• Gårdens djur håller markerna öppna. Fotograf: Karin Gadde Jennische, SFV

    Gårdens djur håller markerna öppna.

  • Gårdens djur på bete. Fotograf: Karin Gadde Jennische, SFV

    Gårdens djur på bete.

  • Odlingsmarken på Bäckaskog breder ut sig i landskapet mellan de två sjöarna Ivösjön och Oppmannasjön. Fotograf: Karin Gadde Jennische, SFV

    Odlingsmarken på Bäckaskog breder ut sig i landskapet mellan de två sjöarna Ivösjön och Oppmannasjön.

Bäckaskog fd översteboställe

Bäckaskog översteboställe, mera känt som Bäckaskog kungsgård, ligger ca 12 km nordost om Kristianstad, på ett näs mellan två sjöar. Arrendegården ligger strax norr om Bäckaskogs slott.

Klosterbröder inför nya ideer

Under tidigt 1200-tal anlades här ett premonstratenserkloster, en romersk-katolsk orden. Klosterbröderna var framstående lantbrukare och förde målmedvetet in nya idéer på lantbrukets, kreatursavelns och trädgårdsnäringens områden. Med tiden ökade munkarna sitt markinnehav och enligt en godsförteckning från 1584 ägde klostret bland annat 115 gårdar. Området utanför klostrets trädgård bestod av skogs-, ängs- och betesmarker med ett mindre inslag av åkerbruk. Dispositionen av området har med stor sannolikhet bibehållits ända sedan klostertiden.

Södra skånska kavalleriregementet

Vid reformationen år 1537 drogs byggnaden in till danska kronan och kom som förläning att tillhöra olika frälseätter. I samband med att Skåne blev svenskt drogs Bäckaskog in till den svenska kronan och 1680, i samband med reduktionen, anslogs Bäckaskog till översteboställe vid Södra skånska kavalleriregementet.

Många nya byggnader under Karl XV:s tid

Arrendatorsbostaden på Bäckaskog är inrymd i gårdens fd mejeri.I slutet av 1700-talet var generalguvernör Johan Christoffer Toll innehavare av Bäckaskog. Efter dennes död beslutade krigskollegiet att Bäckaskog inte längre skulle vara militärboställe utan övergå till arrendegård. Kronprins Oskar tillträdde kungsgården som arrendator. År 1845 efterträdes han av kronprins Karl ( XV). Med Karl XV som arrendator utvecklades Bäckaskog till ett mönsterjordbruk och ett antal Maskinhallenjordbruksbundna byggnader tillkom, bland annat den nuvarande arrendegården. Andra byggnader som uppfördes var en ny trädgårdsmästarbostad och ett orangeri.

Slott och park och jordbruk

Slottet och parkanläggningen är sedan 1950-talet skilda från jordbruket. Under 1900-talet har gränsen mellan inägor och utägor suddats ut och en del byggnader har försvunnit. År 1996 lämnade Domänverket över fastigheten till Statens fastighetsverk

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kungagårdsvägen 86

290 34 Fjälkinge
56.1029, 14.3974

Fakta

Byggår:
Tidigt 1200-tal

Markfördelning

Bäckaskog består av totalt 139 hektar, varav:

96 hektar åkermark
43 hektar betesmark