Vi på Statens fastighetsverk (SFV) vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler och din bostad. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver.
Om du som bor i en bostad upptäcker fel i din bostad anmäler du felet här på webbsidan eller ringer till oss.
Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Nedan hittar du generell information om din lokal och bostad för dig som hyresgäst.
Mera information om platsens historia finns längst ner på sidan.

Svartsjö slott är ett byggnadsminne, för mera information se vår hemsida: Skyddsbestämmelser

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden, oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet, som kan innebära fara för fastighet eller person, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För felanmälan under kontorstid kl. 8-15:
Ring 010-478 76 76

För akuta ärenden, oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet:
Ring 010-478 78 00

Brandskydd

SFV utrustar alla lägenheter med brandvarnare. Hyresgästen ansvarar för att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batteriet inte tagit slut. Kontrollera att brandvarnaren fungerar var tredje månad och om du varit bortrest en längre tid. Dammsug brandvarnaren en gång varje år. Kom ihåg att byta batteriet i tid. Komplettera gärna ditt hem med en 6 kilos pulverbrandsläckare och en brandfilt.

Inne i bostaden ansvarar du som hyresgäst för släckutrusning. Förvara aldrig brandfarligt gods i lägenhet, källare, vindsförråd eller utanför byggnaden. Se också till att utrymningsvägar hålls fria, både i lägenhet och i trapphus.

Det bästa brandskyddet är att vara försiktig i hanteringen av levande ljus och öppen eld. Använd ljusstakar i obrännbart material och ställ dem inte för nära brännbara föremål och material som till exempel gardiner.

Elektroniska apparater och utrustning, såsom hushållsapparater, vitvaror, datorer och tv-apparater, kan ge upphov till brand. Du kan förebygga det genom att se till att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning. Om du känner lukt från en apparat, eller om den börjar bete sig märkligt, ska du stänga av den och dra ut sladden från vägguttaget. Låt en fackman undersöka apparaten innan du använder den igen.

Varna, Rädda, Larma, Släck- är viktiga ord att komma ihåg om olyckan är framme.

El, vitvaror och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena och yttermiljöerna.

El

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna elavtal för din bostad och står för kostnaden för el. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av auktoriserad elinstallatör.

Vitvaror

SFV tillhandahåller kyl/frys, spis med ugn och spiskåpa. Skulle en vitvara gå sönder, kontakta SFV:s felanmälan. Varan kommer att lagas eller ersättas med en motsvarande produkt av modern standard.
SFV tillhandahåller ej diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare och ansvarar inte för fel på maskiner som installeras av hyresgästen själva eller av någon på uppdrag av hyresgästen. All installation av vitvaror ska installeras fackmannamässigt. Kontakta SFV:s felanmälan vid behov av hjälp med den tekniska installationen.

Förmedling av bostäder, byte av bostad och uthyrning i 2:a hand

Förmedling av bostäder

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar alla lediga bostäder inom Svartsjö slottsområde. SFV upprättar hyresavtal och sätter hyran.

Byte av bostad

Är du som hyresgäst intresserad av att byta bostad inom beståndet, kan du skicka in en ansökan om lägenhetsbyte till oss på SFV.

Fyll i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte och skicka till oss på:

Statens fastighetsverk
SFV Stockholm Slott
Box 2263
103 16 Stockholm

Uthyrning i andra hand

I vissa fall kan du hyra ut din bostad i andra hand. Du måste alltid ha SFV:s medgivande. Skicka en ansökan till SFV så gör vi en prövning. Att hyra ut bostaden utan medgivande kan vara skäl för uppsägning. Om du hyr ut din bostad är du själv fortfarande ansvarig för den och att hyran betalas.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning.

In- och utflytt

Inflytt

Vid inflyttning gör SFV en besiktning av bostaden. Då dokumenterar vi eventuella skador och fel. Om du själv upptäcker något i bostaden som vi inte noterat vill vi gärna ta del av det så snart som möjligt för att vi ska kunna åtgärda det.

Nycklar

Vi tilldelar bostadshyresgäster 4 nycklar vid tillträde till bostaden. Önskas fler nycklar bekostas det av hyresgästen. Om du tappar bort nycklar debiterar SFV kostnaden för byte av låscylinder.

Utflytt

Städa bostaden noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift. Kontakta Fastighetsförvaltare - Kund för detaljerad checklista inför städning.

Vid uppsägning ska bostaden besiktigas av SFV. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Bostaden och tillhörande ytor såsom förråd, källarutrymmen med mera ska vara städade och utflyttade inför den nya hyresgästens inflyttning. Alla nycklar ska lämnas tillbaka. Du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger normalt slitage. Hål eller skador i dörrar, golv och väggar, inrökt lägenhet eller trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen och ventilationen i bostaden. SFV eftersträvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inomhustemperatur. Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet.

Viktigt att tänka på att:

 • du inte har möbler framför elementet så att till exempel soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet
 • gardiner inte hänger i vägen för termostaten. Då kan den känna av en högre temperatur och slå av för tidigt
 • elementet inte är varmare nedtill och kallare upptill. Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Kontakta SFV:s felanmälan för hantering av elementet. Om elementet är kallt nedtill men varmt upptill är allt i sin ordning. Det varma vattnet ger ifrån sig värme och strömmar ner för att värmas upp

SFV genomför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt gällande regelverk för att säkerställa ventilationens funktion.

Minskad energianvändning

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

 • Använd el vid rätt tid på dygnet
  Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet
 • Sänk värmen inomhus
  Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet
 • Använd mindre varmvatten
  Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent
 • Stäng av apparater och släck lamporna
  Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor
 • Tänk efter vad du använder el till
  Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis el buren golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el

Markskötsel, städning och snöröjning

Markskötsel

SFV ansvarar för markskötsel inom området och arbetet utförs av en entreprenör. Vårt mål är att området ska upplevas som en lugn och vacker miljö.

Trädgårdsskötsel

Som hyresgäst ansvarar du för trädgårdsskötseln inom din tomtgräns. Trädgården ska ge ett vårdat intryck. Tillstånd krävs om du vill ändra karaktären på din trädgård. (se avsnitt Tillstånd) Detta kan till exempel vara genom nyanläggning av rabatter, plantering av buskar och träd, fällning av träd, uppförande av staket eller genom nyanläggning av uteplats.

Snöröjning

Som hyresgäst ansvarar du för snöröjning inom din tomtgräns. Det är ej tillåtet att använda sand med salt i. Det fastnar under skosulorna och gör att stentrappor vittrar sönder i den kulturhistoriska miljön på Svartsjö.

SFV ansvarar för takskottning via entreprenad. Kontakta SFV:s felanmälan omedelbart om du ser farliga istappar.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Kontakta SFV:s felanmälan om du ser klotter på fastigheten.

Ombyggnation

Svartsjö slottsområde är ett statligt byggnadsminne enligt regeringsbeslut. Inom området får ytterligare bebyggelse inte uppföras, och inga förändringar får vidtas i terräng eller på trädbestånd, utan särskilt tillstånd.

Vill du bygga om eller på annat sätt förändra karaktären på din bostad eller lokal, behöver du först söka tillstånd för det. (Se avsnitt Tillstånd)

Tillstånd

När ska tillstånd sökas?

Tillstånd ska sökas för alla förändringar av bostadens ytskikt samt alla yttre förändringar som påverkar byggnadens skalskydd och karaktär.

Tillstånd ska även sökas för alla förändringar av trädgården och annan mark, som inte är att hänföra till normal skötsel och normalt underhåll.

Hur söker jag tillstånd?

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om byggtillstånd

Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Se mera information på blanketten hur den fylls i. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden.

Ansökan lämnas till SFV som inhämtar synpunkter från slottsarkitekterna, vid behov också från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Sophantering

Sophantering sköts av Roslagsvatten. På Svartsjö slottsområde finns kärl för hushållssopor och viss sortering på följande ställen:

Hushållsavfall

 • Svartsjö slottsområde för bostadshyresgäster tömning varannan vecka

Glasåtervinning

 • Återvinningsstationen vid Drottningholms golfklubb eller Skå Återvinningscentral för bostadshyresgäster

Pappersåtervinning

 • Återvinningsstationen vid Drottningholms golfklubb eller Skå Återvinningscentral för bostadshyresgäster

Tvättstuga

Inom Svartsjö slottsområde finns en tvättstuga i Tingshuset för dig som hyr din bostad.

I tvättstugan finns maskiner för normaltvätt. I dessa kan du tvätta kläder, lakan, handdukar, gardiner och liknande.

Tvättmaskinerna är inte anpassade för grövre tvätt, såsom mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken.

Bokning av tvättid sker med tvättlista. Du kan boka högst två tider åt gången. Nyckelbricka till tvättstugan kvitteras ut på SFV:s lokalkontor.

Tappad nyckelbricka ersätts med en ny mot självkostnadspris med ett administrativt påslag. Kontakta SFV:s felanmälan om du har tappat din nyckelbricka.

Plocka undan efter dig. Torka av samtliga maskiner och bord. Gör rent torktumlarfilter och filter i torkskåp. Rengör tvättmedelsfacket. Sopa och våttorka slutligen golvet.

Kontakt