Certifierat skogsbruk

Statens fastighetsverk (SFV) är sedan år 2000 certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - en skogscertifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk som intresseorganisationerna, skogsbolag, skogsmaskinentreprenörerna, skogsarbetarfacket, rennäringen och naturvårdsorganisationer som WWF, gemensamt har utformat.

Anslutningen till FSC innebär att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn både till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi har genom FSC-anslutningen förbundit oss att följa de svenska FSC-kriterierna som de olika intresseorganisationerna gemensamt kommit fram till. De här kriterierna innebär bland annat att vi tar stor naturvårdshänsyn vid alla skogsbruksåtgärder. Dessutom tas hänsyn till andra markanvändningsintressen som till exempel rennäring och turism. De svenska kriterierna bygger i sin tur på tio olika internationella principer som är grunden för all FSC-certifiering.

Statens fastighetsverk (SFV) är sedan år 2000 certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - en skogscertifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk som intresseorganisationerna, skogsbolag, skogsmaskinentreprenörerna, skogsarbetarfacket, rennäringen och naturvårdsorganisationer som WWF, gemensamt har utformat. Följ med SFV Skog på en revision.

Visa bildspel

SFV är certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - ett kvalitetscertifieringssystem som innebär att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn både till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen.

Årliga revisioner

För att säkerställa att vårt skogsbruk uppfyller de svenska FSC-kriterierna görs varje år en revision utförd av ett fristående revisionsföretag. Under 2-3 dagar gör de fältbesök på någon del av vårt innehav och väljer då antingen att besöka planerade eller utförda avverkningar där andra intresseorganisationer ansett att vi frångått FSC-kriterierna och/eller så besöks ett slumpvist urval av avverkningar, gallringar eller skogsvårdsobjekt.  

För att ta del av FSC:s årliga skogsrapport kontakta skogsbruk@sfv.se

Har du synpunkter på SFV:s efterlevnad av den svenska FSC-standarden?

Vår ambition är att alltid följa regelverket och rekommendationerna i den svenska FSC-standarden. FSC® (Forest Stewardship Council®).

Om du har synpunkter eller klagomål på hur vårt skogsbruk bedrivs i förhållande till standarden är du välkommen att kontakta oss. Använd i första hand e-postadress skogsbruk@sfv.se, men du kan också kontakta våra naturvårdsspecialister eller lokala skogsvaktare

Statens fastighetsverks licenskod är FSC®C023815.

Så hanterar SFV synpunkter och klagomål gällande vår FSC-certifiering

  • Då vi får in en synpunkt eller ett klagomål som gäller vår skogscertifiering ser vi till att mottagandet bekräftas till intressent inom 10 arbetsdagar.
  • Ärendet diarieförs och därefter startar vi processen med att samla in nödvändig information i frågan. Detta för att kunna utvärdera och säkerställa synpunkten/klagomålets betydelsegrad utifrån saklig grund.
  • Med tillgänglig, aktuell information bestämmer vi sedan hur vi ska hantera ärendet. Det kan handla om korrigerande åtgärder men även förebyggande handlingar kan komma att bli aktuella.
  • Inom 3 månader kommunicerar vi hur vi har hanterat ärendet till den som lämnat in synpunkten/ärendet. (Om utredningen tar längre tid meddelas intressenten detta).
  • Slutligen utförs de beslutade korrigerande eller förebyggande åtgärderna.
  • Om det är ett ärende som lämnats in direkt till vårt oberoende revisionsföretag sköts ovanstående kommunikation enbart via revisionsföretaget.

Oberoende certifiering och revision

De som utfärdar certifikatet är vår oberoende certifierare/certifieringsföretag Soil association.

Vårt oberoende revisionsföretag är WSP Danmark A/S. Den oberoende revisorn Karina Kitnaes når du via e-post karina.kitnaes@wsp.com och det går bra att kontakta henne direkt om du inte tycker att din dialog med SFV fungerar.

Vill du veta mer om hur klagomål hanteras inom det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige finns ytterligare information på FSC:s hemsida.

Test

Test test rad 1

Test test rad 2