Brandskydd

Ett bra brandskydd är en viktig del i förvaltningen av fastigheter. Brandskyddet behöver vara tillräckligt både för att uppfylla myndighetskrav och för att skydda egendom samt våra hyresgästers verksamhet. Här kan du läsa mer om vilka krav som SFV och andra myndigheter ställer. 

Ett tillräckligt brandskydd innebär enligt lag att följande mål uppnås:

 • Sannolikheten för att en brand uppkommer minskas
 • En tillräcklig nivå ska finnas på det tekniska brandskyddet
 • Det tekniska brandskyddet det underhålls så att det fungerar över tid
 • Det finns en förmåga att släcka en begynnande brand och utrymma tryggt
 • Det finns förutsättningar för en effektiv räddningsinsats
Visa bildspel

En takrosett i Nationalmuseum har kompletterats med sprinklerhuvuden.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

För att uppnå och bibehålla ett tillräckligt brandskydd över tid ska enligt lag ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att planera, dokumentera, kontrollera, åtgärda och följa brandskyddet på ett strukturerat sätt.

Både SFV och våra hyresgäster har ett ansvar för det finns ett tillräckligt brandskydd och ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I hyres- och arrendeavtal framgår ansvarsfördelningen med en särskild brandskyddsbilaga. I den står bland annat en ansvar för brandtekniska installationer. I denna finns även krav att hyresgästen ska följa SFV:s brandskyddsregler samt båda ska lämna den information som behövs för att man ska kunna bedriva sitt systematiska brandskyddsarbete.​​​​​​​

Kommunen kan via räddningstjänsten göra tillsyn på både SFV och våra hyresgäster. Tillsyn är en granskning att vi har ett tillräckligt brandskydd och bedriver ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Vid tillsyn ska räddningstjänsten rikta krav på åtgärder till den som har den faktiska rådigheten och rättsliga möjligheten att verkställa åtgärden.

Brandlarm installerat på Stockholms slott 1916,

Brandlarm i Stockholms slott från 1916. Foto: Erik Cronberg

Hyresgästens ansvar för brandskyddet

Hyresgästen har ansvaret för att brandskyddet inom den förhyrda lokalen är anpassat efter verksamheten och lokalens förutsättningar. Kraven på hyresgästen som arbetsgivare finns även i Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter.

Hyresgästen ska förebygga så att en brand inte kan uppstå inom den förhyrda lokalen. SFV har övergripande brandskyddsregler som hyresgästen enligt hyresavtalet ska följa. Syftet med dessa är minska risken för brand och uppfylla myndighets- och försäkringskrav samt inte utsätta andra hyresgäster för fara. 

Hyresgästen ska ha rutiner för att alla ska kunna släcka en begynnande brand och trygga en säker utrymning. Utrymningsövningar ska normalt genomföras så att arbetstagarna har aktuell kunskap om hur utrymningen ska ske.

Om hyresgästen har särskilt värdefulla föremål, utrustning eller utrymmen bör även hyresgästens även ha en restvärdesplan som anger hur dessa ska säkras vid brand, vattenskada eller liknande.

Hyresgästen ansvarar normalt för nedanstående tekniskt brandskydd, men undersök alltid din brandskyddsbilaga eftersom ansvarsförhållandet kan vara utformat på annat sätt. Ansvaret innebär att hyresgästen ska kontrollera, underhålla och bekosta eventuellt utbyte.

 • Brand- och utrymningsdörrar mot hyresgästens lokal
 • Brandvarnare och utrymningslarm som enbart betjänar hyresgästen
 • Handbrandsläckare
 • Köksläcksystem
 • Gassläcksystem för serverrum
 • Utrymningsplaner
 • Utrymningsskyltar i lokalen

SFV ansvarar normalt för brandskyddet i gemensamma ytor som trapphus och entréer och fasta brandtekniska installationer som betjänar flera hyresgäster och framtagande av insatsplan.

Visa bildspel

Utrymningstrappa i Tullgarn.

SFV hjälper hyresgästerna att få ett fungerande brandskyddsarbete

Hyresgästerna har ansvaret för att tillräckligt brandskydd uppnås samt att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs. SFV har kunskap om byggnadens brandskydd och vill ge hyresgästerna goda förutsättningar genom att delge följande information för berörd fastighet:

 • Information om byggnadens utrymningsstrategi och vad som händer vid brandlarm så att verksamheten kan bygga upp sina larm- och utrymningsrutiner efter detta.
 • Brandskyddets utformning och hur det fungerar så att det inte sätts ur spel.
 • Brandskyddets begränsningar som exempelvis personantal så att dessa inte överträds
 • Brandskyddsregler för att upprätthålla brandskyddet.
 • Brandtekniska installationer som hyresgästen ansvarar så att kontroll och underhåll kan utföras systematiskt.

SFV ger även hyresgästerna övergripande information om

 • Hyresgästens ansvar för ett fungerande brandskydd
 • Brandskyddsklausul
 • Exempel på vanliga brandrisker i aktuell miljö och hur dessa kan förebyggas

SFV:s brandskyddsregler

SFV har övergripande brandskyddsregler som hyresgästen enligt hyresavtalet ska följa. Syftet med dessa är minska risken för brand och uppfylla myndighets- och försäkringskrav samt inte utsätta andra hyresgäster för fara.

Hyresgästen behöver undersöka och om ytterligare regler behövs för att hantera verksamhetens risker. Regler bör vara konkreta och generella aktsamhetskrav bör undvikas så att reglerna kan kommuniceras effektivt.

 

 • Avfallshantering utomhus får endast ske i slutna och låsbara containrar som ska vara fastmonterade minst 4 m från fasad.
 • Branddörrar inte blockeras eller ställas öppna.
 • Brandlarm måste frånkopplas innan arbete som kan skapa ånga, rök eller damm. Se nedan under avsnitt "Rutiner".
 • Hyresgästen får inte försämra funktionen på brandskyddsanordningar som exempelvis detektorer, larmdon, sprinkler, nödbelysning genom till exempel förbyggnad eller uppställning av föremål.
 • Litium-jon batterier för cyklar, elsparkcyklar eller liknande transportmedel samt övriga litium-jon batterier, större än 10 Ah förvaras ska hanteras och/eller laddas på ett säkert sätt i ett för ändamålet avsett rum som är avskilt från övrig verksamhet. Rummet ska uppfylla lägst brandklass EI60 och vara försett med brandlarm.
 • Plomberingar av utrymningsbeslag aldrig bryts annat än i händelse av brand, utrymning eller brandövning.
 • Rökning är inte tillåten inomhus eller närmare än 10 m från fasad.
 • Uppställning eller förvaring får inte ske i allmänna eller gemensamma utrymmen och att SFV har rätt att omedelbart och på hyresgästens bekostnad bortforsla sådant hinder.
 • Utrymningsdörrar, utrymningsvägar och räddningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras. SFV äger rätt att omedelbart och på hyresgästens bekostnad bortforsla sådant hinder.

 

Tillstånd från SFV förvaltare krävs

 • Hantera brandfarliga eller explosiva varor.
 • Heta arbeten
 • Håltagning i brandcellsgräns
 • Ombyggnationer som påverkar brandskyddet.
 • Övernattning om det inte anges som lokalens användning i hyreskontrakt.
Brandskyddsspecialist Johan Hanberger och teknikansvarige Christer Edholm inspekterar brandskydd på Stockholms slott.

Eldsjälar

Att skydda gamla fastigheter mot brand är en komplicerad uppgift. Det finns inga givna mallar, utan lösningarna skräddarsys utifrån varje byggnads förutsättningar. Vi följde med SFV:s brandspecialister till Stockholms slott för att kika på hur det kan se ut i praktiken.