Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokaler eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb:

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 020-77 85 00

Brandskydd

Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du för att det interna systematiska brandskyddsarbetet genomförs.

Checklistor tillhandahålls av SFV och i den mån behov finns så hjälper vi till med utbildning.

Utöver sedvanlig kontroll är det särskilt viktigt att alltid hålla utrymningsvägar fria, att dörrar i brandcellsgränser inte ställs upp och att inte lagra brännbart material i utrymningsvägar eller trapphus.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen i lokalen. Var tredje år genomför SFV en så kallad OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, för att säkerställa att ventilationen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena i fastigheten. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Markskötsel, städning och snöröjning

SFV ansvarar för markskötsel inom området, arbetet utförs avAxcell. Kontakt via felanmälan till Axcell fastighetspartner AB alternativt till Statens fastighetsverk.

Snöröjning
Utförs av FJ Fastighetsservice. Kontakta omedelbart via felanmälan till Axcell alternativt till Statens fastighetsverk om du ser farliga istappar.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Sophantering

Soprum finns i källaren vid cykelrummet.

Tänk på att hålla soprummet i gott skick och att källsortera rätt, på så sätt blir din miljöpåverkan mindre.

Parkering för bilar och cyklar

Parkering på innergården Södra Långgatan 24 kräver särskilt tillstånd. Idag är platserna avsedda för Skatteverket samt Statens fastighetsverk och driftentreprenör/fastighetsskötsel.

Skyltning

All skyltning i gemensamma trapphus och utomhus sköts av SFV.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla. I fastigheten ,utom residensdelen, finns det hissar till alla våningar i byggnaden samt trapphissar till de halvplan dit inte hissarna når.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller oavsett om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan vägleda dig i ombyggnadsprocessen.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Genom detta har Kvarteret Landshövdingen särskilda föreskrifter när det gäller ingrepp i fastighet både invändigt och utvändigt. Många åtgärder är tillståndspliktiga och ska anmälas till Riksantikvarieämbetet och i de fall detta är aktuellt så handlägger SFV all kontakt och tillståndsansökan.

Kontakt