Läs mer Läs mer

Läs mer om havsfiskelaboratoriet hos SLU.

Havsfiskelaboratoriet tillhör SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), institutionen för akvatiska resurser. Laboratoriet ligger i Lysekil på västkusten, ca 120 km norr om Göteborg.

Havsfiskelaboratoriet för biologisk mångfald

Laboratoriets arbetar för en ansvarsfull hushållning med fiskresurserna i havet, så att de ger en god långsiktig avkastning och den biologiska mångfalden säkerställs.

För att laboratoriet ska kunna fullgöra uppgifterna krävs omfattande undersökningar och forskning. Studierna ska visa biologiska effekter av fiske och resultera i biologiskt grundade råd om fiskets bedrivande med tyngdpunkt på ekonomiskt viktiga fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav.

Mycket av undersökningsverksamheten till havs sker ombord på de två forskningsfartyg som laboratoriet förfogar över, U/F Argos och U/F Ancylus.

Miljöeffekternas betydelse för fiskarna

Laboratoriet arbetar även med att studera miljöns effekter på fisk och på fiskpopulationer och även med fiskets effekter på miljön. Studier av enskilda arters biologi ingår också som ett led i arbetet att förklara biologiska samband som påverkar fisket.

Svenska fisktillgångar fiskas och administreras tillsammans med andra nationer. En viktig fråga som får allt mer uppmärksamhet inom laboratoriet är de olika fiskeredskapens fångstegenskaper.

Internationell havsforskning

Redan 1893 föreslog Kungliga Vetenskapsakademien att Sverige skulle delta i internationella undersökningar av våra hav. Avsikten var att initiera en grundlig forskning kring de ekonomiskt betydelsefulla fiskarternas biologi och samband med växlingar i havsmiljön. För att leda detta arbete bildades bl a Svenska Hydrografisk-Biologiska Kommissionen 1901 som kom att representera Sverige i det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) som bildades 1902.

Redan 1901 anlades också ett laboratorium på Stora Bornö i Gullmarsfjorden där "kontinuerliga observationer å havets förändringar under alla årstider medelst registrerande apparater" kunde utföras. 1917 föreslogs att en undersöknings- och försöksanstalt för havsfiske skulle inrättas i Göteborg.

1919 donerade professor Robert Murray en sommarvilla med tomt till Lysekils stad. Hans önskan var att villan skulle användas "såsom bibliotek, konvalescenthem, föreläsnings- och musiklokal eller till något annat jämförligt allmänt ändamål". Lysekils stad beslöt 1926 att överlämna fastigheten till staten, förutsatt att den användes till ett marint laboratorium.

Invigningen av Statens Havsfiskelaboratorium i Lysekil, som det officiella namnet kom att lyda, skedde i juli 1929.

1948 inrättades Fiskeristyrelsen i Göteborg. Den Hydrografisk-Biologiska Kommissionen upplöstes och laboratoriet i Lysekil kom att tillhöra den nya styrelsen som 1991 ombildades till Fiskeriverket.

Från och med 1 juli 2011 tillhör Havsfiskelaboratoriet SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), institutionen för akvatiska resurser.

Hitta hit

Hitta till Havsfiskelaboratoriet, Lysekil

Turistgatan 5, 453 30 Lysekil

Hitta hit på Google Maps