Kulturvärden

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör Statens fastighetsverk

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör, Statens fastighetsverk. Foto: Jeanette Hägglund

Krönika Därför kan vi göra skillnad

Jag tror att vi alla har sett de förödande effekterna av klimatkrisen i sommar. Det extrema vädret har påverkat stora delar av världen, inklusive Sverige – senast skedde kraftiga översvämningar i olika delar av landet. Statens fastighetsverk ansvarar för cirka 2 300 fastigheter i Sverige och utomlands. Vi har fått förtroendet att förvalta en betydande del av Sveriges natur- och kulturarv: byggnader, en sjundedel av skogen, renbetesmark och jordbruksfastigheter.

För fyra år sedan röstade Sveriges riksdag för ett ambitiöst mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare och som offentlig myndighet har vi höga förväntningar på oss. Vi har ett ansvar att agera, vara innovativa och föregå med gott exempel. Med högst 24 år kvar till nollutsläpp måste alla stora investeringsbeslut ses i ljuset av de åtgärder som krävs för att nå Parisavtalet.

Vår handlingsplan är baserad på Agenda 2030 för hållbar utveckling och ingår i vår verksamhetsstrategi. Det innebär att vi i detalj ska rapportera om hur vi bidrar till de globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Några av de globala målen utgör vårt kärnuppdrag, till exempel mål 15 som handlar om biologisk mångfald och hållbart nyttjande av ekosystem och mål 11.4 – att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Agenda 2030-målen har även bäring på vår strävan att uppnå mer cirkulära affärsmodeller i våra verksamheter och byggprojekt. Det handlar om att ta fram nya tekniska lösningar, återbruka produkter och material samt använda befintliga byggnader smartare. Då kan behovet av att bygga nytt minimeras, vilket innebär minskad resursanvändning och lägre klimat­påverkan.

Vi har ett ansvar att agera, vara innovativa och föregå med gott exempel.

De specifika krav som regeringen ställer på oss inbegriper ambitiösa energieffektivitetsmål och ökad utbyggnad av solceller på våra fastigheter. Idag har vi solceller på tak- och markanläggningar på allt från residens och fästningar till parkeringsautomater samt skylt- och parkbelysning, bland annat i Hagaparken i Stockholm. Där har vi bevarat det gammaldags formspråket på gatlyktorna, men samtidigt tagit vara på innovation och förnybar energi. Dessutom är solceller vid våra ambassader lite av en profilfråga för svensk hållbarhet.

I slutet av augusti hade jag och SFV det hedersamma uppdraget att vara värd för det europeiska nätverket för offentliga fastigheter, PuRE-nets (Public Real Estate Network), första digitala konferens om klimatförändringarna och statliga fastighetsägares ansvar att bidra till lösningar. Konferensen gav erfarenhetsutbyte och inspiration för oss alla att gemensamt driva klimatfrågorna vidare.

På SFV har vi sedan flera år en hållbarhetschef, som driver hållbarhetsfrågorna tillsammans med vår projekt- och specialistavdelning, övriga medarbetare och chefer. Allt fler medlemmar i PuRE-nets nätverk utvecklar arbetssätt och stärker hållbarhetskompetensen på liknande sätt som vi. Tillsammans representerar vi viktiga institutioner som kan göra skillnad. Det är en styrka som vi vill ta vara på. Det är bara genom samarbete som vi når våra mål och kan möjliggöra global hållbarhet under det här decenniet!