I Kvarteret Krubban samsas bebyggelse från tre olika epoker. Här finns museum, kontor, förskola och privat boende sida vid sida.

Kvarteret Krubban på Östermalm är ett stort och öppet kvarter med blandad bebyggelse från tre olika epoker: 1700-talets malmgård, 1800-talets regemente och 1930-talets museibygge.

Statens fastighetsverk förvaltar samtliga byggnader i kvarteret. Stora delar av kvarteret är klassificerat som byggnadsminne. Det innebär att byggnadernas och miljöns kulturella värde ska bevaras och vårdas. Samtidigt vill Statens fastighetsverk att kvarteret Krubban ska vara ett levande område med verksamheter som lockar besökare till kvarteret.

Oxenstiernska malmgårdens rödputsade flyglar. På gårdsytan mellan dem ryms en uteservering, skuggad av några träd.

Foto: Erika Bjurling

Malmgårdarna

År 1640 införlivades Ladugårdslandet med Stockholms stad men området behöll länge sin lantliga prägel. Inom nuvarande kvarteret Krubban låg Magnus de la Gardies stora barockträdgård. Den gränsade i nordväst mot Gabriel Oxenstiernas tomt, som han 1646 fått i ersättning för avträdd mark i staden. Uppe på berget byggde hans änka Britta Kurck en väderkvarn, "Kurckan", som fanns kvar in på 1840-talet.

År 1733 köptes den Oxenstiernska gården av greve Carl Gustav Spens, som utvidgade tomten mot väster och uppförde en ny malmgård med trädgård. Huvudbyggnaden brann ner 1829, men flyglarna har bevarats. En senare ägare, repslagaren Olof Roselius, byggde huset i två plan väster om den norra flygeln. Det byggdes samman med ett lägre hus mot norr, som kan vara äldre.

Livgardet till häst

Kronan förvärvade norra delen av Grev Magni trädgård 1804, för att uppföra nya kaserner för Konungens livgarde till häst. Regementsbyggnaderna ritades av Fredrik Blom och uppfördes i etapper 1805–1818. Den utsträckta kasernbyggnaden med flackt tak blev stilbildande för svenska militärbyggnader.

Byggnadens enda dekor är Karl XIV Johans namnskiffer med flankerande lejon. Kasernen bestod av tre sammanbyggda hus, en framskjutande kanslibyggnad i mitten och ett logement på var sida, utan förbindelse emellan. Norr om kasernen uppfördes sjukstuga, marketenteri och ridhus. De bägge L-formade stallängorna skärmar av gården och breddar anläggningen.

Detalj av fasaden på kasernbyggnaden. Karl XIV Johans namnskiffer.

Foto: Elisabet Hesseborn

År 1831 förvärvade kronan den tidigare Oxenstiernska malmgården. Befintliga byggnader togs i anspråk för militära behov. Med utvidgningen fick kronan dessutom mark för nya byggnader. Ett ridhus tillkom söder om malmgården 1849. Exercishuset mot Styrmansgatan byggdes 1875. Mot nuvarande Linnégatan fick officerskåren 1879 uppföra ett stall för officerarnas hästar.

Livgardet avlöstes av Svea artilleriregemente 1897, och 1903–27 disponerades kvarteret Krubban av Positionsartilleriregementet A9.

Historiska museet

År 1929 beslöt riksdagen att överlåta det nedlagda regementets kaserner till Statens Historiska Museum och dess huvudman Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien. En arkitekttävling för ett nybygge som tog tillvara Kasernen utlystes samma år. Bengt Romare och Georg Scherman fick uppdraget att utveckla sitt ursprungligen modernistiska förslag. Arkitekterna hade ett nära samarbete med riksantikvarie Sigurd Curman, vars program för kulturhistoriska museer blev vägledande för flera stora museibyggen under 1930-talet.

I Historiska museet märks detta bland annat i materialen som förstärker det historiska budskapet, den höga kvalitén i hantverket och i flexibla planlösningar. Byggnaden refererar till svensk arkitektur från renässansens vasaborgar till Stockholms stadshus och den nya funktionalismen.

Entrén till Historiska museet i Stockholm. En av de stora bronsportarna med historiska motiv.

Foto: Sara Lahtinen

Museibyggnadens fyra längor innesluter en rektangulär gård. Över det nordvästra hörnet står ett fyrkantstorn med fiktiva skyttegluggar. Tre anslutande flyglar förbinder huvudbyggnaden med kasernen och bildar två mindre gårdar, Rosengården och Tekniska gården.

I kasernen gjordes en genomgripande inre ombyggnad med nya bjälklag i betong och tvärförbindelse genom hela byggnaden. Mot Rosengården byggdes ett trapphus med hiss. Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien kunde flytta in i den ombyggda kasernen 1937. Museet invigdes 1943.

Det utlystes flera tävlingar för den konstnärliga utsmyckningen. Konstnären Robert Nilsson skulpterade fyra stuckreliefer med historiska teman till den stora gårdens sydvägg. Intill bassängen i Rosengården står Carl Frisendahls skulptur Näcken. Bror Marklunds stora bronsportar för Historiska museets huvudentré kom på plats 1952. Han gjorde också friskulpturerna på fasaden mot Narvavägen. Guldrummet, som invigdes 1994, fick en konstnärlig utformning av Eva Rosengren, Ahlgren-Edblom Arkitekter AB.

Bevarande och ombyggnad

Delar av kvarteret Krubban blev statligt byggnadsminne 1935. Det utökades 1965 med den Oxenstiernska malmgården. Byggnadsskyddet har sett olika ut och har tolkats på olika vis över tiden. I samband med 1930-talets ombyggnad av kasernen restaurerades Östra och Västra stallens exteriörer. Träluckor för intag av hö ersattes med fönster och utvändiga vinschbommar avlägsnades. Fönstren förstorades till dubbel höjd för att nå symmetri med de höga fönstren i Östra stallets ridhusdel. Uppfarten och gården stensattes vid samma tid.

Under 1950-, 60- och 70-talen byggdes de tidigare militära byggnaderna om och inreddes som kontor för statliga och kommunala myndigheter, föreningar och företag. Åren 2003-05 gjordes en genomgripande ombyggnad av Östra stallet. Arkitekt Håkan Langseth, White Arkitekter, tog tillvara husets karaktär med dess öppenhet och rymd, de speciella träkonstruktionerna och enkelheten i helhet och detaljer. Ett underjordiskt magasin i två plan för böcker och arkivalier har förlagts under gården. Gården fick en ny beläggning som ökar den fysiska tillgängligheten.

Kvarteret Krubban. Närbild på blommor i odlingslåda framför före detta ridhuset.

Foto: Erika Bjurling

Ridhuset och Exercishuset renoverade till förskola

Hösten 2012 lämnade Statens fastighetsverk över Ridhuset och Excercishuset till Hedvig Eleonora förskolor. Husen är nu hemvist för närmare 170 förskolebarn. Exteriört är de kulturhistoriska byggnaderna i princip oförändrade medan det interiört har krävts stora anpassningar av Statens fastighetsverk för att förvandla husen till en modern och funktionell förskola.

Hörnet Linnègatan – Styrmansgatan

När förskolan flyttat in i sina nya lokaler kunde de tillfälliga lokalerna i hörnet mot Styrmansgatan och Linnégatan rivas/flyttas. Området har sedan gruslagts och ett grönt staket har satts upp runt om. Under 2013–14 anlades en grönyta på en del av ytan.

I dag finns det gräsmattor med blommande vårlökar, boulebanor, bänkar att sitta på och nyplanterade äpplen- och päronträd. Sommaren 2014 byggdes ett antal odlingslådor som är utlånade till allmänheten för egen odling. Odlingslådorna för stadsodling anlades och organiserades i samarbete med Koloniträdgårdsförbundet.

Kvarteret Krubban. Lekplatsens lilla Esso-mack med en rör-formad rutschkana.

Foto: Mia Fernlund

Ny lekplats i parken

Statens fastighetsverk, som förvaltar parken i kvarteret krubban, har vidareutvecklat det historiska kvarteret under flera år, bland annat genom att anlägga ny trädgård, nya gräsytor, träd och sittplatser. I början av 2020 kompletterades området med en lekfull och historisk lekplats. Den var ett medborgarförslag och Östermalms stadsdelsförvaltning nappade på idén då det inte finns så många lekplatser i den delen av Stockholm. Och fyra år senare var den på plats.

Förslaget har tagits fram av konstnären Tor Svae och skulptören Johan Ferner Ström där de har plockat upp flera olika fasader från hus som varit placerade i Krubban under historiens gång. Tanken är att du ska kunna göra en tidsresa och leka dig fram till nutid. I hörnet, som sista enhet, står en Essomack – på samma plats där den gamla bensinstationen låg ända fram till 1970-talet. 

Visionen för Kvarteret Krubban är fortfarande att utveckla området så att fler personer rör sig i kvarteret. Allt för att göra de unika miljöerna mer levande, lika levande som området var på den tiden när det fanns regementen på plats men verksamheterna måste stämma in i kvarterets karaktär och historia.

Hitta hit

Hitta till Kvarteret Krubban, Stockholm

Storgatan 31-41, 114 55 Stockholm

Hitta hit på Google Maps