Sedan 1997 äger Statens fastighetsverk (SFV) fastigheten som rymmer svenska ambassaden i Teheran. SFV bytte till sig denna fastighet mot en obebyggd tomt som svenska staten ägt sen 1963. 

Utrikesdepartementet hade sedan 1994 sin ambassad inrymd i byggnaden och ansåg huset vara bra och ändamålsenligt för ambassadverksamheten.

Ambassadbyggnaden var ursprungligen ett flerfamiljshus med fem lägenheter. Huset har två våningar och källare med garage, pannrum och förråd. I källarvåningen fanns tidigare motionsrum, bastu och pool. Huset är byggt som en pelardäckkonstruktion med balkar och pelare i betong och bjälklag i sparkroppstegel. Fasaderna är klädda med ljusgult tegel. Trädgården, som omgärdas av en mur, är fint anlagd med gångar och trappor av natursten, fontäner och planteringar. Installationerna var vid övertagandet 1997 av mycket låg standard.

Jordbävningsförstärkning

Huset var byggt enligt de byggregler som gällde 1979. De visade sig vara bristfälliga vad gäller säkerhet mot jordbävningsbelastningar. I samråd med UD gjorde SFV noggranna tekniska undersökningar av byggnadens konstruktion och bärighet. Undersökningarna visade att byggnaden inte uppfyllde minimikraven enligt iransk jordbävningssäkerhet. Vid en större jordbävning skulle byggnaden kollapsa. SFV arbetade parallellt med lokal jordbävningsexpertis och svenska konstruktörer och inledde jordbävningsförstärkande åtgärder.

Omfattande ombyggnad 2007

I samband med förstärkningsarbetet ville UD att SFV skulle utföra en genomgripande ombyggnad till regelrätt ambassadkansli för att klara de många viseringsärendena och utfärdanden av biometriska pass. Dessutom genomfördes stora underhållsinsatser både avseende ytskikt och installationer. Ombyggnaden var så omfattande att ambassaden måste evakueras. Bygget startade i februari 2007. Den 1 augusti flyttade ambassaden in i de nyrenoverade och jordbävningssäkrade lokalerna och i november 2007 återinvigdes ambassaden i Teheran. Det ökade viseringsbehovet gör att SFV förbereder för ytterligare ombyggnader.

Hitta hit

Hitta till Teheran, Iran. Ambassadanläggning

27, Nastaran Street, Pasdaran Avenue, Teheran

Hitta på Google Maps