Kommunernas klimatkartor stöd i SFV:s arbete med klimatanpassning

Media rapporterar allt mer om klimatförändringar och behovet av klimatanpassning. Hur går det med SFV:s klimatanpassningsarbete? Kristian Skånberg, SFV:s samordnare för klimatanpassning, berättar.

Visa bildspel

SFV:s samordnare för klimatanpassning, Kristian Skånberg.

- Jo, tack, ganska bra. Enligt SFV:s handlingsplan ska vi ha kommit igång med fyra aktiviteter på klimatanpassningsområdet före hösten 2021, och vi kan nu bocka av allihop.

Vad har ni gjort?

  • Vi har tagit fram kartor över de av SFV:s fastigheter som kan hotas av till exempel översvämning.
  • I samråd med alla fastighetsområden har vi tagit fram listor över fastigheter där det kan finnas risker kopplade till klimatförändringarna.
  • Vi har integrerat klimatanpassningsarbetet i SFV:s ordinarie verksamhet. SFV:s fastighetsområden rapporterar varje tertial in vilka åtgärder som inplanerats, påbörjats respektive färdigställts.
  • Vi samverkar klimatanpassningsarbetet med andra aktörer, till exempel andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Vad visar den första rapporten om status för SFV:s klimatanpassning?
- Knappt 50 fastigheter från nordvästra Norrbotten till Skånekusten finns med på SFV:s risklista och ingår i klimatanpassningsindikatorn för hela SFV. Flera av fastigheterna är utsatta för översvämningsrisker kopplade till så olika saker som havsnivåhöjning, höga flöden från närliggande vattendrag, skyfallsrisker där vatten samlas vid lågpunkter och/eller där tidvis högre grundvatten riskerar att tränga in. Det finns också risker kopplade till till exempel ras och erosion.

Vad har SFV hittills gjort åt riskerna?
- En del fastigheter har redan färdigställt åtgärder. Det rör sig om en uppsättningsbar skyddsvall, en insatt backventil, samt ett antal gjorda dräneringar och dagvattenbortledningar. Ytterligare ett tiotal åtgärder är påbörjade, också mest dränerings- och dagvattenåtgärder, och fler arbeten ska påbörjas i höst och under 2022.

SVT:s Aktuellt hade nyligen ett inslag om kommunernas klimatanpassningsarbete. Hur påverkas SFV av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning?
- SFV är hjälpta av att vi kan titta på kartor som kommuner tar fram när de redovisar sina klimatanpassningsplaner. Vi får ofta dem på remiss, vilket är nödvändigt, för vi behöver samplanera hur eventuella skyddsåtgärder ska byggas och utformas vid just våra fastigheter. Den ”omgivande” regionala klimatanpassningen påverkar också hur vi på bästa sätt ska kunna planera våra lokala åtgärder.

Se inslaget från SVT Aktuellt om kommunernas arbete med klimatanpassning och om Malmös utmaningar med framtida allt högre havsnivåer, och hur man planerar för att möta problemet.