Naturvårdsinriktad skötsel

För att skapa en rik biologisk mångfald i våra skogar och marker, genomför Statens fastighetsverk naturvårdande skötselåtgärder, kallat NS-skötsel. Genom aktiva åtgärder vill vi snabbare nå kvalitéer och strukturer som vi anser är önskvärda i respektive bestånd. SFV arbetar också för att skapa trevliga miljöer för vandring och rekreation.

För vissa åtgärder söker vi stöd från EU-programmet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Här informerar vi löpande om de naturvårdande åtgärder som vi erhållit ekonomiskt stöd för.

Lunglav som växer på en gammal trädgren.

Vid frihuggning ökar sälgarnas vitalitet och blomning och dessutom gynnas de rödlistade lavar som växer på sälgarnas stammar. Här växer Lunglaven som är nära hotad nationellt. Foto: SFV/Per Linder

Exempel på skötselåtgärder

Under senare år har SFV genomfört naturvårdande skötselåtgärder med olika inriktningar. Vi har bland annat:

  • gynnat gamla trängda lövträd genom selektiv avverkningar av konkurrerande barrträd. På så vis kan vi gynna trädens blomning och förlänga deras liv.
  • återställt mer öppna och ört- och gräsrika betesmarker genom utglesande gallringar i igenväxta trädklädda betesmarker.
  • med motorsågens hjälp ökat mängden färsk död ved i områden där det råder brist på död ved.
  • utfört planerade bränningar för att gynna brandberoende arter samtidigt som vi därmed efterliknar en mer naturlig störningsregim.
  • röjt unga blandskogar på ett sådant sätt att de blir lövdominerade och att kvarvarande träd ska bli vidkroniga och grova.
  • röjt bort skymmande underväxt och skuggande barrträd för att skapa attraktiva miljöer för vandring och rekreation.

Under senare år har SFV genomfört naturvårdsinriktade åtgärder på drygt 500 hektar. Det är främst skapande av färsk död ved och frihuggning av gamla lövträd som stått för de största arealerna.

Stora områden med brandpräglad naturskog ingår i området Östar Svartsjöliden i Vilhelmina kommun.

Skogsbränder i hanterbar omfattning är bra för en del växter och djur. Därför är kontrollerad bränning en form av naturvård. Stora områden med brandpräglad naturskog ingår i området Östar Svartsjöliden i Vilhelmina kommun. Foto: SFV/Per Linder

Bränna för att vårda

En viktig åtgärd i naturvårdssammanhang är att bränna skogsmark. Skogsbranden var tidigare en mycket viktig ekologisk faktor i skogslandskapet, eftersom bränder leder till stora mängder döda och skadade träd där många djur och växter trivs. I takt med att människan kontrollerar sin omgivning mer och mer har skogsbränder minskat drastiskt. Nu försöker vi därför under kontrollerade former öka arealen bränd skogsmark. I brandskadade träd lever till exempel ett stort antal skalbaggar som i sin tur utgör föda åt olika hackspettsarter. Bränning sker både på hyggen i samband med föryngringsarbetet och i sluten skog i rent naturvårdssyfte. 

En viktig åtgärd i naturvårdssammanhang är att bränna skogsmark. Vi på Statens fastighetsverk utför dels hyggesbränning som är ett sätt att förbereda marken för en ny skogsgeneration. Och dels naturvårdsbränning för att exempelvis gynna vissa arter som är brandberoende samtidigt som vi efterliknar de naturliga skogsbränder som var vanliga förr. I filmen berättar naturvårdsspecialist Irene Stjerna mer.