revisioner

För att säkerställa att vårt skogsbruk uppfyller de svenska FSC-kriterierna görs varje år en revision utförd av ett fristående revisionsföretag. Under 2-3 dagar gör de fältbesök på någon del av vårt innehav och väljer då antingen att besöka planerade eller utförda avverkningar där andra intresseorganisationer ansett att vi frångått FSC-kriterierna och/eller så besöks ett slumpvist urval av avverkningar, gallringar eller skogsvårdsobjekt.  

FSC:s skogsrapport

Har du synpunkter på SFV:s efterlevnad av den svenska FSC-standarden?

Vår ambition är att alltid följa regelverket och rekommendationerna i den svenska FSC-standarden. FSC® (Forest Stewardship Council®).

Om du har synpunkter eller klagomål på hur vårt skogsbruk bedrivs i förhållande till standarden är du välkommen att kontakta oss. Använd i första hand e-postadress skogsbruk@sfv.se, men du kan också kontakta våra naturvårdsspecialister eller lokala skogsvaktare

Statens fastighetsverks licenskod är FSC®C023815.

Oberoende certifiering och revision

De som utfärdar certifikatet är vår oberoende certifierare/certifieringsföretag Soil association.

Vårt oberoende revisionsföretag är WSP Danmark A/S. Den oberoende revisorn Karina Kitnaes når du via e-post karina.kitnaes@wsp.com och det går bra att kontakta henne direkt om du inte tycker att din dialog med SFV fungerar.

Vill du veta mer om hur klagomål hanteras inom det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige finns ytterligare information på FSC:s hemsida.