Konstmuseet föreslås ligga på Uppsala slott

Den 3 mars fattade kommunstyrelsen i Uppsala beslut om att förhandla vidare med Statens fastighetsverk (SFV) om ett vidareutvecklat konstmuseum på Uppsala slott. 

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör, välkomnar beslutet.

- Det här är ett positivt besked som vi är glada över. Som landets största hyresvärd för besöksmål har vi erfarenhet av att utveckla besöksmål och samtidigt leva upp till höga krav på tillgänglighet och hållbarhet. Symboliken som finns i Uppsala slott, integrationen mellan det historiska arvet och en nyskapande utveckling, kommer att kunna bli en attraktion av internationell klass men också en mötesplats för uppsalaborna. Vi ser nu fram emot att i samverkan med Uppsala kommun gå vidare i det utredningsarbete och den förhandling som väntar.

Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör, svarar på de vanligaste frågorna just nu:

Hur ser SFV på beskedet att Uppsala kommun väljer Uppsala slott som framtida lokal för konstmuseet?

Det är naturligtvis ett mycket glädjande besked. Uppsala slott är en av Uppsalas främsta symbolbyggnader och har som sådan stor potential att vidareutvecklas, både vad gäller själva byggnaden och området runt slottet. Ett utvecklat konstmuseum på Uppsala slott kommer att kunna locka såväl nationell som internationell publik.

SFV har under många år utrett olika möjligheter till en utveckling för konstmuseet på slottet, både på kort sikt och på lång sikt. Nu får vi chans att arbeta vidare med dessa tankar vilket är både roligt och spännande.

Vilka är de främsta fördelarna med ett ombyggt och tillbyggt konstmuseum på Uppsala slott?

Uppsala slott har höga kulturhistoriska värden som kommer ett framtida konstmuseum tillgodo. I kombination med de verksamhetsknutna delarna i museets verksamhet borgar detta för en minnesvärd upplevelse för besökarna. Att som besökare kunna ta del av platsen såväl exteriört som interiört ser SFV som en framgångsfaktor.

Utöver den unika byggnaden kan en lokalisering i Uppsala slott dessutom erbjuda stora grönytor i det intilliggande parkområdet som möjliggör evenemang och tillfälliga utomhusutställningar i direkt anslutning till konstmuseet. Genom projektet finns det en öppning för att hela slottsområdet med den omgivande parken kan stärkas som en målpunkt i Uppsala, nationellt och internationellt.

Har ni erfarenhet av liknande arbete?

Ja, att bevara och utveckla kulturfastigheter är en del i vårt kärnuppdrag och något SFV har stor erfarenhet av. 2018 avslutade vi den stora renoveringen av Nationalmuseum i Stockholm. 2016 blev ombyggnaden och nyskapandet av Skissernas museum i Lund klart, ett museum som 2019 prisades som Årets museum. I Uppsala blev vi 2019 klara med renoveringen och ombyggnaden av Carolina Rediviva och en omfattande renovering av Gustavianum är påbörjad. Att nu få gå vidare med Uppsala slott ligger helt i linje med vårt uppdrag, vår erfarenhet, vår kompetens och vår vilja att bidra till utvecklingen av Uppsala.

Är det inte svårt att bygga om och till slottet och bastionen och få ett funktionellt museum?

Vår bedömning är att det är möjligt. De utredningar som gjorts visar att det som idag upplevs som problematiskt med de befintliga lokalerna kommer att kunna åtgärdas. Förslaget med ett framtida konstmuseum i Uppsala slott innebär att museet växer till att även innefatta lokaler i den intilliggande bastionen, Vasaborgen – en plats som kommer att kunna tillföra ett stort upplevelsevärde för alla besökare.

Samtidigt finns här många outforskade delar. Mer detaljerade undersökningar och utredningar krävs för att undersöka hur ombyggnaden bäst kan utföras i denna känsliga miljö. Det är bland annat detta vi ska arbeta vidare med nu.

Är det verkligen möjligt att få uppföra en ny byggnad på slottsområdet?

Uppsala slott har en spännande historia och har varit under ständig utveckling. De byggnader vi ser på platsen idag är såväl ett rokokoslott från 1700-talet som resterna av 1500- och 1600-talets större slottsomfattning med ett pampigt renässansslott och före dess en bastionsanläggning. 1700-talsslottet var enligt ritningar avsett att ha ytterligare en flygelbyggnad. Södra bastionen (Vasaborgen) grävdes fram på 1940-talet och är försedd med väderskydd. Det vi ser av Södra bastionen ovan mark idag är till del en rekonstruktion.

Den nybyggnad som nu planeras att utredas vidare byggs därför inte på obebyggd mark utan är en utveckling av de befintliga väderskydden ovan den södra bastionen. Genom förslaget tillgängliggörs Södra bastionen som besöksmål, samtidigt som den nya användningsmöjligheten tillför ännu ett tidslager till Uppsala slotts historia.

Hur ska den fysiska tillgängligheten till och inom museet lösas?

Det är en viktig fråga för SFV och Uppsala kommun framöver att förbättra tillgängligheten inte bara till och inom konstmuseet, utan även till slottet och slottsområdet i stort. SFV är alltid måna om att utveckla är en värdig entré för alla besökare. I föreliggande förslag är huvudentrén tillgänglig för alla och museet är kompletterat med en sekundärentré vid Kung Jans port i Vasaborgen. Vidare finns det fler invändiga hissar i museet.

Förslagen för Slottsparksområdet framgår i den gemensamma utvecklingsplan som SFV och Uppsala kommun arbetar med och som kommer att presenteras längre fram.  Vi är överens om att tillgängligheten från staden upp till slottet är en viktig fråga och olika alternativa lösningar har presenterats. Dessa kommer vi nu att utreda närmare.

Vad händer nu?

Nästa steg, efter att vi nu har fått ett välkommet positivt besked, är att vi kommer att gå in i ett läge med förhandlingar med Uppsala kommun. Det är ett gemensamt arbete som handlar om att fördjupa utredningarnas olika alternativ, dess gestaltning och detaljhantering av olika frågor. När denna förhandling är klar kommer en projektering att inledas för de alternativ som slutligen väljs. 

Mer information