Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 020-40 80 10

Aktuell information juni 2023

Nya drifttekniker

Bemanningen på fastighetsdriften är nu fulltalig och till hösten kommer tre drifttekniker att arbeta med fastighetsdriften på Gripsholm. Vi välkomnar Torgny Romin och Anton Gråfors som tillsammans med Christian Tinglöf Fredriksson kommer finnas på plats och sköter den dagliga driften.

Bemanning under sommaren

Under sommaren kommer vi att ha begränsad bemanning på fastighetsdriften. För att säkerställa att ni får hjälp är det extra viktigt att ni felanmäler via vår webbsida eller ringer vår felanmälan. Veckorna 29-32 (17/7-14/8) kommer endast akuta fel som innebär risk för personskada eller skada på fastighet att åtgärdas. Efter att du gjort din felanmälan får du återkoppling på hur vi planerar för just ditt ärende.

Försenade leveranser

Många av SFV:s leverantörer är fortsatt drabbade av brist på komponenter och råvaror. Vi får därför vänta längre än normalt på olika reservdelar och ibland kan vi därför inte utföra underhåll och felavhjälpning så snabbt som vi önskar.

Undvik pool, studsmatta och gungor

Nu när sommaren närmar sig vill många sätta upp pooler, studsmattor och gungor. Vi vill därför informera proaktivt om att det inte får sättas upp då fastighetsägaren är ansvarig för de personskador som sker inom fastighetsområdet.

Har du byt kontaktuppgifter?

Glöm inte att informera SFV vid ändring av kontaktuppgifter som telefonnummer och mail. Det är också bra att säkerställa att vi har både telefonnummer och mail i fall vi behöver informera er eller boka in en tid.

Evenemang på Gripsholms slottsområde

Kungliga slott har bokat in ett större evenemang vid Gripsholms slott den 18:e augusti. Detta kan komma att påverka er som bor i området då det kommer bli många besökare och en del trafik i samband med evenemanget. Se ytterligare information på Kungliga slotts webbsida.

Det sitter i händerna

SFV har gjort ett antal filmer med titeln Det sitter i händerna. Där möter vi några av de personer som arbetar med historiska hantverk. Hantverken är mycket viktiga i vårt uppdrag att hållbart vårda vårt gemensamma kulturarv. Filmerna går att se på SFV hemsida.

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena och yttermiljöerna i Gripsholm. Vi ansvarar också för att el är framdraget till arrendetomternas gränser och för elinstallationer i hyreslägenheterna.

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna elavtal för din bostad eller lokal och står för elkostnaden.

Som arrendator ansvarar du själv för alla elinstallationer inom arrendetomten samt för alla kostnader som rör el. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen och ventilationen i hyreslägenheterna och lokalerna. SFV genomför så kallade OVK-besiktningar regelbundet, obligatorisk ventilationskontroll, för att säkerställa att ventilationen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. På energimyndigheten.se finns några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. 

Sophantering

Sortera och återvinn för miljöns skull. När du ska sortera ditt avfall skiljer du på:

  • Hushållssopor (färgsorteras i färgade påsar)
  • Grovavfall, elavfall och farligt avfall (lämnas på återvinningscentraler)
  • Gamla mediciner (lämnas in på apotek)

Mer information finns på www.sevab.com.

Skötsel av utemiljöer

Trädgårdsskötsel

Som hyresgäst och arrendator ansvarar du för trädgårdsskötseln inom din tomtgräns. Trädgården ska ge ett vårdat intryck. Tillstånd krävs om du vill ändra karaktären på din trädgård. Detta kan t.ex. vara genom nyanläggning av rabatter, plantering av buskar och träd, fällning av träd, uppförande av staket eller genom nyanläggning av uteplats.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om byggtillstånd (PDF 4,6 MB). Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ) och från slottsarkitekterna. Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Parkskötsel

SFV och STÄ har ett delat ansvar för parkskötsel inom området. Vårt mål är att Gripsholm ska upplevas som en lugn och vacker miljö. Vi arbetar även långsiktigt för att bibehålla parkens kulturhistoriska värde.

Snöröjning

Som hyresgäst ansvarar du för snöröjning inom din tomtgräns, det står angivet i hyreskontraktet vad som gäller just för din bostad. SFV ansvarar för takskottning via entreprenad. Var snäll och kontakta vår felanmälan omedelbart om du ser farliga istappar.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Ring gärna SFV:s felanmälan om du ser klotter på fastigheten.

Tvättstuga

I tvättstugan finns maskiner för normaltvätt. I dessa kan du tvätta kläder, lakan, handdukar, gardiner och liknande. Tvättmaskinerna är inte anpassade för grövre tvätt, såsom mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken.

Bokning av tvättid sker med bokningskalender.

Brandskydd för lokal

Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du bland annat för att:
• Utrymningsplan finns uppsatt på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning fungerar och finns till hands
• Utrymningsvägar hålls fria.

SFV hjälper dig gärna med information om brandskyddsarbetet.

Brandskydd för bostad

Enligt lag är SFV, som fastighetsägare och hyresvärd, ålagd att tillhandahålla en brandvarnare till varje lägenhet. Kontakta oss gärna via felanmälan om du saknar en fungerande brandvarnare i din bostad.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar var tredje månad och om du varit bortrest en längre tid. Dammsug brandvarnaren en gång varje år. Kom ihåg att byta batteriet i tid. Vissa batterier har en livslängd på mindre än ett år. Det finns även brandvarnare som har inbyggda batterier, kontakta felanmälan om fel uppstår på dessa. Batteribyte bekostas av hyresgästen.

Brandsläckare som bekostas av SFV ska finnas i bostaden, komplettera gärna själv med en brandfilt.

Det bästa brandskyddet är att vara försiktig i hanteringen av levande ljus och öppen eld. Använd ljusstakar i obrännbart material och ställ dem inte för nära brännbara föremål och material som t.ex. gardiner.

Har du som hyresgäst en fungerande eldstad i din bostad så ansvarar du för en säker hantering av aska i slutna plåtkärl.

Elektroniska apparater och utrustning, såsom hushållsapparater, vitvaror datorer och tv-apparater, kan ge upphov till brand. Du kan förebygga det genom att se till att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning. Om du känner lukt från en apparat, eller om den börjar bete sig märkligt, ska du stänga av den och dra ut sladden från vägguttaget. Låt en fackman undersöka apparaten innan du använder den igen.

Förslag på förebyggande åtgärder mot brand orsakade av elektrisk utrustning:

  • Stäng av tv:n med strömbrytaren, där sådan finns. Om strömbrytare saknas kan man med fördel koppla tv:n till en grendosa med strömbrytare.
  • Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover.
  • Torka aldrig kläder på elektriska element eller bastuaggregat.
  • Dra ut stickkontakten när du använt brödrosten.
  • Kontakta oss om du t.ex. har en äldre vitvara eller elektriskt element som du känner dig osäker på. Vi besöker dig gärna för en bedömning om eventuellt byte.

Varna, Rädda, Larma, Släck är viktiga ord att komma ihåg om olyckan är framme.

Tillstånd för ombyggnation

Gripsholms slott med omgivande byggnader och park är ett statligt byggnadsminne enligt regeringsbeslut och utgör en del av Nationalstadsparken. Läs mer om statliga byggnadsminnen här. Inom området får ytterligare bebyggelse inte uppföras, och inga förändringar får vidtas i terräng, på trädbestånd eller byggnader utan särskilt tillstånd.

När skall tillstånd sökas?

För hyresobjekt ska tillstånd sökas för alla förändringar av bostadens/lokalens ytskikt samt alla yttre förändringar och byggnationer som påverkar byggnadens skalskydd och karaktär.

Tillstånd ska även sökas för alla förändringar av trädgården och annan mark som inte är normal skötsel och normalt underhåll.

För arrende ska tillstånd sökas för alla yttre förändringar som påverkar byggnadens karaktär såsom tillbyggnad, ombyggnad, skyltar och antenner.

Tillstånd ska även sökas för alla bestående förändringar av trädgård och annan mark, t.ex. fällning eller plantering av träd och buskar, ändrad markanvändning, uppförande av staket, stödmur etc.

Hur söker jag tillstånd?

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om byggtillstånd (PDF, 4,6 MB)

Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden.

Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ) och från slottsarkitekterna. Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs på den sökande. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Tillstånd ges av Statens fastighetsverk (SFV), Ståthållarämbetet (STÄ) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) gemensamt. SFV företräds lokalt av förvaltaren och STÄ av slottsfogden. Slottsarkitekten biträder båda myndigheterna.

Uthyrning i andra hand och byte

Vill du som hyresgäst upplåta din bostad eller lokal till annan hyresgäst behövs ett skriftligt tillstånd från SFV. Uthyrning i andra hand medges om du har beaktningsvärda skäl.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning (PDF, 98 kB).

Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Skäl för andrahandsuthyrningen samt person- och kontaktuppgifter om tilltänkt andrahandshyresgäst ska ingå i ansökan. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor.

Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ). Därefter beslutar SFV om andrahandsuthyrningen kan godkännas.

Är du som hyresgäst intresserad av att byta bostad ska du skicka in en ansökan om lägenhetsbyte till oss. Bytesansökan hanteras sedan vidare av Ståthållarämbetet. Fyll i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte (PDF, 162 kB) och skicka in till oss.

Kontakt