Kulturvärden

Rester av den vikingatida försvarsvallen vid Birka. Sommar och grönska.

Foto: Mats Montner

Krönika Tillgängligt världsarv

Under sommaren 2019 har underhållet av världsarvet Birka Hovgården kommit i fokus i medierna. Statens fastighetsverk (SFV) har fått kritik för eftersatt skötsel. Vi håller med om att det finns behov av att förbättra underhållet. 

När SFV tog över ansvaret för världsarvet från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 2015 var underhållet eftersatt. Men sedan övertagandet har SFV gjort stora insatser, framför allt när det gäller anläggningarna. Restaurangen har upprustats liksom kajanläggningen. Flera av byggnaderna har rustats upp och det finns planer på att få till stånd ett vandrarhem på ön.

Just nu pågår en upphandling av driften. När denna är avslutad är avsikten att lägga mer resurser på en långsiktig skötsel av marken. SFV har i samverkan med RAÄ påbörjat ett arbete med att ta fram en skötselplan. Flera av de träd som växer på gravfälten är gamla och riskerar att falla ned och kan skada besökare och fornlämningar. De ändrade klimatförhållandena påverkar också växtligheten.

I kritiken framkom att det har skett försök till plundringar på Birka. SFV har under de senaste åren fått uppgifter om ett begränsat antal sådana och samtliga har anmälts till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. SFV ser mycket allvarligt på alla sådana försök och uppmanar dem som uppmärksammar plundringsförsök att anmäla dem till både polisen och länsstyrelsen. Undersökningar har dock visat att skadorna, utom i några fall, har orsakats av grävlingar, och dessa kommer vi att försöka att avlägsna.

Ruinen av det medeltida Alsnö hus på Adelsö. Vår och grönska.

Foto: Micael Edlund

Forskningen om Birka är viktig och vi välkomnar självfallet mer undersökningar av denna unika plats. Det är dock inte vår uppgift att pröva behoven av eller finansieringen för forskning. Vad SFV kan göra är att som markägare underlätta för forskarna och att till exempel uppmuntra offentliga utgrävningar där det finns möjlighet för allmänheten att delta. SFV:s mål för Birka är att platsen ska vara välkomnande och tillgänglig för besökare under en så stor del av året som möjligt. Birka ska vara en plats för kunskap, upplevelser och rekreation.

I Sverige hanteras förvaltningen av världsarv i partnerskap. Ingen aktör har ensamt ansvar för en plats. För att världsarven ska kunna bevaras och utvecklas krävs en god samverkan. Därför finns särskilda världsarvsråd. SFV deltar självfallet i världsarvsrådet för Birka Hovgården. Vi tror att denna svenska modell är viktig att upprätthålla, eftersom den innebär att styrkan byggs i det gemensamma samarbetet mellan myndigheter, kommuner och organisationer.

Vissa kritiker har varit oroliga för att Birka Hovgården ska förlora sin status som världsarv. Vi är övertygade om att denna risk inte finns och kommer att bidra till att minimera den!