Jaktmarker

Statens fastighetsverk förvaltar några av Sveriges vilttätaste områden. För att göra markerna mer tillgängliga erbjuder vi olika typer av jakt för allmänheten. 

På några av våra 1 700 kronoholmar och öar finns det möjlighet att jaga enligt särskilda regler och efter köp av jaktkort som är geografiskt uppdelade. Observera att vid jakt på allmänt vatten som Länsstyrelsen beslutar om gäller andra regler.

Förnya ditt jaktkort i tid

Om du behöver förnya ditt jaktkort så gör det i god tid innan jaktåret börjar. Under sommarmånaderna har vi längre handläggningstid på grund av semester. Uppgifter om fält vilt skall återrapporteras till jakt@sfv.se efter varje avslutat jaktår. För att kunna förnya ett tillstånd krävs årlig återrapportering.

Karttjänst

För att få en geografisk översyn av jaktområden hänvisar vi tillsvidare till Lantmäteriets karttjänst Min karta. Här kan du söka fram de fastigheter som ingår i jaktkortet. SFV har en egen karttjänst som är under uppbyggnad, när den är färdig kommer jaktkartorna att presenteras här på webbplatsen.

Har du frågor om jakt på SFV:s marker?

För mer information ta kontakt med oss via mejladress jakt@sfv.se.

Ett rådjur som står i en skogsglänta en disig dag.

Ett rådjur på sin vakt i Lovö naturreservat. Foto: Melker Dahlstrand

Jakt längs med Västerbottens- och Gävleborgs läns kust

Längs med kuststräckan i Västerbottens- och Gävleborgs län erbjuder SFV jakt på kronoholmar. Jaktutövningstillståndet omfattar småvilt, är personligt och gäller för ett år.

Jaktbart vilt

Tillståndet omfattar småvilt som enligt jaktlagstiftning får jagas under allmän jakttid samt skyddsjakt på säl enligt särskilt beslut av Naturvårdsverket för respektive år. Det åligger tillståndshavaren att förvissa sig om jaktområdets omfattning samt vilka bestämmelser som gäller inom området, samt att i övrigt följa de bestämmelser som följer av jaktförfattningarna. Jakten kan vara omfattad av betydande inskränkningar gällande när och var jakt får ske. Föreskrifter inom naturreservat kan bland annat innebära totalt jaktförbud trots detta tillstånd.

Observera att vid jakt på allmänt vatten som Länsstyrelsen beslutar om gäller andra regler. Målsättningen är att även detta skall harmoniseras med jakten på kronoholmarna. Varje jakträttsinnehavare ansvarar för att gällande lagar och regler för jakt följs, exempelvis landstigningsförbud vid fågelskyddsområden, jaktförbud eller begränsad jakt inom naturreservat samt skyddsjakt.

Jaktområde

Tillåtet jaktområde är av Statens fastighetsverk förvaltade fastigheter längs kusten inom Västerbottens- och Gävleborgs län enligt dessa förteckningar som också bifogas med tillståndet.

För att få en geografisk översyn av jaktområden hänvisar vi tillsvidare till Lantmäteriets karttjänst Min karta. Här kan du söka fram de fastigheter som ingår i tillståndsbeviset.

SFV har en egen karttjänst som är under uppbyggnad, när den är färdig kommer jaktkartorna att presenteras här på webbplatsen.

Jaktgäst vid säljakt

Vid säljakt får av säkerhetsskäl en jaktgäst tas med utan krav på eget tillstånd. För ytterligare jaktgäst skall nytt tillstånd lösas. Antalet tillstånd för en och samma tillståndshavare begränsas till 5 st/jaktår. Jaktgäst får endast jaga i sällskap med tillståndshavaren.

Jaktutövningstillstånd

 • Tillståndsbeviset är personligt och utfärdas för ett jaktår i taget där varje jaktår sträcker sig från 1/7 till 30/6.
 • Tillsammans med tillståndet bifogas en förteckning över aktuellt jaktområde.
 • Tillståndet tillsammans med kvitto på betald avgift gäller som jaktbevis och ska alltid tas med vid jakt.

Återrapportering varje år

Uppgifter om fält vilt skall återrapporteras för statistisk bearbetning i forskning. Återrapporteringen ska mejlas till jakt@sfv.se efter varje avslutat jaktår, så efter den 1 juli behöver vi era uppgifter. För att kunna förnya ett tillstånd krävs årlig återrapportering.

Tillståndsförsäljning

Tillståndsbeviset utfärdas av Statens fastighetsverk, Box 254, 751 05 Uppsala, telefon 010 478 70 00.

Avgiften är tillsvidare på 1 000 kr/tillstånd för ett år. 

Inbetalning görs till Bankgiro 5134-3606. Ange detta på inbetalningen:

 • vilket län betalningen avser (Västerbotten och/eller Gävleborg)
 • för- och efternamn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer

Detta är ett krav för att få tillståndsbeviset. Efter inbetalning skickar SFV ut tillståndet. 

Jakt längs med södra Sveriges kust

Längs med kuststräckan i Blekinge län, Västra Götalands län och Hallands län erbjuder SFV jakt på kronoholmar. Jakttillståndet är möjligt att köpa för folkbokförda i de respektive länen. Jaktutövningstillstånde är personligt och gäller för innehavaren och en jaktgäst, och är giltigt i tre år.

Jaktbart vilt

Jaktbart vilt enligt jakttidtabell, undantaget klövvilt och hare och säl. Jaktbart vilt anges enligt Naturvårdsverkets terminologi. Traditionellt jaktbara arter i kustområdet varierar lokalt efter tillgång, men omfattar änder och gäss, mås- och kråkfågel, skogsfågel, mink, iller och mård samt räv och grävling. Även skyddsjakt av skarv, enligt länsstyrelsens beslut, är tillåten.

Observera att vid jakt på allmänt vatten som Länsstyrelsen beslutar om gäller andra regler. Målsättningen är att även detta skall harmoniseras med jakten på kronoholmar. Varje jakträttsinnehavare ansvarar för att gällande lagar och regler för jakt följs, exempelvis landstigningsförbud vid fågelskyddsområden, jaktförbud eller begränsad jakt inom naturreservat samt skyddsjakt.

Jaktområde

Tillåtet jaktområde är av Statens fastighetsverk förvaltade fastigheter längs kusten inom de olika länen enligt dessa förteckningar, som också bifogas med tillståndet:

För att få en geografisk översyn av jaktområden hänvisar vi tillsvidare till Lantmäteriets karttjänst Min karta. Här kan du söka fram de fastigheter som ingår i tillståndsbeviset.

SFV har en egen karttjänst som är under uppbyggnad, när den är färdig kommer jaktkartorna att presenteras här på webbplatsen.

Jaktgäst

Främst av säkerhetsskäl, men också av praktiska orsaker bör man vid jaktutövning i kustbandet vara minst två jägare. Tillståndet medger därför rätt att ta med en jaktgäst utan krav på folkbokföringsadress. För ytterligare jaktgäst skall nytt tillstånd lösas. Antalet tillstånd för en och samma tillståndshavare begränsas till 5 st/jaktår. Jaktgäst får endast jaga i sällskap med tillståndshavaren.

Jaktutövningstillstånd

 • Tillståndsbeviset är personligt och utfärdas för tre jaktår där varje jaktår sträcker sig från 1/7 till 30/6. Tillstånd som sökts före 10/5 gäller för innevarande år och de två efterföljande åren.
 • Tillsammans med tillståndet bifogas en förteckning över aktuellt jaktområde.
 • Tillståndet tillsammans med kvitto på betald avgift gäller som jaktbevis och ska alltid tas med vid jakt.

Återrapportering varje år

Uppgifter om fält vilt skall återrapporteras för statistisk bearbetning i forskning. Återrapporteringen ska mejlas till jakt@sfv.se efter varje avslutat jaktår, så efter den 1 juli behöver vi era uppgifter. För att kunna förnya ett tillstånd krävs årlig återrapportering.

Tillståndsförsäljning

Tillståndsbeviset utfärdas av Statens fastighetsverk, Box 254, 751 05 Uppsala, telefon 010 478 70 00. 

 • Avgiften för allmän jakt är tillsvidare på 2 000 kr/tillstånd för tre år.
 • Avgiften för säljakt är tillsvidare på 1 500 kr/tillstånd för tre år.

Inbetalning görs till Bankgiro 5134-3606. Ange detta på inbetalningen:

 • vilket län betalningen avser (Blekinge, Västra Götaland eller Halland)
 • för- och efternamn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer

Detta är ett krav för att få tillståndsbeviset. Det ska framgå att tillståndshavaren är folkbokförd i Blekinge län, Västra Götalands län eller Hallands län. Efter inbetalningen skickar SFV ut tillståndet.

En jägare och en hoppande jakthund på fjället med fjällbjörkar i bakgrunden.

En jakthund och jägare påväg på ripjakt. Foto: SFV/Irene Sivertsson

Jakt i skogar och på fjäll

Så mycket som en sjundedel av Sveriges yta står under Statens fastighetsverks (SFV) förvaltning, totalt rör det sig om 6,5 miljoner hektar mark. De stora arealerna finns i de västra delarna av Jämtlands, Norr- och Västerbottens län. Den största delen utgörs av fjällområden, fjällbjörkskog och myrar, men där finns också flera hundra tusen hektar skog. Många besöker varje år fjällskogarna för att jaga ripa och skogsfågel. Här bedrivs också jakt på älg, huvudsakligen av samer inom sina respektive samebyars områden, men det finns även en hel del jaktlag med ortsbor.

Nu är jakten inget som SFV råder över i norra Sverige. SFV äger och förvaltar visserligen marken, men enligt rennäringsförordningen är det länsstyrelserna som sköter upplåtelsen av jakträtter och även tar in avgifterna från jägarna vid jakt på statens mark i rennäringens åretruntområde. Detta område utgörs av marken ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt inom renbetesfjäll i Jämtland. I de södra delarna av Sverige, från Uppland till Skåne, har SFV en del marker för jakt som är knutna till kulturfastigheter, såväl skog som jordbruksmark. 

Vilka får jaga här?

Totalt finns 53 upplåtelser till jaktlag med avtal som löper vidare årsvis. Det är sällan som upplåtelserna sägs upp och annonseras ut. En stor del av landets aktiva jägare, cirka 280 000 personer, bor i de större städerna i södra Sverige och då är det förstås eftertraktat att ha jaktmarker nära inpå. Jaktarrendepriserna som jaktlagen betalar varierar beroende på förutsättningarna och vad SFV bedömer som rimligt. Det kan landa på mellan 70 och 250 kronor per hektar och år – ett jaktområde brukar vara runt 500 hektar. Dyrast är att jaga nära Stockholm. Med rätten att jaga kommer även ett ansvar. Jägarna har en skyldighet att bedriva viltvård och se till att djuren har skydd och foder om så krävs under hårda vintrar. De har också ansvar för att förkorta lidandet för skadat vilt.

Den som är intresserad av att jaga på Statens fastighetsverks mark i norra Sverige ska vända sig till länsstyrelsen i Jämtland, Norrbotten eller Västerbottens län. Möjligheten finns att köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg. Till största delen bedrivs älgjakten i lokalt förankrade jaktlag. Lokalkontoren på Svenska Jägarförbundet kan förmedla kontakter.