Brunneby kyrka uppfördes sannolikt under andra hälften av 1200-talet. Kyrkan ligger i Brunneby socken, i Motala kommun, Östergötland. Kyrkan ingår i Linköpings stift och byggnaden förvaltas sedan januari 2015 av Statens fastighetsverk (SFV).

Brunneby kyrka uppfördes troligen i slutet av 1200-talet som gårdskyrka till Brunneby och användes då som privat kapell. Kyrkan är uppförd i kalksten. Den nuvarande utformningen med rektangulärt långhus och jämnbrett rakavslutat kor härrör från en ombyggnad på 1400-talet. Kyrkans mycket speciella takryttare tillkom 1747 av byggmästaren Gabriel Bragner i Linköping.

Brunneby kyrka såldes till gården

År 1828 uppfördes en ny gemensam kyrka för Brunneby och Klockrike församlingar och Brunneby kyrka såldes till gårdens ägare. Därefter användes kyrkan som magasin fram till 1970-talet då den åter sattes i stånd som gudstjänstlokal under ledning av ingenjör Ture Jangvik i Linköping. Kyrkan ligger på Brunneby gårds gårdsplan och gården som ursprungligen byggdes på 1700-talet gränsar i öster till Göta kanal. Sydväst om kyrkan finns en klockstapel i trä med spåntäckt huv.

Brunneby kyrkas torn. Tornet är av trä, med flera sirliga spiror av smide. Både taket och tornet är spåntäckta.

Brunneby kyrkas tak. Foto: Olle Nylind

En kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö

Brunneby kyrka har bevarat sin karaktär som gårdskyrka och utgör tillsammans med de välbevarade mangårdsbyggnaderna och den omgivande parken en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. Kyrkans medeltida murverk, gravhällarna och fragmenten av kalkmålningar utgör värdefulla historiska dokument. Spåren efter byggnadens funktion som magasin är också intressant ur ett samhällshistoriskt perspektiv.

Kyrkan ägs idag av staten. Ägaren till Brunneby gård ansvarar för verksamheten. Brunneby kyrka är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk övertog förvaltningen av från Riksantikvarieämbetet i januari 2015.

Brunneby kyrka blev statligt byggnadsminne 2019.

Brunneby kyrka. En liten, vitputsad medeltida kyrka med rundbågiga fönster. Sommar och grönska.

Norrsidan på Brunneby kyrka. Foto: Olle Nylind

Hitta hit

Hitta till Brunneby kyrka

Brunneby Gård 28, 590 28 Borensberg

Hitta på Google Maps