Vätteryds gravfält är Skånes största och bäst bevarade gravfält med resta stenar. 

På gravfältet finns runt 375 resta stenar som ligger på hedliknande fäladsmark. Gravfältet är från yngre järnåldern. På 1800-talet fanns här cirka 600 resta stenar men de var i vägen för odlingen och användes som byggnads- och fyllnadsmaterial. Stenarna bildar såväl skeppssättningar som fyrsidiga stensättningar, men kan också vara solitärer. Arkeologiska undersökningar har visat att gravarna var brandgravar. I området finns även boplatslämningar från yngre stenålder.

Hitta hit

Hitta till Vätteryds gravfält

Sösdala, Hässleholm