Ökade anslag till bidragsfastigheter i regeringens höstbudget

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2021. En glädjande nyhet för Statens fastighetsverk är att regeringen föreslår att anslaget till så kallade bidragsfastigheter ökar med 60,6 mnkr till totalt 340,6 mnkr nästa år.

Bidragsfastigheterna är sådana objekt som inte kan bära sina egna kostnader. Tidigare beslutade och aviserade anslagsförändringar innebär bland annat att anslaget har ökats för att energieffektivisera bidragsfastigheter genom nyttjande av solceller. SFV har äskat en successiv ökning av anslaget de kommande åren, men kommer trots ökningen att i enlighet med regeringens uppdrag avveckla vissa fastigheter.

- Vi är glada att regeringen tagit intryck av vårt underlag och förstärker bidragsanslaget med drygt 60 miljoner. Det är så välkommet och viktigt för att ta hand om våra fastigheter av vilka många är statliga byggnadsminnen. Även solceller är fortsatt prioriterat, säger Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren.

Regeringen föreslår vidare att SFV:s investeringsplan för fastigheter och markanläggningar godkänns som en riktlinje. Regeringen fortsätter också att nära följa SFV:s arbete med en god förvaltningskultur och hur kraven på en god intern styrning och kontroll uppfylls. SFV:s förändringsarbete fortsätter.

I övrigt innehåller budgetpropositionen inga större förändringar för SFV då de finansiella kraven är i linje med förra årets. Avkastningskravet år 2021 är på samma nivå som år 2020.