Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

El och belysning

I första hand används naturligt dagsljus för att lysa upp rummen. Det befintliga glastaket över trappan har bytts ut och ett nytt glasgolv är lagt under glastaket. Nya fluorescerande ljuskällor (högfrekvensdon ca 35kHz) har installerats för att undvika flimmer. Ergonomiskt riktiga ljusnivåer ska uppnås vid arbetsplatserna, varierande nivåer av ljus sätts i olika delar av rummet och en låg energianvändning för belysning eftersträvas

Miljö

Som energiförsörjningssystem har SFV valt geovärme som kompletteras med solceller på taket. Elproduktion med solceller och geovärme ska tillsammans ge ett nollenergihus utan tilläggsisolering eller fönsterbyte.

VVS

Statens fastighetsverk tog 2009 fram skriften "Ventilation i äldre byggnader". Budskapet i den är bland annat att värna äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom att välja enklare ventilationssystem. Skriften ger allmänna riktlinjer men innehåller också exempel från ett flertal byggnader varav vissa har mycket enkla ventilationssystem, flera bygger i hög grad på fönstervädring. Här i residenset fick de grundläggande förutsättningarna för en sådan enkel ventilationsinstallation: tillräcklig volym, tung stomme, bra fönster, möjlighet att påverka, stoppa föroreningarna vid källan. För Wien gäller: Temperaturhållning, både värmning och kylning ordnas med fläktkonventorer placerade under fönstren i flertalet rum. Ventilation av rummen ska ske genom fönstervädring och fönsterventilation. Det finns en grundventilation för hela byggnaden, vissa rum ska dock ha konstant styrd ventilation (WC, kopieringsrum, kök och städrum). I kontorsrummen är ventilationen baserad på att dörren ska vara öppen och ytorna fungera som kontorslandskap, om behov finns att stänga dörren, regleras ventilationen med hjälp av fönstret. Brukarinstruktioner (skriftliga och vid behov muntliga) ska förklara principerna för ventilationen för alla berörda.

Avfallshantering

Wien är den europeiska storstad som har störst andel återvinning i sin avfallshantering. Fastighetsägaren ska tillhandahålla tillräckliga utrymmen för placering av avfallskärl. Sedan maj 2015 har utrymmet fördubblats samt ny ventilation och brandskydd för de sammankopplade rummen har installerats. Dessutom finns nu avskild uppställningsplats för reservkärl i trädgården och en uppställningsplats mot gatan för kärl som ska tömmas.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att verksamheter som bedrivs i SFV:s fastigheter ska vara tillgängliga för alla. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler, SFV ansvarar för framkomligheten fram till lokalerna. Tillsammans med österrikiska BDA - Bundesdenkmalamt har SFV kommit fram till att den mest lämpliga platsen att placera en ny hiss på, för att inte förstöra något av de kulturhistoriska värdena, är den på 1920-talet tillbyggda platsen nära den ursprungliga entrén. Denna kommer också kunna användas av besökare. Ramper är installerade för bättre framkomlighet på tomten.

Kontakt