Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 010-478 71 30

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Tumba bruk med omgivande mark är byggnadsminne. Inga ingrepp får göras i byggnaderna utan SFV:s medgivande i varje enskilt fall.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Sophantering

Det har införts möjlighet till matavfallssortering på området. Läs mer på SRV:s hemsida för information om sortering av matavfall.

Markskötsel, städning och snöröjning

Markskötsel

SFV ansvarar för markskötsel inom området och arbetet utförs av en entreprenör. Vårt mål är att området ska upplevas som en lugn och vacker miljö.

Trädgårdsskötsel

Till vissa lägenheter finns en trädgård i anslutning. Trädgården ska skötas av respektive hyresgäst så att den ständigt ger ett vårdat intryck. Störande upplag får ej förekomma.

Snöröjning

Som hyresgäst ansvarar du för snöröjning framför ditt hus. SFV ansvarar för takskottning via entreprenad. Kontakta oss vid eventuella frågor.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Felanmäl här på webben om du upptäcker klotter.

Tvättstugan

På Tumba bruks område finns en tvättstuga i hus 13 (Stora Stenhuset). Tvättstugan har bokningstavlor med tillhörande bokningslås. Låset kvitterar ni ut av SFV. Ni får ett bokningslås med två nycklar till varje lägenhet. Tappar man bort nycklar får man köpa nya av oss.

Tvättstugan får endast nyttjas av våra hyresgäster. Endast ett tvättpass får bokas per gång. Bokad men ej nyttjad tid får övertas av annan efter 30 minuter. Anmäl trasig maskin/utrustning så fort du kan. Efter avslutad tvättid ska du städa efter dig. Lämna tvättstugan i sådant skick som du önskar finna den i.

Att tänka på:

 • Färgning av kläder ej tillåtet
 • Bygel-BH läggs i tvättpåse
 • Mattor skall tvättas i grovtvättmaskinen
 • Håll rent och snyggt. Torka av maskin, filter, tvättmedelsfack och golv
 • Släck, stäng fönstren och lås när du lämnar tvättstugan

Skyltning

För att sätta upp skyltar, flaggor eller tillfälliga banderoller på fasaden behöver du SFV:s tillstånd. Det är viktigt att din ansökan stämmer överens med skyltprogram och gällande riktlinjer. Ibland krävs även bygglov från kommunen.

Brandskydd

Information om brandskydd för dig som hyr lokal
Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du bland annat för att:

 • Utrymningsplan finns uppsatt på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning fungerar och finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria

SFV hjälper dig gärna med brandskyddsarbetet.

Information om brandskydd för dig som hyr din bostad
Enligt lag är SFV, som fastighetsägare och hyresvärd, ålagd att tillhandahålla en brandvarnare till varje lägenhet. Kontakta oss gärna via felanmälan om du saknar en fungerande brandvarnare i din bostad.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar var tredje månad och om du varit bortrest en längre tid. Dammsug brandvarnaren en gång varje år. Kom ihåg att byta batteriet i tid. Vissa batterier har en livslängd på mindre än ett år.

Komplettera gärna ditt hem med en 6 kilos brandsläckare och en brandfilt.

Det bästa brandskyddet är att vara försiktig i hanteringen av levande ljus och öppen eld. Använd ljusstakar i obrännbart material och ställ dem inte för nära brännbara föremål och material som t.ex. gardiner.

Har du som hyresgäst en fungerande eldstad i din bostad så ansvarar du för en säker hantering av aska i slutna plåtkärl.

Elektroniska apparater och utrustning, såsom hushållsapparater, vitvaror datorer och tv-apparater, kan ge upphov till brand. Du kan förebygga det genom att se till att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning. Om du känner lukt från en apparat, eller om den börjar bete sig märkligt, ska du stänga av den och dra ut sladden från vägguttaget. Låt en fackman undersöka apparaten innan du använder den igen.

Förslag på förebyggande åtgärder mot brand orsakade av elektrisk utrustning:

 • Stäng av tv:n med strömbrytaren, där sådan finns. Om strömbrytare saknas kan man med fördel koppla tv:n till en grendosa med strömbrytare
 • Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover
 • Torka aldrig kläder på elektriska element eller bastuaggregat.
 • Dra ut stickkontakten när du använt brödrosten
 • Kontakta oss om du t.ex. har en äldre vitvara eller elektriskt element som du känner dig osäker på. Vi besöker dig gärna för en bedömning om eventuellt byte

Varna, Rädda, Larma, Släck- är viktiga ord att komma ihåg om olyckan är framme.

Tillgänglighet

Lokaler

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla, även om man har en funktionsnedsättning. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler.

Bostäder

Bostäderna är inte anpassade för personer med funktionsnedsättning. Kontakta Botkyrka Kommunför anpassningsåtgärder.

Ombyggnation och förändringar av din bostad/lokal

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal eller bostad. Det gäller oavsett om du vill göra en håltagning i vägg för tavlor, måla om eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen.

Tillstånd ska sökas för alla förändringar av lägenhetens/ lokalens ytskikt samt alla yttre förändringar som påverkar byggnadens skalskydd och karaktär. Tillstånd erfordras även för alla förändringar av trädgården och annan mark, som inte är vanlig skötsel och underhåll

Använd denna blankett för att söka tillstånd Ansökan om byggtillstånd (PDF, 4,5 MB). Blanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden. Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från husarkitekterna. Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs på den sökande. Beslut från SFV kan förväntas inom 2-3 månader.

Uthyrning i andra hand och byte

Vill du som hyresgäst upplåta din bostad eller lokal till annan hyresgäst behövs ett skriftligt tillstånd från SFV. Uthyrning i andra hand medges om du har beaktningsvärda skäl.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning (PDF, 139,kB) vilken vi använder för att handlägga ärenden om andrahandsuthyrning.

Skäl för andrahandsuthyrningen samt person- och kontaktuppgifter om tilltänkt andrahandshyresgäst ska ingå i ansökan. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor.

Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som därefter beslutar om andrahandsuthyrningen kan godkännas.

Är du som hyresgäst intresserad av att byta bostad ska du skicka in en ansökan om lägenhetsbyte till oss. Fyll i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte (PDF, 162 kB) och skicka in till oss.

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Alla hyresgäster har eget elabonnemang i Tumba bruk. Du måste därmed teckna eget elavtal vid inflyttning.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen och ventilationen i hyreslägenheterna och lokalerna. Var tredje år genomför SFV en så kallad OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, för att säkerställa att ventilationen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Kontakt

Skicka e-post till teatrarna.tumba@sfv.se

Kontakt