Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 010-478 71 30

Aktuell information och nyhetsbrev 2024

Vad händer i området?• Projektet att göra Norra entrén tydligare och mer välkomnande planeras genomföras under hösten 2023 – våren 2024.
• I samband med projektet med Norra entrén ovan kommer ytterligare 17 st solcellsarmaturer att monteras. Efter det kommer SFV att ha ersatt totalt 150 st belysningsstolpar med solcellsbestyckade armaturer av modell Kungslyktan.


Aktuellt för bostadshyresgäster 

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Sophantering

I Haga finns kärl för återvinning, grovsopor samt för hushållssopor i det gamla fårstallet.

För mer information om återvinning inom Solna stad - besök Solna stads hemsida.

Kompost för hushållsavfall är anmälningspliktig både till Statens fastighetsverk och till Solna stad. Kontakta oss via felanmälan så hjälper vi dig.

Markskötsel, städning och snöröjning

Trädgårdsskötsel

Som hyresgäst och arrendator ansvarar du för trädgårdsskötseln inom din tomtgräns. Trädgården ska ge ett vårdat intryck. Tillstånd krävs om du vill ändra karaktären på din trädgård. Detta kan t.ex. vara genom nyanläggning av rabatter, plantering av buskar och träd, fällning av träd, uppförande av staket eller genom nyanläggning av uteplats.

Tillstånd söker du genom blanketten "Ansökan om byggtillstånd" (PDF, 4,6 MB)Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ) och från slottsarkitekterna. Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Parkskötsel

SFV och STÄ genom Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) har ett delat ansvar för parkskötsel inom området. Vårt mål är att Haga ska upplevas som en lugn och vacker miljö. Vi arbetar även långsiktigt för att bibehålla parkens kulturhistoriska värde.

Snöröjning

Som hyresgäst ansvarar du för snöröjning inom din tomtgräns. SFV ansvarar för takskottning via entreprenad. Var snäll och kontakta vår felanmälan omedelbart om du ser farliga istappar.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Ring gärna SFV:s felanmälan om du ser klotter på fastigheten.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Hagaparken och dess byggnader är ett statligt byggnadsminne och utgör en del av Nationalstadsparken.

Brandskydd

Information om brandskydd för dig som hyr lokal

Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du bland annat för att:

  • Utrymningsplan finns uppsatt på väl synliga platser i lokalen
  • Släckutrustning fungerar och finns till hands
  • Utrymningsvägar hålls fria.

SFV hjälper dig gärna med brandskyddsarbetet.

Information om brandskydd för dig som hyr din bostad

Enligt lag är SFV, som fastighetsägare och hyresvärd, ålagd att tillhandahålla en brandvarnare till varje lägenhet. Kontakta oss gärna via felanmälan om du saknar en fungerande brandvarnare i din bostad.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar var tredje månad och om du varit bortrest en längre tid. Dammsug brandvarnaren en gång varje år.
Kom ihåg att byta batteriet i tid. Vissa batterier har en livslängd på mindre än ett år.

Komplettera gärna ditt hem med en 6 kilos brandsläckare och en brandfilt.

Det bästa brandskyddet är att vara försiktig i hanteringen av levande ljus och öppen eld. Använd ljusstakar i obrännbart material och ställ dem inte för nära brännbara föremål och material som t.ex. gardiner.

Har du som hyresgäst en fungerande eldstad i din bostad så ansvarar du för en säker hantering av aska i slutna plåtkärl.

Elektroniska apparater och utrustning, såsom hushållsapparater, vitvaror datorer och tv-apparater, kan ge upphov till brand. Du kan förebygga det genom att se till att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning. Om du känner lukt från en apparat, eller om den börjar bete sig märkligt, ska du stänga av den och dra ut sladden från vägguttaget. Låt en fackman undersöka apparaten innan du använder den igen.

Förslag på förebyggande åtgärder mot brand orsakade av elektrisk utrustning:

  • Stäng av tv:n med strömbrytaren, där sådan finns. Om strömbrytare saknas kan man med fördel koppla tv:n till en grendosa med strömbrytare.
  • Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover.
  • Torka aldrig kläder på elektriska element eller bastuaggregat.
  • Dra ut stickkontakten när du använt brödrosten.
  • Kontakta oss om du t.ex. har en äldre vitvara eller elektriskt element som du känner dig osäker på. Vi besöker dig gärna för en bedömning om eventuellt byte.

Varna, Rädda, Larma, Släck- är viktiga ord att komma ihåg om olyckan är framme.

Tvättstugan

Inom Hagaparken finns tre tvättstugor för dig som hyr din bostad. Dessa är belägna i Östra uthuslängan, Västra Koppartältet samt i Lilla Finnstugan.

I tvättstugorna finns maskiner för normaltvätt. I dessa kan du tvätta kläder, lakan, handdukar, gardiner och liknande.

Tvättmaskinerna är inte anpassade för grövre tvätt, såsom mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken.

Boka tvättid

Bokning av tvättid sker med bokningscylinder.

Tappad bokningscylinder ersätts med en ny mot självkostnadspris med ett administrativt påslag. Kontakta felanmälan om du har tappat din bokningscylinder.

Ombyggnation

Hagaparken och dess byggnader är ett statligt byggnadsminne enligt regeringsbeslut. Inom området får ytterligare bebyggelse inte uppföras, och inga förändringar får vidtas i terräng eller på trädbestånd, utan särskilt tillstånd.

Vill du bygga om eller på annat sätt förändra karaktären på din bostad eller lokal, behöver du först söka tillstånd för det.

Tillstånd ges av Statens fastighetsverk (SFV), Ståthållarämbetet (STÄ) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) gemensamt. SFV företräds lokalt av förvaltaren och STÄ av slottsfogden. Slottsarkitekten biträder båda myndigheterna.

När skall tillstånd sökas?

Hyresobjekt

Tillstånd ska sökas för alla förändringar av lägenhetens/ lokalens ytskikt samt alla yttre förändringar som påverkar byggnadens skalskydd och karaktär.

Tillstånd ska även sökas för alla förändringar av trädgården och annan mark, som inte är normal skötsel och normalt underhåll.

Arrenden

Tillstånd ska sökas för alla yttre förändringar som påverkar byggnadens karaktär såsom tillbyggnad, ombyggnad, skyltar och antenner.

Tillstånd ska även sökas för alla bestående förändringar av trädgård och annan mark, t.ex. fällning eller plantering av träd och buskar, ändrad markanvändning, uppförande av staket, stödmur etc.

Hur söker jag tillstånd?

Tillstånd söker du genom blanketten "Ansökan om byggtillstånd". (PDF, 4,6 MB)

Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden.

Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ) och från slottsarkitekterna. Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs på den sökande. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader

Uthyrning i andra hand och byte

Vill du som hyresgäst upplåta din bostad eller lokal till annan hyresgäst behövs ett skriftligt tillstånd från SFV. Uthyrning i andra hand medges om du har beaktningsvärda skäl.

Hur söker jag tillstånd?

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning (PDF-dokument, 98 kB).

Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Skäl för andrahandsuthyrningen samt person- och kontaktuppgifter om tilltänkt andrahandshyresgäst ska ingå i ansökan. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor.

Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ). Därefter beslutar SFV om andrahandsuthyrningen kan godkännas.

Är du som hyresgäst intresserad av att byta bostad ska du skicka in en ansökan om lägenhetsbyte till oss. Bytesansökan hanteras sedan vidare av Ståthållarämbetet. Fyll i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte (PDF-dokument, 162 kB) och skicka till oss.

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena och yttermiljöerna i Hagaparken samt att fungerande el är framdragen till arrendetomternas gränser och för fungerande elinstallationer i hyreslägenheterna.

Hyresgäst

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna elavtal för din bostad eller lokal samt stå för kostnaden för el.

Arrendator

Som arrendator ansvarar du själv för alla elinstallationer inom arrendetomten samt för alla kostnader som rör el. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen och ventilationen i hyreslägenheterna och lokalerna. Var tredje år genomför SFV en så kallad OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, för att säkerställa att ventilationen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

 

Kontakt