Skogsbruk

Skogen är ett arv från våra förfäder. Att förvalta den för framtiden är ett ansvar som kräver balans mellan många olika intressen. Statens fastighetsverk förvaltar ungefär 650 000 hektar produktiv skog varav cirka 200 000 hektar brukas.

Aktiva skogsbruksåtgärder

Statens fastighetsverks, SFV:s ekologiska grundsyn visar sig bland annat i att vi beslutat att:

  • Leva upp till FSC-certifieringens principer
  • Inte plantera främmande trädslag
  • Inte gödsla skogsmark

SFV har drygt 200 000 hektar produktiv skogsmark där vi bedriver ett aktivt skogsbruk. Till största delen bedriver vi där så kallat trakthyggesbruk som innebär man planterar, röjer, gallrar och avverkar för att sedan åter starta kretsloppet med att plantera ny skog. Av hänsyn till andra värden och intressen tillämpar vi även så kallat kontinuitetsskogsbruk där det är lämpligt.

Statens fastighetsverk förvaltar 6,5 miljoner hektar mark motsvarande en sjundedel av Sveriges yta. Det är vidsträckta fjäll, myrar, växtliga ungskogar, ekskogar, älvsträckor och vattendrag, 1 700 kronoholmar längs med kusten och historiska jordbruksmarker. I den här filmen får du en inblick i hur arbetet går till.

Visa bildspel

SFV har drygt 200 000 hektar produktiv skogsmark där vi bedriver ett aktivt skogsbruk. Bilden är från Lovö naturreservat. Foto: Melker Dahlstrand

För att säkra en god värdetillväxt i skogen är vi noggranna med att plantera ny skog, röja ungskogen och gallra den medelålders skogen. Arbetet med denna skogsvård är den arealmässigt största verksamheten i SFV:s skogsbruk. Till exempel är arealen röjning och gallring ungefär 10 gånger så stor som arealen föryngringsavverkning. Omfattande arbete pågår också med att återbeskoga misslyckade föryngringar från 1960, -70, och -80 talet.

Arealen föryngringsavverkning är förhållandevis låg och totalt avverkar SFV mindre än en tredjedel av tillväxten. Det beror dels på en ojämn åldersklassfördelning i skogen men också på utökad hänsyn till rennäring, naturvård och friluftsliv.

Hur stora arealer som påverkats av olika skötselingrepp under de senaste åren framgår av tabellen nedan.

År Föryngringsavverkning Plantering Gallring Röjning
1997 1251 1921 603 807
2000 1061 1061 477 1787
2005 230 717 365 2113
2010 314 324 1101 2262
2011 264 431 1284 1735
2012 247 609 1021 2287
2013 279 279 1346 3067
2014 551 647 453 2727
2015 347 381 1397 2250
2016 497 710 1127 1390
2017 540 402 606 2521
2018 512 808 730 3502
2019 496 467 371 3090
2020 443  689 325 788


Tabellen visar hur stora arealer som påverkats av olika skötselingrepp under de senaste åren. Siffrorna anger arealen i hektar (1 hektar = 100x100 meter).

Planerade avverkningar

Våra kommande föryngringsavverkningar anmäls alltid till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan åtgärd. På Skogsstyrelsens hemsida Skogsportalen kan du finna vilka områden som är aktuella för föryngringsavverkning i din hemtrakt. Där finns även information om bland annat nyckelbiotoper och biotopskydd.

Mer information

Indelad skog i målklasser

I SFV:s skogskarta visas alla våra skogar som är indelade. Indelade skogar är sådana skogar som besökts i fält och beskrivits med avseende på både fysiska och biologiska förhållanden, till exempel lutning, markfuktighet, fältvegetation, skogens trädslagsfördelning, ålder och virkesförråd.

Kontakta vår skogsförvaltning

Har du frågor eller synpunkter om vår skogsförvaltning är du välkommen att kontakta oss. Vår naturvårdsspecialist och våra skogvaktare svarar gärna på dina frågor.