Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 044-10 38 50

Inomhusklimat och ventilation

Byggnaden ventileras med mekaniska till- och frånluftssystem och har central kyla. Ventilationen går med normal drift mellan 07.00 och 17.00. Övriga tider kan ventilationen forceras genom att trycka på forceringsknapp som sitter på väggen i receptionen intill hissen.

Solavskärmning

Markiser finns monterade på fasad mot söder. Dessa regleras med vind- och ljusmätare som är placerade på yttertaket. Manuel justering av markiser
är inte möjlig.

Gården och cykelparkering

Innergården kan nyttjas alla hyresgäster och SFV möblerar sommartid innergården med utemöbler. På innergården råder det parkeringsförbud för bilar. Alla hyresgäster har ett ansvar att hålla ordning på innergården. SFV:s ansvar att pågående entreprenader håller snyggt utanför arbetsområdet. I cykelskjulet på innergården kan ett begränsat antal cyklar parkeras. Offentliga cykelparkering finns på flera platser runt residenskvarteret som kan användas.

Brandskydd

Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du bland annat för att:
• Utrymningsplan finns uppsatt på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning fungerar och finns till hands
• Utrymningsvägar hålls fria.

SFV hjälper dig gärna med brandskyddsarbetet.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller oavsett om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan vägleda dig i ombyggnadsprocessen.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla, även om man har en funktionsvariation. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler.

Skyltning

För att sätta upp skyltar, flaggor eller tillfälliga banderoller på fasaden behöver du SFV:s tillstånd. Det är viktigt att din ansökan stämmer överens med skyltprogram och gällande riktlinjer. Ibland krävs även bygglov från Riksantikvarieämbetet och kommunen.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Kontakt