Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 020-40 80 10

Aktuell information och nyhetsbrev

2023

Information till SFV:s hyresgäster i Strömsholm

(ridskole- och slottsområdet)

Mark- och parkskötsel

Denna sommar får vi hjälp av säsongspersonal som sköter markskötseln i området under sommaren.

2023 års hyresförhandling

Årets hyresförhandling är klar och hyreshöjningen blev 4,5% för bostadshyresgäster med varmhyra. De hyresgäster som har kallhyra för en höjning med 3,75% Den nya hyran kommer att gälla från och med 2022-04-01 och kommer aviseras retroaktivt vid kommande hyresavisering.

På gång i området

Efter sommaren och under hela hösten kommer olika arbeten och förändringar att ske:
- Arbetet med fiberanslutning fortgår, under sommaren kommer ett flertal byggnader att driftsättas. Mer detaljerad information lämnas till berörda.
- Efter sommaren planerar vi att utöka belysningen på Lerhusvägen.
- Thottska villans fasader kommer målas om efter sommaren.
- Ny hyresgäst flyttar in i Spruthuset på Spruthusbacken den 1 augusti, Måsen Reklam som kommer tillverka och sälja egentillverkad tvål.
- Arbetena med Stenkökets fasad är nu klara, ta gärna en sväng förbi och se förnyelsen.
- Byggnation av den allmänna WC:n i slottsområdet pågår under hela sommaren.
- Med start efter midsommar kommer Värdshusets fasader att målas om.

Åtgärda problemen själv

Under sommaren är SFV:s personal reducerad p g a semester, därför får du här tips på några fel du enkelt lösa själv i din lägenhet.

Undvik att hälla fett och olja ner i avloppet. Använd avsvalnad olja/fett häller du över t ex i en plastflaska som sedan slängs med hushållssoporna.

Sjunker vattnet långsamt i tvättställ eller diskho? Viktigt att även göra rent utrymmet mellan handfatet och vattenlåset då det oftast är där stoppet sitter. Om det inte hjälper behöver du rensa själva vattenlåset. Prova först att använda en vaskrensare. Om det inte löser problemet kan du testa att rengöra vattenlåset som sitter i röret under handfat eller diskho. Ställ en hink under för att slippa smutsigt vatten på golvet eller i skåpet. Skruva av locket så att vatten och smuts som finns i låset rinner ut i hinken. Ta bort det avfall som fastnat och spola igenom med hett vatten. OBS! Använd INTE propplösare eller andra kemikalier. Stäng vattenlåset igen. Om det fortfarande är stopp i avloppet gör du en felanmälan.

Rinner vattnet undan långsamt i golvbrunnen, då är det dags att städa ur den. Ta bort silen och gör rent insatsen från smuts. Spola med varmvatten. Kvarstår problemet gör du en felanmälan.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Strömsholms slott med omgivande byggnader och park är ett statligt byggnadsminne och utgör en del av Nationalstadsparken.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Sophantering

Sortera och återvinn för miljöns skull. När du ska sortera ditt avfall skiljer du på:

 • Matavfall (brunt sopkärl)
 • Restavfall (grönt sopkärl)
 • Tidningar och förpackningar av plast, papper, glas och metall (lämnas på någon av de tio miljöstationerna som finns utplacerade på flera platser runt om i kommunen)
 • Grovavfall, elavfall och farligt avfall (lämnas på Återbruket)
 • Gamla mediciner (lämnas in på apotek)

Närmaste miljöstation finns på Djursjukhusvägen. Mer information hittar ni på www.hallstahammar.se.

Markskötsel, städning och snöröjning

Trädgårdsskötsel

Som hyresgäst och arrendator ansvarar du för trädgårdsskötseln inom din tomtgräns. Trädgården ska ge ett vårdat intryck. Tillstånd krävs om du vill ändra karaktären på din trädgård. Detta kan t.ex. vara genom nyanläggning av rabatter, plantering av buskar och träd, fällning av träd, uppförande av staket eller genom nyanläggning av uteplats.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om byggtillstånd (PDF-dokument, 4,6 MB). Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ) och från slottsarkitekterna. Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Parkskötsel

SFV och STÄ har ett delat ansvar för parkskötsel inom området. Vårt mål är att Strömsholm ska upplevas som en lugn och vacker miljö. Vi arbetar även långsiktigt för att bibehålla parkens kulturhistoriska värde.

Snöröjning

Som hyresgäst ansvarar du för snöröjning inom din tomtgräns, det står angivet i hyreskontraktet vad som gäller just för din bostad. SFV ansvarar för takskottning via entreprenad. Var snäll och kontakta vår felanmälan omedelbart om du ser farliga istappar.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Ring gärna SFV:s felanmälan om du ser klotter på fastigheten.

Tvättstuga

Det finns totalt 4 tvättstugor i Strömsholm.

U051211 Uthus. Adress: Byggnad mellan Slottsvägen 22 och 26.
U051108 Koängsvillan. Adress: Slottsvägen 6.
U051024 Tvättstugan. Adress: Lerhusvägen 4.
U051106 Epavillan. Adress: Lerhusvägen 21.

I tvättstugorna finns maskiner för normaltvätt. I dessa kan du tvätta kläder, lakan, handdukar, gardiner och liknande. Tvättmaskinerna är inte anpassade för grövre tvätt, såsom mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken. Det är ej heller tillåtet att tvätta hästtäcken eller liknande i maskinerna.

Boka tvättid

Bokning av tvättid sker med bokningscylinder eller med bokningskalender.
Tappad bokningscylinder ersätts med en ny mot självkostnadspris med ett administrativt påslag. Kontakta felanmälan om du har tappat din bokningscylinder.

Brandskydd

För dig som hyr lokal

Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du bland annat för att:
• Utrymningsplan finns uppsatt på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning fungerar och finns till hands
• Utrymningsvägar hålls fria.

SFV hjälper dig gärna med information om brandskyddsarbetet.

För dig som hyr din bostad

Enligt lag är SFV, som fastighetsägare och hyresvärd, ålagd att tillhandahålla en brandvarnare till varje lägenhet. Kontakta oss gärna via felanmälan om du saknar en fungerande brandvarnare i din bostad.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar var tredje månad och om du varit bortrest en längre tid. Dammsug brandvarnaren en gång varje år.
Kom ihåg att byta batteriet i tid. Vissa batterier har en livslängd på mindre än ett år. Det finns även brandvarnare som har inbyggda batterier, kontakta felanmälan om fel uppstår på dessa.

Komplettera gärna ditt hem med en 6 kilos brandsläckare och en brandfilt.

Det bästa brandskyddet är att vara försiktig i hanteringen av levande ljus och öppen eld. Använd ljusstakar i obrännbart material och ställ dem inte för nära brännbara föremål och material som t.ex. gardiner.

Har du som hyresgäst en fungerande eldstad i din bostad så ansvarar du för en säker hantering av aska i slutna plåtkärl.

Elektroniska apparater och utrustning, såsom hushållsapparater, vitvaror datorer och tv-apparater, kan ge upphov till brand. Du kan förebygga det genom att se till att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning. Om du känner lukt från en apparat, eller om den börjar bete sig märkligt, ska du stänga av den och dra ut sladden från vägguttaget. Låt en fackman undersöka apparaten innan du använder den igen.

Förslag på förebyggande åtgärder mot brand orsakade av elektrisk utrustning:

 • Stäng av tv:n med strömbrytaren, där sådan finns. Om strömbrytare saknas kan man med fördel koppla tv:n till en grendosa med strömbrytare.
 • Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover.
 • Torka aldrig kläder på elektriska element eller bastuaggregat.
 • Dra ut stickkontakten när du använt brödrosten.
 • Kontakta oss om du t.ex. har en äldre vitvara eller elektriskt element som du känner dig osäker på. Vi besöker dig gärna för en bedömning om eventuellt byte.

Varna, Rädda, Larma, Släck- är viktiga ord att komma ihåg om olyckan är framme.

Ombyggnation och förändringar av din bostad/ lokal

Strömsholms slottsområde och Ridskoleområde är ett statligt byggnadsminne enligt regeringsbeslut. Inom området får ytterligare bebyggelse inte uppföras, och inga förändringar får vidtas i terräng eller på trädbestånd, utan särskilt tillstånd.

Vill du bygga om eller på annat sätt förändra karaktären på din bostad eller lokal, behöver du först söka tillstånd för det.

Tillstånd ges av Statens fastighetsverk (SFV), Ståthållarämbetet (STÄ) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) gemensamt. SFV företräds lokalt av förvaltaren och STÄ av slottsfogden. Slottsarkitekten biträder båda myndigheterna.

När skall tillstånd sökas?

Hyresobjekt

Tillstånd ska sökas för alla förändringar av lägenhetens/ lokalens ytskikt samt alla yttre förändringar som påverkar byggnadens skalskydd och karaktär.

Tillstånd ska även sökas för alla förändringar av trädgården och annan mark, som inte är normal skötsel och normalt underhåll.

Arrenden

Tillstånd ska sökas för alla yttre förändringar som påverkar byggnadens karaktär såsom tillbyggnad, ombyggnad, skyltar och antenner.

Tillstånd ska även sökas för alla bestående förändringar av trädgård och annan mark, t.ex. fällning eller plantering av träd och buskar, ändrad markanvändning, uppförande av staket, stödmur etc.

Hur söker jag tillstånd?

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om byggtillstånd (PDF-dokument, 4,6 MB)

Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden.

Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ) och från slottsarkitekterna. Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs på den sökande. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Inflytt och avflytt

Inflytt

Vid inflyttning gör SFV en besiktning av bostaden. Då dokumenterar vi eventuella skador som uppstått under tidigare hyrestid. Om du själv upptäcker något i bostaden som vi inte noterat vill vi gärna ta del av det inom 8 dagar för att vi ska kunna åtgärda det.

Avflyttning och slutstädning

Lägenheten lämnas senast kl 12.00 den dagen hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter. Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Använd gärna ”Städprotokollet” för att lyckas med din städning. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Besiktning vid uppsägning 

Vid uppsägning ska lägenheten besiktigas av SFV, bestäm tid med oss i god tid. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Lägenheten och tillhörande ytor såsom förråd, källarutrymmen m.m. ska vara städade och utflyttade inför den nya hyresgästens inflyttning. Alla nycklar ska lämnas tillbaka. Du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger normalt slitage. Hål eller skador i dörrar, golv och väggar, inrökt lägenhet eller trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Nycklar 

All hantering av nycklar till bostaden sker av SFV. Behöver du extranycklar hjälper vi till mot ersättning. Borttappade nycklar debiteras hyresgästen.

Parkering

Parkering sker på anvisad parkeringsplats. I slottsområdet har SFV en upphandlad parkeringsentreprenör som sköter parkeringsfrågorna i slottsområdet. Boendeparkerings-tillstånd ger dig som hyresgäst rätt att parkera skickas ut till dig som avtalad hyresgäst, minst en gång per år. Vid förlust beställer du nytt tillstånd via vår felanmälan.

Vitvaror

SFV tillhandahåller kyl/frys, spis med ugn och spiskåpa. Om en vitvara går sönder lagas eller ersätts varan med motsvarande produkt av modern standard. SFV tillhandahåller ej diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller mikrovågsugn och ansvarar inte för fel på maskiner som installerats av hyresgästen själv. Har du själv installerat  t ex tvätt- eller diskmaskin och tänkte sälja/lämna den till nästa hyresgäst, måste du som avflyttande hyresgäst och inflyttande hyresgäst underteckna denna Överlåtelse och lämna omgående till SFV.

TV, bredband 

Arbete för anslutning till fiber pågår i området. Det är s k öppet nät vilket betyder att hyresgästen ombesörjer och bekostar själv TV, bredband och telefoni.

Vårdplikt av bostad och trädgårdsyta 

Som hyresgäst har du en så kallad vårdplikt gentemot din hyresvärd. Detta innebär att du är skyldig att ta hand om din bostad och se till att inga skador uppkommer på grund av oaktsamhet.

Vårdplikten innebär bland annat:

 • Du ska vara aktsam och se till att lägenheten är ren och fin samt fri från skadedjur.
 • Skulle ett skada uppstå på grund av att du är oaktsam ska du som hyresgäst ersätta hyresvärden för skadan.
 • Du är anmälningsskyldig av alla skador som uppkommer i din lägenhet och måste anmäla dessa till din hyresvärd.
 • Du som hyresgäst är ansvarig för familj och vänner som besöker din lägenhet.
 • Du ska betala hyran inom utsatt tid.
 • Du ska följa eventuella ordningsregler som finns för huset. Det kan till exempel vara att inte spela hög musik.
 • Du ska utföra en slutstädning av lägenheten när du flyttar ut. Är inte detta gjort tas vanligen en städfirma in som du får betala för.

När det ingår trädgård e t c i hyresavtalet bifogas en skötselplan som skall följas av hyresgästen.

Uthyrning i andra hand och byte

I vissa fall kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Du måste ha beaktansvärda skäl och alltid ha SFV:s medgivande. Skicka en ansökan till SFV så gör vi en prövning. Uthyrning i andrahand efter att du har sagt upp din bostad hanteras inte. Att hyra ut lägenheten utan SFV:s medgivande kan vara skäl för uppsägning. Om du hyr ut din lägenhet är du själv fortfarande ansvarig för den och att hyran betalas.

Hur söker jag tillstånd?

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning (PDF-dokument, 98 kB).

Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Skäl för andrahandsuthyrningen samt person- och kontaktuppgifter om tilltänkt andrahandshyresgäst ska ingå i ansökan. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor.

Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ). Därefter beslutar SFV om andrahandsuthyrningen kan godkännas.

Vid intresse av lägenhetsbyte skall intresseanmälan lämnas till bostadsförmedlingen: www.bostadvasteras.se

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena och yttermiljöerna i Strömsholm samt för fungerande elinstallationer i hyreslägenheterna.

Mälarenergi är nätägare och elleverantör i Strömsholm, som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna elavtal för din bostad eller lokal samt stå för kostnaden för el. Om du tänker installera något i din bostad tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av auktoriserad elinstallatör.

Arrendator

Som arrendator ansvarar du själv för alla elinstallationer inom arrendetomten samt för alla kostnader som rör el. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen och ventilationen i hyreslägenheterna och lokalerna. SFV genomför en så kallad OVK-besiktning regelbundet, obligatorisk ventilationskontroll, för att säkerställa att ventilationen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Kontakt