Inventering av naturvärden

SFV:s skogar i södra Sverige och ovan odlingsgränsen i norra Sverige har naturvärdesinventerats.

I den fjällnära skogen samt i södra Sverige har SFV inventerat alla skogsbestånd. Nedanför den fjällnära skogen har vi i första hand besökt så kallade sökobjekt, dvs bestånd där vi fått tips om höga naturvärden eller där vi har skäl att misstänka att de är höga. Det gäller till exempel gamla bestånd, bestånd med hög andel lövträd, bestånd på blöt mark med mera.

Inventeringsmetod som visar mångfald

SFV har använt en inventeringsmetod som utvecklats tillsammans med Skogsbiologerna AB. Utgångspunkten i metoden är att man bedömer ett skogsbestånds förutsättningar att hysa en rik biologisk mångfald. Ju mer topografiskt och miljömässigt varierat och ju mer naturligt och opåverkat ett bestånd är, desto högre naturvärde får beståndet.

En delad stam av ett gammalt träd som har dött och börjar vittra sönder.

Ett dött träd i Lovö naturreservat. Foto: Melker Dahlstrand

Vid inventeringen har bestånden klassats i olika målklasser:

  • NO betyder att skötselinriktningen är "naturvård orörd", dvs skogen ska lämnas orörd i framtiden. Hit hör områden med urskogsartad skog och även de flesta typer av nyckelbiotoper.
  • NS betyder "naturvård skötsel". I ett sådant område görs bara ingrepp som gynnar eller bevarar den biologiska mångfalden. Det kan röra sig om uthuggning av gran som konkurrerar ut lövträd eller bränning i naturvårdssyfte.
  • PF betyder "produktion med förstärkt hänsyn". Dessa skogar har någon naturvårdskvalitet som gör att de kräver att vi tar hänsyn utöver den vanliga naturvårdshänsynen när vi avverkar. Hänsynen motsvarar i regel 20-30 procent av volymen alternativt arealen.
  • PG betyder "produktion med generell hänsyn". I dessa objekt tas vanlig naturvårdshänsyn enligt FSC ®, Forest Stewardship Council ®. (FSC®C023815).

Andelen indelad skogsmark/målklass

Målklass Areal (ha) Andel
NO/NS 47 500  16%
PF 31 000 10%
PG 86 000 29%
Oklassad* 133 000 45%

* = I arealen "oklassad" ingår förutom vissa triviala slutavverkningsskogar även de flesta plant-, ung- och gallringsskogar.

Hantering av skogar med höga naturvärden

Skogar med höga bevarandevärden ska behandlas i speciell ordning enligt den svenska FSC-standarden. De går där under benämningen HCVF-skogar (High Conservation Value Forest). SFV har tagit fram ett dokument om hur vi valt ut och hur vi behandlar dessa skogar. Dokumentet har skickats för konsultation till berörda experter och intressenter.

Statens fastighetsverks urval och hantering av skogar med höga bevarandevärden (PDF-dokument, 42 kB)