Grönt bokslut

Varje år tar SFV fram ett så kallat grönt bokslut för de skogsskötsel- och naturvårdsåtgärder vi genomfört under året.

Vi genomför stickprov på ett stort antal kvalitetsparametrar om hänsyn och produktion som inventeras ute i fält. Resultatet ger oss vägledning om hur bra vi lyckats med våra åtgärder och om vi behöver förbättra vårt arbete inom något speciellt område.

SFV: s ambition är att alla åtgärder ska vara godkända enligt mallverktyget vi arbetar med. Hög kvalitet i arbetet med hänsyn och produktion ökar sannolikheten för en god värdetillväxt och en god naturhänsyn på våra marker.

Totalbedömning

2023 utvecklades redovisningen av uppföljningen. Uppföljning och dokumentation gjordes på samma sätt som tidigare men redovisas 2023 som en totalbedömning av aspekter för både produktion och hänsyn för respektive objekt per åtgärd.

Åtgärd

Antal objekt

Antal godkända

Andel godkända

Markberedning

4

2

50%

Plantering

12

9

75%

Röjning

5

5

100%

Gallring

5

4

80%

Föryngrings-
avverkning

6

6

100%

Markberedningen kontrollerades och hälften av objekten fick inte godkänt. Det berodde på kvalitetsbrister i utförandet där markberedaren inte lyckats skapa godkända planteringspunkter.

Planteringspunkt och hjälpplantering

Planteringspunkter som inte är godkända ger sämre förutsättningar för plantan att etablera sig och för en bra tillväxtstart. Optimal planteringspunkt användes inte och vid kontroll av genomförda planteringar hittade inventeraren brister i utförandet. En del plantor var också döda som kan bero på viltskador och torka. Ambitionen är att våra planteringar blir godkända enligt skogsvårdslagen. Om planteringar inte har lyckats, genomförs hjälpplanteringar för att ge förutsättningar för en ny generation skog att växa upp.

Fokusområde för 2024: besök vid pågående åtgärd.