Vi vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Statens fastighetsverk har under sommaren 2022 handlat upp en ny driftorganisation på Landsort i enlighet med LOU (Lagen OM Offentlig Upphandling).
Upphandlingen vanns av Stockholms driftteam som tecknat driftavtal med statens fastighetsverk från 1:a september 2022.

Stockholms driftteam har nu ansvar för SFV:s totala drift vilket innefattar t.ex. förebyggande underhåll
och drift av Landsorts VA-system.

Felanmälan görs hos SFV:s centrala felanmälan via telefon eller via webben (se telefonnummer och länk för felanmälan nedan) och hanteras sedan av Stockholms driftteam.

Felanmälan är öppen dygnet runt, efter kontorstid kopplas felanmälan till en bemannad larmcentral. Anmäl löpande fel på Landsorts vatten och avloppssystemet på detta nummer.

Ett förtydligande är att SFV äger och ansvarar för vatten- och avloppsnätet inklusive brunnar, vattenverk etc. (anläggningen) på Landsort fram till den definierade anslutningspunkten. Efter denna anslutningspunkt ansvarar bostadsarrendatorn och fel på arrendatorns eget VA-system kan inte felanmälas till SFV:s drift.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 010-478 72 02

Aktuell information 

Höst 2023

Information gällande dricksvattenkvalitet

Vattnet är nu ok att dricka utan att fört koka det.

Information till dig som är arrendator på Landsort

Inför vintern är alla som är anslutna till VA-systemet skyldiga att förbereda sina VA-ledningar för minusgrader.

För brukare som väljer att inte stänga av vattnet inför vintern måste du se till att såväl VA-ledningarna till byggnaden som även byggnaden har el-värme så inte VA-ledningarna fryser sönder.

Har du inte VA året runt så skall brukaren stänga servisventilen för inkommande vatten så byggnaden blir utan vatten under vintern. Instruktion för hantering av servisventilerna finns att läsa på Landsorts hemsida.

Dricksvattenkontroller

För mer information om varför vi utför dricksvattenkontroller, se Livsmedelsverkets författning om dricksvatten (LIVSFS 2017:2).

Var sparsam med användningen av vattnet på Landsort. Det södra reningsverket som är utbyggt är nu i full drift.

2024

2024-03-12

2024-01-31

2023

2023-11-16

2023-11-09

2023-10-18

2023-10-10

2023-08-09

2023-07-03

2023-06-26

2023-05-30

2023-05-04

2023-02-23

 

Frågor och svar om friköp av bostadsarrenden

Tidigare i höst skickade Statens fastighetsverk (SFV) ut ett brev med inbjudan till SFV:s frågeforum om eventuella framtida friköp av bostadsarrenden på Öja-Landsort. Inbjudan skickades till SFV:s bostadsarrendatorer, lokalhyresgäster och bostadshyresgäster. Intresset och gensvaret är stort och vi har fått in en rad frågor om friköpsprocessen. Vi har försökt ordna frågorna under rubriker efter ämnen och hoppas att de som ställt frågor hittar sina svar.

Friköpsprocessen/nuläge

SFV har lämnat in en ansökan om planändring till Nynäshamns kommun och inväntar budget och tidplan för den fortsatta planprocessen.

SFV föreslår i ansökan att planbestämmelsen avseende område e1  ändras från att enbart tillåta att området utgörs av en fastighet till att medge enskilda fastigheter får bildas under befintliga byggnader.

Planförslaget ska ge möjlighet till avstyckning och friköp av fastighet.

Detaljplanen har inte något krav på att samtliga fastigheter friköps, enbart att det blir en möjlighet för de som så vill. De som fortsätter att arrendera mark/tomtplats från SFV under sina byggnader betalar även i fortsättningen ett arrende. Arrendeavgiften faställs utifrån arrendereglerna enligt 10 kap. i Jordabalken (JB).

Den allmänna marken i området ska även fortsättningsvis ägas av staten och förvaltas av SFV. Planen ska emellertid uttryckligen möjliggöra bildandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar. Dessa frågor får prövas vidare i den fortsatta planprocessen. Allmänhetens möjlighet att fritt röra sig på gemensamma ytor inom planområdet ska bibehållas.

Överhuvudtaget avses inte den föreslagna förändringen göra något annat än att öppna för en förändring av ägandeförhållanden till marken under bostadsbyggnaderna på Öja-Landsort. Villkoren för de som nyttjar mark eller byggnad som blir kvar i statens ägo ska inte påverkas. Inte heller ska det sätt på vilket marken utnyttjas påverkas.

Valfritt friköp och annan tidpunkt

Kollektivt friköp och tomträtt är inte aktuellt. ”Nollalternativet” kommer också att finnas för de som inte väljer att friköpa.

De som inte vill köpa sin arrenderade mark får fortsätta att arrendera marken av SFV. Inte heller förutsätts villkoren för de få familjer som hyr hus på Öja-Landsort att påverkas.

Även om man inte friköper i ett första skede finns det möjligheter att friköpa vid senare tillfälle. Värderingen och därmed köpeskillingen av marken är dock bara aktuell en viss tid, sedan får en ny värdering tas fram.

Friköpets omfattning mark och byggnader

Friköp erbjuds avseende mark för arrenderade bostadsbyggnader med direkt vidhäftande anläggningar (bodar) såsom entrétrappor och soldäck. Övriga byggnader kopplade till bostadsupplåtelser kan kopplas till den friköpta fastigheten genom servitut.

Marken under byggnaderna upplåts genom arrendekontraktet vilket är utgångspunkten vid avstyckning av enskilda friköpta fastigheter. Mark som tagits i anspråk i övrigt på SFV:s fastighet ingår inte i det som avses bli möjligt att avstycka och friköpas. Olovlig ianspråktagen mark kommer hanteras och prövas i särskild ordning.

Sjöbodar och sovbodar kan sannolikt inte bilda självständiga fastigheter enligt reglerna i fastighetsbildningslagen.

Enligt kronoholmsutredningen (Ds Fi 1983:12, sida 86) får en bedömning ske från fall till fall vilken storlek en nybildad fastighet bör ha. Vid bestämmande av tomplatsernas omfång på kronoholmarna bör hänsyn i förekommande fall tas till det rörliga friluftslivets behov av fri tillgång till mark- och strandområdena. Det är således i dessa fall lämpligt att begränsa tomtplatsernas yta. Ibland kan det vara lämpligt att avgränsa tomtmarken mycket snävt, t.o.m. så att dess yta sammanfaller med byggnadsytan.

Friköp utöver bostadsarrenden såsom hyresrätter och lokaler

SFV avser bilda självständiga fastigheter för SFV:s byggnader. Det är dock inte något primärt mål att dessa ska avyttras i nuläget.

Omfattning detaljplan          

Planområdet omfattar befintlig plan samt eventuellt tillkommande bebyggelse i södra delen av Öja-Landsort. En utökning av eventuella nya byggrätter ska prövas gentemot andra intressen, inte minst de allmänna riksintressen som finns på ön. Huruvida den södra delen kommer att ingå i planläggningen får prövas i den fortsatta planläggningen.  

Prissättning och avgifter friköp

Köpeskilling och övriga försäljningsvillkor ska bestämmas på marknadsmässiga grunder. Friköpspriset utgår från individuella fastighetsvärderingar utförda av auktoriserad värderare. Priset kan inte fastställas förrän SFV:s investeringsåtaganden är fastställda och gemensamhetsanläggningens omfattning är fastställd.

SFV kommer att stå för avstyckningskostnaden. Kostnaden för att bilda en eller flera gemensamhetsanläggningar delas mellan de deltagande fastigheterna/byggnaderna i gemensamhetsanläggningarna, vilket betyder alla byggnader som är anslutna till VA-anläggningen och ingår i övriga gemensamhetsanläggningar oavsett om fastigheten är friköpt eller arrenderas.

Förvaltning

SFV:s uppdrag avseende friköpsprocessen gäller bara bostadsarrenden på Öja-Landsort och inte befintliga hyresrätter eller andra anläggningar och byggnader. SFV har i dagsläget inget uppdrag att avveckla befintligt hyresbestånd på Öja-Landsort. Efter ett eventuellt friköp kvarstår SFV:s uppdrag att förvalta kvarvarande mark och naturmark, hyreslägenheter och lokaler samt kvarvarande bostadsarrenden på Öja-Landsort. SFV:s ansvarsdel för befintlig infrastruktur såsom hamnar, VA-anläggning och vägar kvarstår enligt nuvarande förutsättningar. Därmed kommer SFV kvarstå som en aktör på Öja-Landsort oavsett friköpsprocessen utgång. Vid friköp kan eventuellt kommande markägare bli delägare av vägförening och VA-anläggning.

Hyror och avgifter kvarvarande upplåtelser

SFV har inte möjlighet att utöver detta höja arrendeavgifter och hyror på Öja-Landsort för att täcka upp för eventuellt inkomstbortfall vid försäljning av bostadsarrenden. Upplåtelser ska alltid ske på marknadsmässiga villkor. Detta gäller oberoende av vilka förvaltningskostnader som finns. SFV har således alltid ett krav på att anpassa arrendeavgifterna till gällande marknadsvärde. Marknadsvärdet för arrendena fastställs som nämnt ovan i enlighet med arrendelagstiftningen och det har ingen koppling till SFV:s förvaltningskostnader. SFV:s ekonomiska ramverk fastställs årligen av regeringen och ska anpassas till aktuellt fastighetsbestånd och uppdrag.

Bryggor och bodar mm

Befintliga brygganläggningar, båtplats, uppläggningsplatser och dylikt som idag inte är reglerade i avtal ska i möjligaste mån hanteras oavsett en friköpsprocess eller inte. Detsamma gäller bodar och andra övriga utrymmen som nyttjas utan avtal.

Ekonomiska ramverk

Fördelning av fastigheter inom s.k. bidragsfastigheter och hyresmarknadsfastigheter inom SFV bestäms av de långsiktiga möjligheterna att uppvisa positiv driftnetto. De ekonomiska förutsättningarna för respektive kostnadsslag kan variera mellan åren och summeras lika som idag för hela SFV:s fastighetsbestånd. Uppdraget att erbjuda friköp av bostadsarrenden är inte kopplat till SFV:s resultatkrav.

Hamnanläggningar och VA-anläggning

Hamnanläggningarna ägs av SFV som därmed ytterst ansvarar för eventuella investeringar. Det är dock nödvändigt att brukarna, d.v.s. de som trafikerar och använder hamnarna är med och tar ansvar för hamnarnas upprustningsbehov. Det bör rimligen finnas ett regionalt intresse för kommunikation till/från Öja-Landsort, där åtminstone kommunen men även Länsstyrelsen och SLL/Region Stockholm och kanske ytterligare någon part är med, precis som de har varit med vid framtagandet av de nya planerna för hamnarna. Gällande VA-anläggning är SFV idag ensam driftansvarig. Det har tidigare varit en gemensamhetsanläggning vilket inte är uteslutet att återigen bilda i framtiden vid friköp vilket skulle öka delaktigheten och ansvar för markägarna på Öja-Landsort. Oavsett friköp eller inte är SFV:s målsättning att befintlig VA-anläggning ska bäras av VA-avgifterna. SFV har i dagsläget inte tagit ställning till förändrad avgiftsnivå för VA-anläggningen.

Beträffande ansvaret för merparten av vägarna på Öja-Landsort finns idag en vägsamfällighet vilket i framtiden förväntas kvarstå liksom SFV:s åtaganden tillsammans med eventuellt tillkommande markägare. Avtalsvillkor vid friköpsprocessen avseende krav på delägarskap i gemensamhetsanläggningar och till exempel avfallshantering m.m. är i dagsläget ej fastställt.

Kollektiv båttrafik

Om båttrafiken till Öja-Landsort kommer att påverkas av en friköpsprocess ser SFV som mindre troligt, men det bör rimligen finnas ett regionalt intresse för kommunikation till/från Landsort, där åtminstone kommunen men även Länsstyrelsen och SLL/Region Stockholm och kanske ytterligare någon part utöver SFV är med. Detsamma bör gälla även övrig service på Öja-Landsort.

Social och ekonomisk konsekvensanalys

På uppdrag av Nynäshamns kommun har en fristående konsultfirma (Riddargatan Arkitektur och Planering i samarbete med CPM Byggprojektledning AB) gjort en social och ekonomisk konsekvensanalys om att tillåta avstyckningar och möjliggöra friköp av arrendetomter. Analysen behandlar kulturhistoria och naturvärden, demokrati, demografi och det lokala engagemanget på Öja-Landsort. Den grundar sig på intervjuer med flertalet fastboende och verksamma på Öja-Landsort, ett antal fritidsboende och nyckelpersoner inom berörda myndigheter, kommunala organ och organisationer. Som en del i detaljplaneprocessen är nästa steg att skicka ut analysen på samråd till en rad remissinstanser. I dagsläget har SFV inte tagit ställning till utredningen och dess slutsatser utan kommer i remissförfarandet hantera detta enligt detaljplaneprocessen.

Rutiner vid arrendatorernas serviseventiler

Det ligger i allas intresse att hålla nere förbrukningen och kostnaderna för hantering av vatten- och avloppssystemet på Landsort. Därför vill Statens fastighetsverk tillsammans med Landsorts VA-kommitté informera alla brukare om vilka rutiner gäller vid på- och avstängning.

Inför vintern är alla som är anslutna till VA-systemet skyldiga att förbereda sina VA-ledningar för minusgrader. Om man inte har VA året runt så skall brukaren stänga servisventilen för inkommande vatten så byggnaden blir utan vatten under vintern. För den som inte har egna verktyg för avstängning finns detta att låna vid SFV:s verkstad, bod 123 i Västerhamn, på södra väggen.

Vid avstängning: vrid ventil tills vattnet tömmer sig självt och det tar stopp, dock utan att ta i för mycket. Se till att ventilen slutar rinna innan eventuell isolering och lock läggs på.

Om ventilen står och rinner kontakta felanmälan.

För den som väljer att inte stänga av vattnet inför vintern måste man se till att VA-ledningarna till byggnaden har el-värme men att även byggnaden har el-värme så inte VA-ledningarna fryser sönder.

VA-föreningen beslöt att skärpa sina rutiner för avstängning och påsättning av vatten år 2006, samma år som SFV tog över anläggningen av föreningen. Beslutet innebar bland annat att brukare som felaktigt handhar servisventiler skall stå för föreningens självkostnad för incidenten. Denna princip gäller även nu då SFV har ansvaret.

El och belysning

Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Skyltning

För att sätta upp skyltar, flaggor eller tillfälliga banderoller på fasaden behöver du SFV:s tillstånd. Det är viktigt att din ansökan stämmer överens med skyltprogram och gällande riktlinjer. Ibland krävs även bygglov från kommunen.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla, även om man har en funktionsnedsättning. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller oavsett om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan vägleda dig i ombyggnadsprocessen.

Uthyrning i andra hand

Du kan inte upplåta din lokal till annan hyresgäst utan skriftligt tillstånd från SFV. Uthyrning i andra hand medges bara om du har beaktningsvärda skäl.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se.

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Kontakt