Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. 

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 08-550 508 83

Brandskydd

Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du för att det interna systematiska brandskyddsarbetet genomförs.

Checklistor tillhandahålls av SFV och i den mån behov finns så hjälper vi till med utbildning.

Utöver sedvanlig kontroll är det särskilt viktigt att alltid hålla utrymningsvägar fria, att dörrar i brandcellsgränser inte ställs upp och att inte lagra brännbart material i utrymningsvägar eller trapphus.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmeförsörjning till lokalen. Var tredje år genomför SFV en så kallad OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, för att säkerställa att ventilationen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena i fastigheten. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Markskötsel, städning och snöröjning

SFV ansvarar för markskötsel inom området tillsammans med HBAB.

För snöröjning och halkbekämpning ansvarar L&T med underentreprenör. 
Kontakt via felanmälan till L&T - webbanmälan

Sandlådor finns utplacerade på området. Vi varje entré finns sand och borste för eget bruk.

Sophantering

Källsortering finns i miljöhuset Bruksgatan för boende och verksamheter i Bruksgatan. 

HBAB ombesörjer egen sophantering. 

Tänk på att hålla soprummet i gott skick och att källsortera rätt, på så sätt blir din miljöpåverkan mindre.

Parkering 

Parkering för hyresgäster sker på anvisad plats på Bruksgatan resp bruksområdet.

Skyltning

All skyltning i gemensamma trapphus och utomhus sköts av SFV och HBAB.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller oavsett om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom alla byggnader på Huseby bruk är byggnadsminnen. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan vägleda dig i ombyggnadsprocessen.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

.

Kontakt