Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 020-40 80 10

Aktuell information och nyhetsbrev

2023

Information till våra hyresgäster i Rosersberg

Mark- och parkskötsel

Nu är SFV:s parkpersonal fulltaliga med säsongsanställda och sommarjobbare. Vid förfrågningar om gräsklippning eller annan skötsel av allmänna ytor eller kring byggnader, kan ni vända er till SFV:s felanmälan, så hanterar SFV:s ordinarie personal din fråga.

Kohagen

Hagen med kossor arrenderas av Tarby gård AB och det är dem som sköter tillsyn och skötsel av betesdjuren, minst två gånger om dagen. Beträffande inhägnad och skyltning av elstängsel åligger det djurägaren att tillse att den är tillräcklig.

Kommande och pågående projekt under sommaren

- Blomurnor som fartdämpande åtgärd kommer ställas ut i slottsallén efter midsommar.
- Grusvägen mellan slottsbron och slottet kommer fortsatt underhåll ske.
Saltning av samtliga vägar kring slottet och bostäder har gjorts.
- Under sensommaren kommer dikesrensning och kontroll av vägtrummor att ske i slottsallén, återplanteringen av träd är klart.
- Gula Paviljongen målningsarbeten förväntas pågå t o m juli månad.
Under sommaren kommer även Tvätthallen och Lögaren (vid Rosenhallen) att målas om.

Swimrun i Rosersberg

Lördagen den 1 juli går tävlingen ”Slottsrundan” av stapeln. Start- och målgång sker i Rosersbergs slottspark.

Förändringar på din bostad eller lokal

Vill du bygga om eller på annat sätt förändra karaktären på din bostad eller lokal, behöver du först söka tillstånd för det. Tillstånd ges av oss/SFV och Ståthållarämbetet (STÄ) samt i vissa fall även gemensamt med Riksantikvarieämbetet (RAÄ). SFV företräds lokalt av förvaltaren och STÄ av slottsfogden. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om byggtillstånd (PDF, 4,6 MB). Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av foton, ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden.

Avfallshantering 

Sopkärl för hushållssopor finns i anslutning till bostäderna. Där finns även kärl för sortering av glas, metall, tidningar och kartong. Grovsopor lämnas på kommunens avfallsstationer.

Brandskydd

SFV utrustar alla lägenheter med brandvarnare. Hyresgästen ansvarar för att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batteriet inte tagit slut. Inne i lägenheten ansvarar du som hyresgäst för släckutrusning. Förvara aldrig brandfarligt gods i lägenhet, källare, vindsförråd eller utanför byggnaden. Se också till att utrymningsvägar hålls fria, både i lägenhet och i trapphus. Det är inte tillåtet att ha t ex dörrmattor, skor, barnvagnar eller cyklar i trapphus.

Byggnadsminne

Både marken och byggnaderna i Rosersberg är statliga byggnadsminnen. Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd hus och miljöer kan ha i Sverige. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är cirka 2000.

El

SFV har egen kraftledning och är leverantör av el till samtliga byggnader i området, du kan alltså inte teckna avtal med annan elleverantör. SFV debiterar kostnad för el via din hyresavi.
Om du tänker installera något i din bostad tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av auktoriserad elinstallatör.

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena och yttermiljöerna i Rosersberg samt för fungerande elinstallationer i hyreslägenheterna.

Inflytt och avflytt

Inflytt

Vid inflyttning gör SFV en besiktning av bostaden. Då dokumenterar vi eventuella skador som uppstått under tidigare hyrestid. Om du själv upptäcker något i bostaden som vi inte noterat vill vi gärna ta del av det inom 8 dagar för att vi ska kunna åtgärda det.

Avflyttning och slutstädning

Lägenheten lämnas senast kl 12.00 den dagen hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter. Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Använd gärna ”Städprotokollet” för att lyckas med din städning. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Besiktning vid uppsägning

Vid uppsägning ska lägenheten besiktigas av SFV, bestäm tid med oss i god tid. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Lägenheten och tillhörande ytor såsom förråd, källarutrymmen m.m. ska vara städade och utflyttade inför den nya hyresgästens inflyttning. Alla nycklar ska lämnas tillbaka. Du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger normalt slitage. Hål eller skador i dörrar, golv och väggar, inrökt lägenhet eller trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Inomhusklimat

SFV eftersträvar att följa socialstyrelsens rekommendationer för inomhustemperatur i lägenheter. Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet.

  • Se till att du inte har möbler framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet.
  • att gardiner inte hänger i vägen för termostaten. Då kan den känna av en högre temperatur och slå av för tidigt.
  • att elementet inte är varmare nedtill och kallare upptill. Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan. Om elementet är kallt nedtill men varmt upptill är allt i sin ordning. Det varma vattnet ger ifrån sig värme och strömmar ner för att värmas upp.

SFV genomför obligatorisk ventilationskontroll enligt gällande regelverk för att säkerställa ventilationens funktion. När det senast genomfördes anslås i trappuppgången.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

TV, bredband

Det är mobilt bredband som gäller och tecknas av hyresgästen. SFV planerar för anslutning till fiber i området (2022). Telia är leverantör och vi inväntar svar när arbete kan påbörjas.

Nycklar 

All hantering av nycklar till bostaden sker av SFV. Behöver du extranycklar hjälper vi till mot ersättning. Borttappade nycklar debiteras hyresgästen.

Ombyggnation 

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lägenhet. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Det gäller oavsett om du vill göra en håltagning i vägg för sladdar, måla om eller ska installera ny inredning. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor och funderingar. Arbeten ska alltid göras på ett fackmannamässigt sätt.

Parkering

Parkering sker på anvisad parkeringsplats. I slottsområdet har SFV en upphandlad parkeringsentreprenör som sköter parkeringsfrågorna i slottsområdet. Boendeparkerings-tillstånd ger dig som hyresgäst rätt att parkera skickas ut till dig som avtalad hyresgäst, minst en gång per år. Vid förlust beställer du nytt tillstånd via vår felanmälan.

Tvättstuga 

Gemensam tvättstuga finns i ”Parkgårdens” källare i slottsområdet samt i bostadshuset ”Tallen”.

I tvättstugan finns maskiner för normaltvätt. I dessa kan du tvätta kläder, lakan, handdukar, gardiner och liknande. Tvättmaskinerna är inte anpassade för grövre tvätt, såsom mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken.

Boka tvättid 

Bokning av tvättid sker med bokningskalender. Efter avslutad tvättid ska du städa efter dig. Lämna tvättstugan i sådant skick som du önskar finna den i.

Vård av lägenhet, markskötsel m.m.

Som hyresgäst har du en så kallad vårdplikt gentemot din hyresvärd. Detta innebär att du är skyldig att ta hand om din bostad och se till att inga skador uppkommer på grund av oaktsamhet.

Vårdplikten innebär bland annat: 

  • Du ska vara aktsam och se till att lägenheten är ren och fin samt fri från skadedjur.
  • Skulle en skada uppstå på grund av att du är oaktsam ska du som hyresgäst ersätta hyresvärden för skadan.
  • Du är anmälningsskyldig av alla skador som uppkommer i din lägenhet och måste anmäla dessa till din hyresvärd.
  • Du som hyresgäst är ansvarig för familj och vänner som besöker din lägenhet.
  • Du ska betala hyran inom utsatt tid.
  • Du ska följa eventuella ordningsregler som finns för huset. Det kan till exempel vara att inte spela hög musik.
  • Du ska utföra en slutstädning av lägenheten när du flyttar ut. Är inte detta gjort tas vanligen en städfirma in som du får betala för.

Markskötsel, snöröjning, klotter

SFV ansvarar för markskötsel av allmänna ytor inom området med egen personal. Vårt mål är att området ska upplevas som en lugn och vacker miljö. SFV ansvarar för snörjöning och takskottning via entreprenad. Om du ser istappar vid taket, kontakta SFV:s felanmälan. SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Kontakta gärna SFV:s felanmälan om du ser klotter.

Vitvaror 

SFV tillhandahåller kyl/frys, spis med ugn och spiskåpa. Om en vitvara går sönder lagas eller ersätts varan med motsvarande produkt av modern standard. SFV tillhandahåller ej diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller mikrovågsugn och ansvarar inte för fel på maskiner som installerats av hyresgästen själv. Har du själv installerat  t ex tvätt- eller diskmaskin och tänkte sälja/lämna den till nästa hyresgäst, måste du som avflyttande hyresgäst och inflyttande hyresgäst underteckna denna Överlåtelse och lämna omgående till SFV.

Uthyrning i andra hand 

I vissa fall kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Du måste ha beaktansvärda skäl och alltid ha SFV:s medgivande. Skicka en ansökan till SFV så gör vi en prövning. Begäran om uthyrning i andrahand efter att du har sagt upp din bostad hanteras inte. Att hyra ut lägenheten utan SFV:s medgivande kan vara skäl för uppsägning. Om du hyr ut din lägenhet är du själv fortfarande ansvarig för den och att hyran betalas. För att ansöka om andrahandsuthyrning kan denna blankett användas.

Kontakt