Besöksmål Besöksmål

Ekornvallen är öppet för besök 

Ekornavallen är ett fornminnesområde som ligger i vackra omgivningar mellan Falköping och Varnhem. Här finns lämningar från sten- brons- och järnåldern. Här kan du besöka lämningar som är nästan 5000 år gamla. Den mest kända graven på Ekornavallen är en gånggrift från stenåldern som kallas för Girommen.

På Ekornavallen finns flera sorters gravar; fem stenkammargravar från bondestenåldern med fyra gånggrifter och en förmodad hällkista. Två gravrösen från äldre bronsåldern samt sjutton stensättningar, en treudd, två domarringar och åtta resta stenar, alla sannolikt från järnåldern. På stenkammargravarnas takblock och på de resta stenarna finns tretton skålgropsförekomster med sammanlagt närmare 300 skålgropar. I östra delen av området finns även spår av fossil åkermark i form av ryggade åkrar från järnåldern.

Gravar långt från bebyggelse är ovanligt

Det unika är inte i första hand att många olika typer av forntida gravar förekommer nära varandra, utan det mest förvånande är att det inte har förekommit någon bebyggelse här under historisk tid förrän på 1700-talet. Ekornavallen var utmarkerna till Hornborga by ett par kilometer härifrån och så var det sannolikt även under järnåldern. Det skulle innebära att järnålderns gravar inte har placerats nära någon bebyggelse, vilket var ovanligt.

Gånggriften Girommen

Den största av gånggrifterna kallas Girommen, som betyder jättekvinnans ugn. Kammaren är byggd av sandsten med undantag av nyckelstenen som är av granit, troligen ett flyttblock från Närke under istiden. Gången har karmstenar, de är är skymda av en fyllning som gjordes för några år sedan för att förhindra fallande stenblock.

Ekornavallen är en av de fornminnen som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet i januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Ekornavallen

52198 Broddetorp

Hitta på Google Maps