Kommentarer med anledning av Uppdrag gransknings program

I SVT:s program Uppdrag granskning, som sänds den 17 maj, granskas den kungliga dispositionsrätten. I programmet intervjuas bland annat representanter för Statens fastighetsverk (SFV) och hovet.

Uppdrag granskning riktar kritik mot SFV för att kungafamiljen inte behöver stå för hyror, renoveringar eller driftskostnader. Det riktas även kritik mot att hyresgäster, som erbjuds boende inom den kungliga dispositionsrätten, får fördelar gentemot andra hyresgäster inom SFV:s förvaltning.

Överenskommelse från 1809

Den kungliga dispositionsrätten är en överenskommelse från 1809 mellan dåvarande kung och riksdagen. Den innebär att avkastningen från ett antal inkomstbringande egendomar och fastigheter överlämnades från kungen till staten.

I gengäld gavs kungen och hans efterträdare ett apanage samt fortsatt nyttjanderätt till ett antal slott med tillhörande park-, trädgårds- och skogsområden. Överenskommelsen innebär att staten, som i det här fallet företräds av SFV, förvaltar byggnaderna och de kostnader som medföljer uppdraget. Än i dag är det här grunden för den kungliga dispositionsrätten och för hur SFV förvaltar de fastigheter som omfattas.

Vårt uppdrag är att förvalta och ansvara för renoveringar och kostnader för fastigheter som ingår i den kungliga dispositionsrätten. Den ger också kungafamiljen rätt att bestämma över sitt boende. De betalar ingen hyra och SFV står för förvaltningen.

Olika villkor för hyresgäster

En vanlig uppfattning och önskan som SFV ofta möter är att våra hyresgäster ska behandlas lika. Men så är inte den statliga styrningen utformad. För att sköta vårt uppdrag måste vi förhålla oss till de regelverk som gäller, som i detta fall den kungliga dispositionsrätten. För övriga hyresgäster är det däremot inte möjligt för SFV att erbjuda hyresfria lokaler, eller att ge rabatter på hyran för att särskilt stödja olika ändamål.

Villkoren för SFV:s hyresgäster kan därför skilja sig åt ibland. Vi har drygt 3 800 hyresavtal i många och varierande kategorier – från kommersiella lokaler och bostäder till arrenden, fiske- och jakträtter och p-platser www.sfv.se/upplatelser.

I programmet tar man också upp att det på SFV:s fastighetsområde Stockholms slott funnits brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Mycket av det som tas upp ligger många år tillbaka i tiden. Sedan dess har arbetet kring den statliga värdegrunden, god förvaltningskultur och arbetsmiljöfrågor varit högt prioriterade inom SFV. Omfattande förändringar har genomförts med goda resultat.

Även samarbetsformerna med hovet har utvecklats. Det pågår till exempel ett arbete med att förtydliga innebörden av de gränsdragningslistor som finns och vilka prioriterade åtgärder som ryms inom det tillgängliga anslaget.